Tải bản đầy đủ

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét,
công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, việc xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm,
đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và
phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các xã, huyện sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thì tiếp tục nâng cao
chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn
của cấp có thẩm quyền.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thủ
tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành
phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Điều kiện công nhận
Về điều kiện công nhận, xã đạt chuẩn nông thôn mới, phải đảm bảo 3 điều kiện:
1- Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch
thực hiện;
2- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định;3- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phải đảm bảo 4 điều kiện:
1- Có đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp tỉnh đưa vào kế hoạch
thực hiện;
2- Có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định;
3- Có 100% tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định;
4- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phải
đảm bảo 3 điều kiện:
1- Có đăng ký thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp tỉnh đưa
vào kế hoạch thực hiện;
2- Có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định;
3- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
Mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới trên cơ sở quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và
văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
Mức đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn huyện để xét, công nhận huyên đạt chuẩn
nông thôn mới trên cơ sở quy định tại Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định xã, thành phố
trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×