Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Chỉång mäüt

NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN
TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY DỈÛNG CÅ BN

1.1 Âàûc âiãøm ca hoảt âäüng kinh doanh xáy dỉûng cå bn âãún hảch toạn kãú toạn
Xáy dỉûng cå bn l ngnh sn xút váût cháút quan trng thüc lénh vỉûc cäng
nghiãûp nhàòm tảo nãn cå såí hả táưng cho x häüi. Thäng thỉåìng cäng tạc xáy dỉûng cå bn
do cạc âån vë nháûn tháưu tiãún hnh.
Âỉïng trãn gọc âäü kãú toạn ti chênh thç hoảt âäüng ca doanh nghiãûp xáy dỉûng cå
bn cọ nhỉỵng âàûc âiãøm cå bn sau:
- Sn pháøm xáy làõp l cạc cäng trçnh, cạc váût kiãún trục âạp ỉïng nhu cáưu sỉí dủng
ton x häüi trong cạc lénh vỉûc dán dủng, cáưu âỉåìng hồûc thy låüi. Ngoi ra sn pháøm
xáy dỉûng cå bn cn cọ thãø l cạc tỉ liãûu lao âäüng âãø tiãúp tủc quạ trçnh sn xút chàóng
hản cạc nh xỉåíng, xê nghiãûp... Nhỉỵng sn pháøm ny cọ quy mä låïn, kãút cáúu phỉïc tảp,
thåìi gian sn xút di nhỉng nãúu xẹt tỉìng sn pháøm thç ta lải bàõt gàûp tênh âån chiãúc.
Do váûy, viãûc täø chỉïc qun l v hảch toạn nháút thiãút phi cọ dỉû toạn thiãút kãú, thi cäng.
- Sn pháøm xáy dỉûng cå bn cäú âënh tải nåi sn xút, âi hi âàût trãn mäüt khu
vỉûc âëa l nháút âënh thỉåìng âỉåüc khạch hng chn trỉåïc, âãø thỉûc hiãûn âỉåüc quạ trçnh

sn xút thç cạc ngưn nhán lỉûc, váût lỉûc ( mạy mọc thiãút bë, cäng củ lao âäüng, ngun
váût liãûu...) phi di chuøn thỉåìng xun theo âëa âiãøm thi cäng. Chênh vç âàûc th ca
sn pháøm xáy làõp nhỉ váûy â lm nh hỉåíng âãún cå cáúu ca cạc doanh nghiãûp xáy
dỉûng, bao gäưm nhiãưu âån vë nháûn tháưu ri tạc khàõp nåi, tạch råìi våïi bäü pháûn kãú toạn
ca âån vë ch qun.
- Bn cháút ca sn pháøm xáy dỉûng cng våïi cå cáúu hoảt âäüng ca cạc doanh
nghiãûp xáy dỉûng â dáùn âãún tçnh trảng mäùi håüp âäưng xáy dỉûng thỉåìng chiãúm gáưn hãút
thåìi lỉåüng trong nàm kãú toạn ca doanh nghiãûp .
- Giạ tiãu thủ ca sn pháøm xáy dỉûng cå bn dỉûa theo giạ dỉû toạn trãn cå såí â
âiãưu chènh thãm pháưn thỉûc tãú phạt sinh ngoi dỉû toạn âỉåüc duût hồûc giạ tha thûn
våïi ch âáưu tỉ tỉì trỉåïc; do váûy tênh hng họa ca sn pháøm xáy làõp thãø hiãûn khäng r
rng. Táút nhiãn trong näüi dung män hc ny s chỉa âãư cáûp âãún cạc doanh nghiãûp kinh
doanh báút âäüng sn v nh åí.

1


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

- Phỏửn lồùn cọng vióỷc theo hồỹp õọửng xỏy dổỷng cỏửn phaới thổỷc hióỷn lừp raùp nhióửu
loaỷi vỏỷt lióỷu nhióửu bọỹ phỏỷn chi tióỳt thuọỹc nhổợng nguọửn lổỷc khan hióỳm quan troỹng, do
vỏỷy phaới coù kóỳ hoaỷch tọứ chổùc thi cọng cuỷ thóứ õóứ traùnh tọỳi õa sổỷ giaùn õoaỷn trong thi
cọng cọng trỗnh. Sổỷ giaùn õoaỷn cuớa cọng trỗnh aớnh hổồớng rỏỳt lồùn õóỳn khaớ nng quay
voỡng vọỳn cuớa doanh nghióỷp.
- Tọứ chổùc saớn xuỏỳt trong caùc doanh nghióỷp xỏy dổỷng cồ baớn ồớ nổồùc ta hióỷn nay,
phỏửn lồùn õóửu theo phổồng thổùc khoaùn goỹn caùc cọng trỗnh, caùc haỷng muỷc cọng trỗnh õóỳn
caùc õọỹi, caùc xờ nghióỷp xỏy lừp trong nọỹi bọỹ doanh nghióỷp theo tổỡng hồỹp õọửng xỏy dổỷng
õỏỳu thỏửu õổồỹc.Trong giaù khoaùn goỹn bao gọửm caớ tióửn nhỏn cọng, nguyón vỏỷt lióỷu, cọng
cuỷ duỷng cuỷ thi cọng vaỡ caùc chi phờ chung cuớa bọỹ phỏỷn nhỏỷn khoaùn.
Tổỡ caùc õỷc õióứm vóử hoaỷt õọỹng kinh doanh vaỡ saớn phỏứm cuớa ngaỡnh xỏy dổỷng dỏựn
õóỳn nhổợng õióứm khaùc bióỷt nhỏỳt õởnh trong tổỡng phỏửn haỡnh cọng taùc kóỳ toaùn. Tuy nhión,
vóử cồ baớn cọng taùc kóỳ toaùn cuớa doanh nghióỷp xỏy dổỷng cồ baớn cuợng bao gọửm caùc phỏửn
haỡnh kóỳ toaùn tổồng tổỷ nhổ caùc doanh nghióỷp cọng nghióỷp: kóỳ toaùn nguyón vỏỷt lióỷu,
cọng cuỷ duỷng cuỷ; kóỳ toaùn lao õọỹng tióửn lổồng; kóỳ toaùn taỡi saớn cọỳ õởnh;kóỳ toaùn chi phờ
saớn xuỏỳt vaỡ giaù thaỡnh saớn phỏứm...
Nhổợng õióứm khaùc bióỷt seợ lỏửn lổồỹt õổồỹc giồùi thióỷu ồớ nọỹi dung cuớa caùc chổồng
tióỳp theo.
1.2 Hóỷ thọỳng taỡi khoaớn kóỳ toaùn doanh nghióỷp xỏy dổỷng xỏy lừp
Theo nguyón lyù kóỳ toaùn, thỗ kóỳ toaùn doanh nghióỷp xỏy lừp cuợng chờnh laỡ kóỳ toaùn
cuớa mọỹt daỷng doanh nghióỷp saớn xuỏỳt cọng nghióỷp, do vỏỷy vóử cồ baớn hóỷ thọỳng taỡi khoaớn

kóỳ toaùn cuớa doanh nghióỷp xỏy lừp cuợng coù khaù nhióửu taỡi khoaớn truỡng vồùi hóỷ thọỳng taỡi
khoaớn kóỳ toaùn thọỳng nhỏỳt aùp duỷng õọỳi vồùi caùc doanh nghióỷp saớn xuỏỳt kinh doanh thọng
thổồỡng.
Tuy nhión õóứ phuỡ hồỹp vồùi õỷc thuỡ cuớa caùc õọỳi tổồỹng haỷch toaùn kóỳ toaùn trong
doanh nghióỷp xỏy lừp, ngaỡy16/12/1998 Bọỹ Taỡi chờnh õaợ ban haỡnh hóỷ thọỳng taỡi khoaớn
kóỳ toaùn aùp duỷng cho caùc doanh nghióỷp xỏy lừp keỡm theo Quyóỳt õởnh sọỳ 1864/1998/QBTC vóử vióỷc Ban haỡnh chóỳ õọỹ kóỳ toaùn aùp duỷng cho caùc doanh nghióỷp xỏy lừp.
óỳn ngaỡy 09/10/2002 õóứ hổồùng dỏựn thổỷc hióỷn kóỳ toaùn phuỡ hồỹp vồùi caùc chuỏứn
mổỷc kóỳ toaùn mồùi, Bọỹ Taỡi chờnh õaợ ban haỡnh Thọng tổ 89/2002/TT-BTC, Thọng tổ naỡy
cuợng taỷo nón mọỹt sọỳ thay õọứi õaùng kóứ trong hóỷ thọỳng taỡi khoaớn kóỳ toaùn .

2


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

HÃÛ THÄÚNG TI KHON KÃÚ TOẠN
ẠP DỦNG CHO DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP
 sỉía âäøi bäø sung theo chãú âäü kãú toạn km theo quút âënh 15/2006/QÂ-BTC
ngy 20-3-2006 v cạc thäng tỉ cọ hiãûu lỉûc hiãûn hnh .
SÄÚ HIÃÛU TI KHON
Cáúp 1

Cáúp 2

Cáúp 3

1

2

3

TÃN TI KHON

GHI CHỤ

4
LOẢI TI KHON 1

5

TI SN LỈU ÂÄÜNG

111
1111
1112
1113
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
121
1211
1212
128
1281
1288
129
131
133

1331

Thú GTGT âỉåüc kháúu trỉì ca hng hoạ, dëch vủ

1332

Thú GTGT âỉåüc kháúu trỉì ca TSCÂ

136
1361
1362
1368
138

Tiãưn màût
Tiãưn Viãût Nam
Ngoải tãû
Vng bảc, kim khê qu, âạ qu
Tiãưn gỉíi ngán hng
Tiãưn Viãût Nam
Ngoải tãû
Vng bảc, kim khê qu, âạ qu
Tiãưn âang chuøn
Tiãưn Viãût Nam
Ngoải tãû
Âáưu tỉ chỉïng khoạn ngàõn hản
Cäø phiãúu
Trại phiãúu, tên phiãúu, k phiãúu
Âáưu tỉ ngàõn hản khạc
Tiãưn gỉíi cọ k hản
Âáưu tỉ ngàõn hản khạc
Dỉû phng gim giạ âáưu tỉ ngàõn hản
Phi thu khạch hng
Thú giạ trë gia tàng âỉåüc kháúu trỉì

Phi thu näüi bäü
Väún kinh doanh åí cạc âån vë trỉûc thüc
Tảm ỉïng giạ trë khäúi lỉåüng xáy làõp
Phi thu näüi bäü khạc
Phi thu khạc

3

Chi tiãút theo âäúi tỉåüng

Dng åí âån vë cáúp trãn


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

1

2
1381
1385
1388

139
141
1411
1412
1413
1418

142
144
151
152
1521
1522
1523
1524
1526
1528
153
1531
1532
1533
154
1541
1542
1543
1544

155
156
1561
1562
1567

157
158
159
1591
1592
161

3

4
Taỡi saớn thióỳu chồỡ xổớ lyù
Phaới thu vbóử cọứ phỏửn hoaù
Phaới thu khaùc
Dổỷ phoỡng phaới thu khoù õoỡi
Taỷm ổùng

5

Chi tióỳt theo õọỳi tổồỹng

Taỷm ổùng lổồng vaỡ caùc khoaớn phuỷ cỏỳp theo lổồng
Taỷm ổùng mua vỏỷt tổ, haỡng hoùa
Taỷm ổùng chi phờ giao khoaùn xỏy lừp nọỹi bọỹ
Taỷm ổùng khaùc

Chi phờ traớ trổồùc ngừn haỷn
Cỏửm cọỳ, kyù cổồỹc, kyù quyợ ngừn haỷn
Haỡng mua õang õi trón õổồỡng
Nguyón lióỷu, vỏỷt lióỷu
Nguyón lióu, vỏỷt lióỷu chờnh
Vỏỷt lióỷu phuỷ
Nhión lióỷu
Phuỷ tuỡng thay thóỳ
Thióỳt bở xỏy dổỷng cồ baớn
Vỏỷt lióỷu khaùc
Cọng cuỷ, duỷng cuỷ
Cọng cuỷ, duỷng cuỷ
Bao bỗ luỏn chuyóứn
ọử duỡng cho thuó
Chi phờ saớn xuỏỳt, kinh doanh dồớ dang
Xỏy lừp
Saớn phỏứm khaùc
Dởch vuỷ
Chi phờ baớo haỡnh
Thaỡnh phỏứm
Haỡng hoaù
Giaù mua haỡng hoaù
Chi phờ thu mua haỡng hoaù
Haỡng hoaù bỏỳt õọỹng saớn
Haỡng gổới õi baùn
Haỡng hoaù kho baớo thuóỳ
Dổỷ phoỡng giaớm giaù haỡng tọửn kho
Dổỷ phoỡng giaớm giaù nguyón vỏỷt lióỷu, CC-DC
Dổỷ phoỡng giaớm giaù thaỡnh phỏứm, haỡng hoùa
Chi sổỷ nghióỷp
4

Chi tióỳt theo yóu cỏửu
quaớn lyù maỡ coù thóứ bọứ
sung taỡi khoaớn cỳp 2
hoỷc cỏỳp 3


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

1

2
1611
1612

3

4
Chi sỉû nghiãûp nàm trỉåïc
Chi sỉû nghiãûp nàm nay
LOẢI TI KHON 2
TI SN CÄÚ ÂËNH

211
211
2112
2113
2114
2115
2118
212
213
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
214
2141
2142
2143
2147
221
2211
2212
222
228
229
241
2411
2412
2413
242
244

Ti sn cäú âënh hỉỵu hçnh
Nh cỉía, váût kiãún trục
Mạy mọc, thiãút bë
Phỉång tiãûn váûn ti, truưn dáùn
Thiãút bë, dủng củ qun l
Dn giạo, cäúp pha
Ti sn cäú âënh khạc
Ti sn cäú âënh th ti chênh
Ti sn cäú âënh vä hçnh
Quưn sỉí dủng âáút
Quưn phạt hnh
Bn quưn, bàòng sạng chãú
Nhn hiãûu hng hoạ
Pháưn mãưm mạy vi tênh
Giáúy phẹp v giáúy phẹp nhỉåüng quưn
Ti sn cäú âënh vä hçnh khạc
Hao mn ti sn cäú âënh
Hao mn ti sn cäú âënh hỉỵu hçnh
Hao mn ti sn cäú âënh th ti chênh
Hao mn ti sn cäú âënh vä hçnh
Hao mn bạt âäüng sn
Âáưu tỉ chỉïng khoạn di hản
Cäø phiãúu
Trại phiãúu
Gọp väún liãn doanh
Âáưu tỉ di hản khạc
Dỉû phng gim giạ âáưu tỉ di hản
Xáy dỉûng cå bn dåí dang
Mua sàõm ti sn cäú âënh
Xáy dỉûng cå bn
Sỉỵa chỉỵa låïn ti sn cäú âënh
Chi phê tr trỉåïc di hản
K qu, k cỉåüc di hản
LOẢI TI KHON 3
NÅÜ PHI TR

311

Vay ngàõn hản
5

5


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

1
315

2
3151
3152

331
3311
3312
333
3331

3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
334
3341
3342
335
3351
3352
336
3362
3368
337
338
3381
3382
3383
3384
3387
3388
341
342
343
3431
3432
3433

3

4
Nồỹ daỡi haỷn õóỳn haỷn traớ
Nồỹ daỡi haỷn õóỳn haỷn traớ ngỏn haỡng
Nồỹ daỡi haỷn õóỳn haỷn traớ õọỳi tổồng khaùc
Phaới traớ ngổồỡi baùn
Phaới traớ cho õọỳi tổồỹng khaùc
Phaới traớ cho bón nhỏỷn thỏửu, nhỏỷn thỏửu phuỷ
Thuóỳ vaỡ caùc khoaớn phaới nọỹp Nhaỡ nổồùc
Thuóỳ giaù trở gia tng
33311 Thuóỳ GTGT õỏửu ra
33312 Thuóỳ GTGT haỡng nhỏỷp khỏứu
Thuóỳ tióu thuỷ õỷc bióỷt
Thuóỳ xuỏỳt, nhỏỷp khỏứu
Thuóỳ thu nhỏỷp doanh nghióỷp
Thu trón vọỳn
Thuóỳ taỡi nguyón
Thuóỳ nhaỡ õỏỳt, tióửn thuó õỏỳt
Caùc loaỷi thuóỳ khaùc
Phờ, lóỷ phờ vaỡ caùc khoaớn phaới nọỹp khaùc
Phaới traớ cọng nhỏn vión
Phaới traớ cọng nhỏn vión
Phaới traớ lao õọỹng thuó ngoaỡi
Chi phờ phaới traớ
Trờch trổồùc chi phờ baớo haỡnh
Chi phờ phaới traớ
Phaới traớ nọỹi bọỹ
Phaới traớ vóử khọỳi lổồỹng xỏy lừp nhỏn khoaùn nọỹi bọỹ
Phaới traớ nọỹi bọỹ khaùc
Thanh toaùn theo tióỳn õọỹ kóỳ hoaỷch hồỹp õọửng xd

Phaới traớ, phaới nọỹp khaùc
Taỡi saớn thổỡa chồỡ xổớ lyù
Kinh phờ cọng õoaỡn
Baớo hióứm xaợ họỹi
Baớo hióứm y tóỳ
Doanh thu chổa thổỷc hióỷn
Phaới traớ, phaới nọỹp khaùc
Vay daỡi haỷn
Nồỹ daỡi haỷn
Traùi phióỳu phaùt haỡnh
Móỷnh giaù traùi phióỳu
Chióỳt khỏỳu traùi phióỳu
Phuỷ trọỹi traùi phióỳu
6

5


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

1
344

2

3

4
Nháûn k qu, k cỉåüc di hản

5

LOẢI TI KHON 4
NGƯN VÄÚN CH SÅÍ HỈỴU

411
412
413

Ngưn väún kinh doanh
Chãnh lãûch âạnh giạ lải ti sn
Chãnh lãûch t giạ
4131
4132
4133

414
4141
4142
415
416
421
4211
4212
431
4311
4312
4313
441
451
461
4611
4612
466

Chãnh lãûch t giạ häúi âoại âạnh giạ lải cúi nàm TC
Chãnh lãûch t giạ häúi âoại trong giai âoản ÂTXDCB
Chãnh lãûch t giạ häúi âoại tỉì chuøn âäøi bạo cạo TC

Qu âáưu tỉ phạt triãøn
Qy âáưu tỉ phạt triãøn
Qu nghiãn cỉïu khoa hc v âo tảo
Qu dỉû phng ti chênh
Qu dỉû phng vãư tråü cáúp viãûc lm
Låüi nhûn chỉa phán phäúi
Låüi nhûn nàm trỉåïc
Låüi nhûn nàm nay
Qu khen thỉåíng, phục låüi
Qu khen thỉåíng
Qu phục låüi
Qu phục låüi â hçnh thnh ti sn cäú âënh
Ngưn väún âáưu tỉ xáy dỉûng cå bn
Qu qun l cáúp trãn
Ngưn kinh phê sỉû nghiãûp
Ngưn kinh phê sỉû nghiãûp nàm trỉåïc
Ngưn kinh phê sỉû nghiãûp nàm nay

Dng choT.Cty,táûp âon.

Ngưn kinh phê â hçnh thnh ti sn cäú âënh

511
5111
5112

5113
5114
512
5121

LOẢI TI KHON 5
DOANH THU
Doanh thu bạn hng v cung cáúp dëch vủ
Doanh thu bạn hng hoạ
Doanh thu bạn cạc T.pháøm, SP XL hon thnh
51121 Doanh thu ban sn pháøm xáy làõp
51122 Doanh thu bạn sn pháøm khạc
Doanh thu cung cáúp dëch vủ
Doanh thu tråü cáúp, tråü giạ
Doanh thu näüi bäü
Doanh thu bạn hng họa
7

Chi tiãút theo u
cáưu qun l


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

1

2
5122

5123
515
521
5211
5212
5213
531
532

3

4
Doanh thu baùn caùc TP, SPXL hoaỡn thaỡnh
51221 Doanh thu baùn saớn phỏứm xỏy lừp
51222 Doanh thu baùn saớn phỏứm khaùc
Doanh thu cung cỏỳp dởch vuỷ
Doanh thu hoaỷt õọỹng taỡi chờnh
Chióỳt khỏỳu thổồng maỷi
Chióỳt khỏỳu haỡng hoaù
Chióỳt khỏỳu thaỡnh phỏứm

Chióỳt khỏỳu dởch vuỷ
Haỡng baùn bở traớ laỷi
Giaớm giaù haỡng baùn
LOAI TAèI KHOAN 6
CHI PHấ SAN XUT, KINH DOANH

621
622
623
6231
6232
6233
6234
6237
6238
627
6271
6272
6273
6274
6277
6278
632
635
641
6411
6412
6413
6414
6415
6417

Chi phờ nguyón lióỷu, vỏỷt lióỷu trổỷc tióỳp
Chi phờ nhỏn cọng trổỷc tióỳp
Chi phờ sổớ duỷng maùy thi cọng
Chi phờ nhỏn cọng
Chi phờ vỏỷt lióỷu
Chi phờ duỷng cuỷ saớn xuỏỳt
Chi phờ khỏỳu hao maùy thi cọng
Chi phờ dởch vuỷ mua ngoaỡi
Chi phờ bũng tióửn khaùc
Chi phờ saớn xuỏỳt chung
Chi phờ nhỏn vión phỏn xổồớng
Chi phờ vỏỷt lióỷu
Chi phờ duỷng cuỷ saớn xuỏỳt
Chi phờ khỏỳu hao TSC
Chi phờ dởch vuỷ mua ngoaỡi
Chi phờ bũng tióửn khaùc
Giaù vọỳn haỡng baùn
Chi phờ taỡi chờnh
Chi phờ baùn haỡng
Chi phờ nhỏn vión
Chi phờ vỏỷt lióỷu, bao bỗ
Chi phờ duỷng cuỷ, õọử duỡng
Chi phờ khỏỳu hao TSC
Chi phờ baớo haỡnh
Chi phờ dởch vuỷ mua ngoaỡi
8

5

Chi tióỳt theo hoaỷt õọỹng


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

1

2
6418

642
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428

3

4
Chi phê khạc bàòng tiãưn
Chi phê qun l doanh nghiãûp
Chi phê nhán viãn qun l
Chi phê váût liãûu qun l
Chi phê âäư dng vàn phng
Chi phê kháúu hao TSCÂ
Thú, phê v lãû phê
Chi phê dỉû phng
Chi phê dëch vủ mua ngoi
Chi phê bàòng tiãưn khạc
LOẢI TI KHON 7
THU NHÁÛP HOẢT ÂÄÜNG KHẠC

711

Thu nháûp hoảt âäüng khạc
LOẢI TI KHON 8
CHI PHÊ HOẢT ÂÄÜNG KHẠC

811

Chi phê hoảt âäüng khạc
LOẢI TI KHON 9
XẠC ÂËNH KÃÚT QU KINH DOANH

911

Xạc âënh kãút qu kinh doanh
LOẢI TI KHON 0
TI KHON NGOẢI BNG

001
002
003
004
005
007
008
0081
0082
009

Ti sn th ngoi
Váût tỉ, hng hoạ nháûn giỉỵ häü, nháûn gia cäng
Hng hoạ nháûn bạn häü, nháûn k gỉíi
Nåü khọ âi â xỉí l
Ngưn väún vay bàòng ngoải tãû
Ngoải tãû cạc loải
Hản mỉïc kinh phê
Hản mỉïc kinh phê thüc ngán sạch TW
Hản mỉïc kinh phê thüc ngán sạch ÂP
Ngưn väún kháúu hao cå bn

9

5


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Chỉång hai

Kãú TOẠN VÁÛT LIÃÛU V CÄNG CỦ DỦNG CỦ
LAO ÂÄÜNG TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP

2.1 Nhỉỵng váún âãư chung vãư váût liãûu xáy dỉûng v cäng củ dủng củ lao âäüng trong
cäng tạc kãú toạn
2.1.1 Khại niãûm v âàûc âiãøm ca váût liãûu, cäng củ dủng củ lao âäüng
Váût liãûu xáy dỉûng l nhỉỵng âäúi tỉåüng lao âäüng thãø hiãûn dỉåïi dảng váût cháút củ
thãø, do doanh nghiãûp xáy làõp mua ngoi hay tỉû sn xút hồûc nháûn ca bãn giao tháưu
cäng trçnh ( bãn A) dng cho mủc âêch sn xút, kinh doanh xáy làõp, sn xút sn
pháøm cäng nghiãûp , dëch vủ liãn quan âãún hoảt âäüng xáy làõp. Vç váûy váût liãûu xáy dỉûng
l cå såí váût cháút cáúu thnh nãn sn pháøm xáy làõp hồûc cạc lao vủ, dëch vủ xáy dỉûng
khạc.
Khi âỉåüc xút dng, váût liãûu chè tham gia mäüt láưn vo tỉìng cäng trçnh xáy làõp
củ thãø, mäüt dëch vủ xáy dỉûng củ thãø , khäng sỉí dủng nhiãưu láưn nhỉ cạc loải cäng củ
dủng cu hồûc ti sn cäú âënh, chụng bë tiãu hao ton bäü v thay âäøi hon ton hçnh thại
váût cháút ban âáưu.
Vãư phỉång diãûn kãú toạn, giạ trë váût liãûu xáy dỉûng xút dng âỉåüc chuøn hãút
mäüt láưn vo chi phê sn xút kinh doanh xáy dỉûng cå bn trong k. Âãø mua sàõm váût
liãûu sỉí dủng trỉûc tiãúp hồûc dỉû trỉỵ cho sn xút kinh doanh xáy làõp doanh nghiãûp phi
dng väún ln chuøn mäüt láưn m doanh nghiãûp váù thỉåìng hay gi l väún lỉu âäüng
(nhỉ trỉåïc âáy).
Trong xáy dỉûng cå bn, tiãưn chi phê váût liãûu xáy dỉûng thỉåìng chiãúm t trng tỉì
70% âãún 75% giạ thnh xáy dỉûng cäng trçnh. Do váûy, täø chỉïc täút cäng tạc kãú toạn váût
liãûu cọ tạc dủng v nghéa quan trng trong viãûc qun l chi phê tiãút kiãûm, hiãûu qu v
hả giạ thnh sn pháøm xáy dỉûng cng nhỉ tàng mỉïc doanh låüi.
Bãn cảnh váût liãûu, hoảt âäüng xáy làõp cn phi thỉåìng xun sỉí dủng âãún mäüt säú
tỉ liãûu sn xút khäng thüc âäúi tỉåüng lao âäüng v cng khäng thüc ti sn cäú âënh,
âọ chênh l cäng củ dủng củ lao âäüng. Cäng củ dủng củ trong xáy làõp l nhỉỵng tỉ liãûu
lao âäüng khäng â tiãu chøn giạ trë v thåìi gian sỉí dủng quy âënh âäúi våïi ti sn cäú
âënh. Vç váûy cäng củ dủng củ âỉåüc qun l v kãú toạn nhỉ ngun liãûu, váût liãûu.

10


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Nhỉỵng tỉ liãûu lao âäüng khäng â tiãu chøn quy âënh lm ti sn cäú âënh gäưm :
- L tỉ liãûu lao âäüng cọ giạ trë tha mn âiãưu kiãûn lm ti sn cäú âënh nhỉng
thåìi gian sỉí dủng khäng tha mn âiãưu kiãûn lm ti sn cäú âënh.
- L tỉ liãûu lao âäüng cọ giạ trë khäng tha mn âiãưu kiãûn lm ti sn cäú âënh
nhỉng thåìi gian sỉí dủng tha mn âiãưu kiãûn lm ti sn cäú âënh.
- L tỉ liãûu lao âäüng cọ giạ trë v thåìi gian sỉí dủng khäng tha mn âiãưu kiãûn
lm ti sn cäú âënh .
- Ngoi ra cn cọ mäüt säú tỉ liãûu lao âäüng âỉåüc xãúp vo cäng củ dủng củ khäng
phán biãût giạ trë v thåìi gian sỉí dủng.
Theo quy âënh hiãûn hnh, nhỉỵng tỉ liãûu lao âäüng sau âáy khäng phán biãût tiãu
chøn giạ trë v thåìi gian sỉí dủng váùn hảch toạn l cäng củ dủng củ :
. Cạc â giạo, cäng củ dủng củ gạ làõp chun dng cho sn xút xáy làõp;
. Cạc loail bao bç dng âãø âỉûng váût liãûu, hng họa trong quạ trçnh thu mua, bo
qun v tiãu thủ sn pháøm, hng họa;
. Cạc loải bao bç bạn km theo hng họa cọ tênh tiãưn riãng nhỉng trong quạ trçnh
bo qun hng họa váûn chuøn trãn âỉåìng v dỉû trỉỵ trong kho cọ tênh giạ trë hao mn
âãø trỉì dáưn giạ trë cuar bao bç;
. Nhỉỵng dủng củ, âäư nghãư bàòng thy tinh, snh, sỉï;
. Qưn ạo, giy dẹp chun dng âãø lm viãûc...
2.1.2 u cáưu vãư qun l v ngun tàõc hảch toạn kãú toạn váût liãûu, cäng củ dủng
củ lao âäüng
Xút phạt tỉì vë trê, vai tr ca váût liãûu v cäng củ dủng củ trong hoảt âäüng sn
xút kinh doanh xáy dỉûng cå bn â ny sinh ra nhỉỵng u cáưu vãư qun l v hảch
toạn kãú toạn âäúi våïi váût liãûu cng nhỉ cäng củ dủng củ :
2.1.2.1. Kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu, cäng củ dủng củ tỉìng loải, theo tỉìng
âëa âiãøm
Phi thỉûc hiãûn kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu, cäng củ dủng củ theo tỉìng âëa
âiãøm dỉû trỉỵ, tỉìng loải, tỉìng nhọm chi tiãút âãø dãù dng kiãøm tra âäúi chiãúu, phạt chãnh
lãûch, tàng cỉåìng qun l, bo vãû an ton, hản chãú tháút thoạt cạc loải váût liãûu v cäng củ
dủng củ.
Theo u cáưu ca ngun tàõc kãú toạn chi tiãút, tỉìng loải váût liãûu v cäng củ dủng
củ cáưn âỉåüc quy ỉåïc m hiãûu, quy cạch, âån vë tênh mäüt cạch củ thãø. Trong khi qun l
váût liãûu, cäng củ dủng củ nháút thiãút phi phán loải chụng theo nhỉỵng tiãu thỉïc khoa
hc, ph håüp våïi tçnh hçnh thỉûc tãú v u cáưu qun l ca âån vë.
Ngun váût liãûu, cäng củ dủng củ xút dng cho sn xút kinh doanh xáy làõp
phi âỉåüc theo di vãư hiãûn váût v giạ trë trãn säø kãú toạn chi tiãút theo nåi sỉí dủng, tỉìng
11


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

cäng trçnh, tỉìng hảng mủc cäng trçnh, theo âäúi tỉåüng th v ngỉåìi chëu trạch nhiãûm
váût cháút âãø thûn låüi cho viãûc theo di v hảch toạn chi phê sn xút, âënh giạ sn pháøm
cäng trçnh. Âäúi våïi cạc loải cäng củ dủng củ cọ giạ trë låïn, qu hiãúm phi cọ hçnh thỉïc
kãú toạn v bo qun âàûc biãût.
2.1.2.2. Giạ ghi hảch toạn kãú toạn ca ngun váût liãûu v cäng củ dủng củ phi tn
theo cạc ngun tàõc tênh giạ
a. Giạ thỉûc tãú ca váût liãûu, cäng củ dủng củ nháûp âỉåüc xạc âënh ty theo tỉìng
ngưn nháûp.
+ Mua ngoi: Giạ thỉûc tãú ca ngun váût liãûu mua ngoi dng vo sn xút

kinh doanh xáy làõp , bao gäưm:
Giạ thỉûc
tãú nháûp

=

Giạ mua trãn hoạ âån
(kãø c cạc loải thú
theo quy âënh)

+

Chi phê
thu mua
thỉûc tãú

Cạc khon
gim trỉì giạ
mua (nãúu cọ)

Trong âọ:
. Chi phê thu mua thỉûc tãú bao gäưm: chi phê váûn chuøn; chi phê bäúc xãúp, bo
qun, phán loải; chi phê lỉu kho lỉu bi; chi phê bo hiãøm phạt sinh tỉì nåi mua vãư âãún
kho ca doanh nghiãûp; cäng tạc phê ca cạn bäü thu mua; chi phê hao hủt tỉû nhiãn
( trong âënh mỉïc)...
. Cạc khon gim giạ hng mua l cạc khon doanh nghiãûp âỉåüc ngỉåìi bạn
gim trỉì vo giạ mua do mua säú nhiãưu ( chiãút kháúu thỉång mải), hng khäng âụng cháút
lỉåüng hồûc máùu m quy âënh ...
. Khi tênh giạ ngun váût liãûu hồûc cäng củ dủng củ mua ngoi cáưn chụ âãún
thú giạ trë gia tàng. Âäúi våïi cạc doanh nghiãûp näüp thú theo phỉång phạp kháúu trỉì thç
thú giạ trë gia tàng khäng tênh vo giạ trë ca ngun váût liãûu hồûc cäng củ dủng củ ;
âäúi våïi doanh nghiãûp näüp thú theo phỉång phạp trỉûc tiãúp thú giạ trë gia tàng âỉåüc
tênh chung vo giạ trë ca ngun váût liãûu hồûc cäng củ dủng củ.
. Ngoi ra trong giạ mua cn cọ thãø cọ mäüt säú loải thú nhỉ : thú nháûp kháøu,
thú tiãu thủ âàûc biãût...
+ Nháûp lải sau khi xút âi gia cäng chãú biãún:
Giạ thỉûc tãú
nháûp

=

Giạ xút âi
gia cäng,
chãú biãún

+

Chi phê
gia cäng,
chãú biãún

+

Cạc chi phê
sau khi gia cäng
trỉåïc khi nháûp kho

. Chi phê sau khi chãú biãún trỉåïc khi nháûp kho gäưm: chi phê váûn chuøn tỉì kho
doanh nghiãûp âãún nåi gia cäng chãú biãún v tỉì nåi chãú biãún vãư lải kho cáưn nháûp sau khi
gia cäng; cạc chi phê bäúc xãúp, bo qun liãn quan khạc trong quạ trçnh váûn chuøn
trãn.
12


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

+ Nhỏỷn goùp vọỳn lión doanh:
Nguyón giaù = Giaù do họỹi õọửng õaùnh giaù + chi phờ trổồùc khi sổớ duỷng
Giaù thổỷc tóỳ
nhỏỷp

=

Giaù thoớa thuỏỷn giổợa
caùc bón goùp vọỳn
lión doanh

+

Caùc chi phờ lión quan
tổỡ khi nhỏỷn vọỳn õóỳn
khi nhỏỷp kho

+ Caùc trổồỡng hồỹp nhỏỷp kho khaùc cuợng xaùc õởnh giaù nhỏỷp kho tổồng tổỷ nhổ trón
vaỡ luọn phaới vỏỷn duỷng nguyón từc giaù phờ.
b. Giaù thổỷc tóỳ cuớa nguyón vỏỷt lióỷu, cọng cuỷ duỷng cuỷ xuỏỳt kho õổồỹc xaùc õởnh theo
mọỹt trong caùc phổồng phaùp sau:
- Tờnh theo giaù thổỷc tóỳ nhỏỷp trổồùc xuỏỳt trổồùc ( FIFO)
- Tờnh theo giaù nhỏỷp sau xuỏỳt trổồùc ( LIFO)
- Tờnh theo giaù thổỷc tóỳ tổỡng lỏửn nhỏỷp ( giaù õờch danh)
- Tờnh theo giaù bỗnh quỏn gia quyóửn taỷi thồỡi õióứm xuỏỳt kho (sau mọựi lỏửn nhỏỷp)
- Tờnh theo giaù bỗnh quỏn cuọỳi kyỡ trổồùc ( õỏửu kyỡ).
Caùc doanh nghióỷp xỏy lừp sau khi õaợ lổỷa choỹn phổồng phaùp tờnh giaù thổỷc tóỳ
nguyón vỏỷt lióỷu, cọng cuỷ duỷng cuỷ xuỏỳt kho phaới aùp duỷng nhỏỳt quaùn giổợa caùc kyỡ kóỳ toaùn,
ờt nhỏỳt phaới trong mọỹt nión õọỹ kóỳ toaùn.
* Vờ duỷ minh hoỹa vóử nọỹi dung, õỷc õióứm tờnh toaùn cuớa tổỡng phổồng phaùp tờnh
giaù vỏỷt lióỷu xuỏỳt kho :
Mọỹt doanh nghióỷp xỏy lừp coù tỗnh hỗnh sau nhỏỷp xuỏỳt vóử mọỹt loaỷi vỏỷt lióỷu theùp
6 nhổ sau:
- Nguyón vỏỷt lióỷu tọửn õỏửu thaùng: 3000 kg; õồn giaù: 4000 õ/kg
- Tỗnh hỗnh nhỏỷp, xuỏỳt trong thaùng:
. Ngaỡy 05: Nhỏỷp 2000 kg; õồn giaù : 4200õ/kg
. Ngaỡy 07: Xuỏỳt sổớ duỷng cho saớn xuỏỳt 2500 kg
. Ngaỡy 09: Nhỏỷp 5000 kg; õồn giaù : 4400õ/kg
. Ngaỡy 15: Xuỏỳt sổớ duỷng cho saớn xuỏỳt 1000 kg
Yóu cỏửu: Tờnh giaù theùp6 xuỏỳt duỡng theo caùc phổồng phaùp hióỷn nay doanh
nghióỷp xỏy lừp õang aùp duỷng .
@ Phổồng phaùp Nhỏỷp trổồùc - xuỏỳt trổồùc:
ỷc õióứm cuớa phổồng phaùp naỡy laỡ vỏỷt lióỷu xuỏỳt ra õổồỹc tờnh theo thổù tổỷ giaù õaợ
nhỏỷp vaỡo trổồùc vaỡ sau õoù lỏửn lổồỹt õóỳn giaù cuớa caùc lỏửn nhỏỷp tióỳp theo.
Cn cổù vaỡo taỡi lióỷu õaợ cho ồớ vờ duỷ trón ta coù giaù trở xuỏỳt kho vaỡo caùc ngaỡy 07 vaỡ
15 nhổ sau:

13


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

- Taỷi ngaỡy 07: Giaù theùp 6 nhỏỷp trổồùc tión chờnh laỡ giaù cuớa theùp 6 tọửn kho õỏửu
kyỡ, so saùnh lổồỹng haỡng tọửn kho õỏửu kyỡ (3000kg) vồùi lổồỹng xuỏỳt ra trong ngaỡy 07
(2000kg) ta thỏỳy haỡng tọửn kho õỏửu kyỡ khi õaớm baớo õuớ cung cỏỳp sọỳ haỡng xuỏỳt ra lỏửn
naỡy, do vỏỷy giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ngaỡy 07 seợ laỡ:
2500 kg * 4000 õ/kg = 10.000.000 õọửng
- Taỷi ngaỡy 15: Trong kho bỏy giồỡ giaù theùp 6 nhỏỷp trổồùc tión vỏựn laỡ giaù cuớa 500
kg tọửn kho coỡn laỷi sau khi õaợ xuỏỳt ồớ nghióỷp vuỷ ngaỡy 07. Nóỳu so saùnh sọỳ haỡng tọửn kho
(500 kg) vồùi sọỳ haỡng cỏửn xuỏỳt ra trong ngaỡy 15 (1000 kg) ta thỏỳy ngoaỡi sọỳ tọửn kho ra
coỡn phaới sổớ duỷng thóm 500 kg nhỏỷp vaỡo ngaỡy 05, do vỏỷy giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ngaỡy 15
seợ laỡ:
500 kg * 4000 õ/kg + 500 kg * 4200 õ/kg = 4.100.000 õọửng
@ Phổồng phaùp Nhỏỷp sau - xuỏỳt trổồùc:
ỷc õióứm cuớa phổồng phaùp naỡy laỡ giaù vỏỷt lióỷu xuỏỳt ra õổồỹc tờnh theo thổù tổỷ giaù
nhỏỷp vaỡo mồùi nhỏỳt trổồùc khi xuỏỳt vaỡ sau õoù lỏửn lổồỹt õóỳn giaù cuớa caùc lọ haỡng mồùi nhỏỳt
coỡn laỷi tióỳp theo.
Cn cổù vaỡo taỡi lióỷu õaợ cho ta coù giaù trở xuỏỳt kho vaỡo caùc ngaỡy 07 vaỡ 15 nhổ sau:
- Taỷi ngaỡy 07: Giaù theùp 6 nhỏỷp vaỡo mồùi nhỏỳt trổồùc ngaỡy 07 chờnh laỡ giaù cuớa
2000 kg nhỏỷp vaỡo ngaỡy 05, nhổng vóử khọỳi lổồỹng vỏựn chổa õuớ sọỳ cỏửn xuỏỳt (2500 kg),
õọỳi vồùi 500 kg coỡn thióỳu phaới sổớ duỷng õóỳn giaù cuớa lọ haỡng mồùi nhỏỳt trong sọỳ coỡn laỷi,
trong trổồỡng hồỹp naỡy kóỳ toaùn phaới tờnh giaù cuớa haỡng tọửn kho õỏửu kyỡ. Do vỏỷy giaù thổỷc tóỳ
xuỏỳt kho ngaỡy 07 seợ laỡ:
2000 kg * 4200 õ/kg + 500 kg * 4000 õ/kg = 10.400.000 õọửng
- Taỷi ngaỡy 15: Giaù theùp 6 nhỏỷp vaỡo mồùi nhỏỳt trổồùc khi xuỏỳt laỡ giaù cuớa theùp 6
nhỏỷp vaỡo ồớ nghióỷp vuỷ ngaỡy 09. Ta dóự daỡng thỏỳy ngay khọỳi lổồỹng cuớa lọ theùp 6 nhỏỷp
ngaỡy 09 (5000 kg) dổ õaớm baớo cho khọỳi lổồỹng cỏửn xuỏỳt trong ngaỡy 15 (1000 kg).
Do vỏỷy giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ngaỡy 15 seợ laỡ:
1000 kg * 4400 õ/kg = 4.400.000 õọửng
@ Phổồng phaùp giaù õờch danh:
ỷc õióứm cuớa phổồng phaùp naỡy laỡ vỏỷt lióỷu xuỏỳt ra thuọỹc lỏửn nhỏỷp naỡo thỗ lỏỳy giaù
nhỏỷp kho cuớa lỏửn nhỏỷp õoù laỡm giaù xuỏỳt kho.
vờ duỷ naỡy giaớ sổớ giaù theùp 6 xuỏỳt kho ngaỡy 07 laỡ giaù õờch danh cuớa theùp 6
tọửn kho vaỡ theùp 6 xuỏỳt kho cuớa ngaỡy 15 laỡ giaù õờch danh cuớa theùp 6 nhỏỷp kho ồớ
nghióỷp vuỷ ngaỡy 09. Ta coù giaù trở xuỏỳt kho vaỡo caùc ngaỡy 07 vaỡ 15 nhổ sau:
- Taỷi ngaỡy 07: giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ngaỡy 07 seợ laỡ:
2500 kg * 4000 õ/kg = 10.000.000 õọửng
- Taỷi ngaỡy 15: giaù thổỷc tóỳ xuỏỳt kho ngaỡy 15 seợ laỡ:
14


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

1000 kg * 4400 â/kg = 4.400.000 âäưng
@ Phỉång phạp giạ bçnh qn tải thåìi âiãøm xút kho( sau mäùi láưn nháûp):
Ạp dủng phỉång phạp ny, trỉåïc mäùi láưn xút kho hồûc sau mäùi láưn nháûp, âån
giạ váût liãûu lải âỉåüc xạc âënh theo phỉång phạp bçnh qn gia quưn nhỉ sau:
Giạ thỉûc tãú váût liãûu täưn kho sau mäùi láưn nháûp

Âån giạ bçnh qn
sau mäùi láưn nháûp

=
Säú lỉåüng thỉûc tãú váût liãûu täưn kho sau mäùi láưn nháûp

Giạ trë váût liãûu mäùi láưn xút âỉåüc càn cỉï vo âån giạ bçnh qn sau mäùi láưn
nháûp trỉåïc khi xút - gi tàõt l giạ bçnh qn trỉåïc khi xút :
Trë giạ váût liãûu
xút dng

=

Säú lỉåüng váût liãûu
xút dng

x

Âån giạ bçnh qn
trỉåïc khi xút

Càn cỉï vo ti liãûu â cho ta cọ giạ trë thẹp Φ6 xút kho vo cạc ngy 07 v 15
nhỉ sau:
- Ngy 07: âån giạ bçnh qn thẹp Φ6 trỉåïc khi xút kho chênh l âån giạ bçnh
qn sau láưn nháûp åí ngy 05:
Âån giạ bçnh qn
sau láưn nháûp
ngy 05

3000 x 4.000 + 2000 x 4.200
=

=

4.080

3000 + 2000

Trë giạ váût liãûu xút ngy 07:

2500 kg * 4080 â/kg = 10.200.000 âäưng

- Ngy 15: âån giạ bçnh qn thẹp Φ6 trỉåïc khi xút kho chênh l âån giạ bçnh
qn sau láưn nháûp åí ngy 09, âãø tênh âån giạ thẹp Φ6 sau láưn nháûp kho ny,trỉåïc hãút ta
cáưn xạc âënh giạ trë thỉûc tãú thẹp Φ6 täưn kho sau láưn nháûp ngy 09, gäưm giạ trë thẹp Φ6
täưn kho sau khi xút vo ngy 07 cäüng våïi giạ trë thẹp Φ6 nháûp kho vo ngy 09
Âån giạ bçnh qn
sau láưn nháûp
ngy 09

2500 x 4.080 + 5000 x 4.400
=

Trë giạ váût liãûu xút ngy 15:

=

4293,33

2500 + 5000

1000 kg * 4293,33 â/kg = 4.293.330 âäưng

@ Phỉång phạp giạ bçnh cúi k trỉåïc( âáưu k):
Âàûc âiãøm ca phỉång phạp ny l vo cúi mäùi k kãú toạn, kãú toạn phi xạc
âënh âån giạ bçnh qn ca ngun váût liãûu täưn kho âãø lm âån giạ xút kho cho k
sau, vç váûy âån giạ ny cn gi l âån giạ bçnh qn âáưu k. Cäng thỉïc tênh nhỉ sau:

15


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Âån giạ bçnh qn
cúi k trỉåïc
( âáưu k ny)

Giạ thỉûc tãú váût liãûu täưn cúi k trỉåïc( âáưu k ny)
=
Säú lỉåüng thỉûc tãú váût liãûu täưn cúi k trỉåïc( âáưu k ny)

Giạ trë váût liãûu xút kho tỉìng láưn trong k âỉåüc xạc âënh nhỉ sau:
Trë giạ váût liãûu
xút mäùi láưn

Säú lỉåüng váût liãûu
xút mäùi láưn

=

x

Âån giạ bçnh qn cúi
k trỉåïc ( âáưu k ny)

Càn cỉï vo ti liãûu â cho ta cọ âån giạ thẹp Φ6 xút kho vo cạc ngy 07 v
15 âãưu l âån giạ bçnh qn cúi k trỉåïc ( âáưu k ny), âån giạ ny â cho åí hng
thẹp Φ6 täưn kho âáưu k : 4000â/kg:
Trë giạ váût liãûu xút:
Ngy 07:

2.500 x 4.000 = 10.000.000 âäưng

Ngy 15:

1.000 x 4.000 = 4.000.000 âäưng

2.1.2.3 Giạ hảch toạn
Âãø gim nhẻ khäúi lỉåüng cäng tạc kãú toạn, doanh nghiãûp cọ thãø sỉí dủng giạ kãú
hoảch hồûc mäüt loải giạ äøn âënh trong k kãú toạn (gi l giạ hảch toạn) âãø theo di tçnh
hçnh nháûp xút ngun váût liãûu hay cäng củ dủng củ thç cúi k kãú toạn tênh lải giạ
thỉûc tãú ca säú ngun váût liãûu hay cäng củ dủng củ â xút kho trong k, trãn cå såí âọ
kãú toạn tiãún hnh âiãưu chènh giạ hảch toạn ca ngun váût liãûu hồûc cäng củ dủng củ
vãư giạ thỉûc tãú xút kho theo cäng thỉïc sau:
Giạ thỉûc tãú ca
váût liãûu, cäng củ
dủng củ xút kho
trong
Trongk
âọ:

Hãû säú chãnh lãûch
giỉỵa giạ thỉûc tãú våïi
giạ hảch toạn ca
ngun váût liãûu,
cäng củ dủng củ

Giạ hảch toạn ca
váût liãûu, cäng củ
dủng củ xút kho
trong k

=

Giạ thỉûc tãú ca váût
liãûu, cäng củ dủng củ
täưn kho âáưu k

Hãû säú chãnh lãûch
giỉỵa giạ thỉûc tãú
våïi giạ hảch toạn

x

+

Giạ thỉûc tãú ca váût
liãûu, cäng củ dủng củ
nháûp kho trong k

=
Giạ hảch toạn ca
váût liãûu, cäng củ
dủng củ täưn kho
âáưu k

16

+

Giạ hảch toạn ca
váût liãûu, cäng củ
dủng củ nháûp kho
trong k


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

c. Âäúi våïi ngun váût liãûu, cäng củ dủng củ xút dng vo hoảt âäüng xáy làõp cọ
giạ trë quạ låïn, liãn quan âãún nhiãưu cäng trçnh, hồûc phủc vủ nhiãưu chu k sn xút
kinh doanh cọ thãø ạp dủng phỉång phạp phán bäø hai láưn hồûc phán bäø dáưn.Trong mäüt
säú trỉåìng håüp cọ thãø sỉí dủng âënh mỉïc tiãu hao âãø phán bäø dáưn.
d. Qun l v hảch toạn kãú toạn ngun váût liãûu, cäng củ dủng củ phi âm bo
cung cáúp âáưy â këp thåìi nhỉỵng thäng tin täøng håüp vãư c hiãûn váût láùn giạ trë ca tỉìng
loải ngun váût liãûu hay cäng củ dủng củ ( cn gi l tỉìng danh âiãøm)
2.1.3 Phán loải ngun váût liãûu v cäng củ dủng củ
2.1.3.1 Phán loải ngun váût liãûu
Trong doanh nghiãûp xáy làõp váût liãûu cọ ráút nhiãưu loải våïi ngưn gäúc ráút khạc
nhau, do âọ âãø âm bo hảch toạn càût ch v hiãûu qu ngun váût liãûu kãú toạn cáưn phi
phán loải ngun váût liãûu mäüt cạch håüp l theo nhỉỵng tiãu thỉïc nháút âënh do cäng tạc
qun l u cáưu.
a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh ca chãú âäü kãú toạn :
* Ngun liãûu,váût liãûu chênh: l nhỉỵng loải ngun liãûu, váût liãûu khi tham gia
vo quạ trçnh sn xút, nọ cáúu thnh nãn thỉûc thãø váût cháút chênh ca sn pháøm xáy làõp,
sn pháøm cäng nghiãûp xáy dỉûng. Khại niãûm ngun liãûu, váût liãûu chênh phủ thüc v
gàõn liãưn våïi tỉìng loải hçnh sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp, nọ cọ thãø bao gäưm
c bạn thnh pháøm mua ngoi våïi mủc âêch tiãúp tủc sn xút, chãú tảo cạc sn pháøm
xáy dỉûng cå bn. Chàóng hản:
-

Cạt xáy dỉûng : Cạt xáy, cạt âục,cạt tä...

-

Âạ xáy dỉûng : âạ häüc, âạ dàm nghiãưn cạc loải ...

-

Cạc loải gảch ngọi: gảch th, gảch äúng, ngọi låüp...

-

Xi màng, thẹp, gäù, bã täng âục sàơn, cạc loải váût liãûu khạc

-

...

* Váût liãûu phủ: l nhỉỵng loải váût liãûu khi tham gia vo quạ trçnh xáy dỉûng cäng
trçnh hồûc sn xút cạc sn pháøm cäng nghiãûp xáy dỉûng, khäng cáúu thnh thỉûc thãø
chênh ca sn pháøm m nọ cọ thãø kãút håüp våïi ngun váût liãûu chênh lm thay âäøi mu
sàõc, hçnh dạng bãn ngoi ca sn pháøm, hồûc tảo âiãưu kiãûn cho quạ trçnh thi cäng
cäng trçnh thỉûc hiãûn âỉåüc bçnh thỉåìng...Vê dủ nhỉ:
-

Cạc loải kênh trang trê

-

Vạn ẹp, formica, ximili

-

Giáúy dạn, giáúy âãư can, cọt ẹp

-

Sån cạc loải v bäüt trẹt

-

Keo chäúng tháúm

17


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

-

Cạc loải phủ gia : xàng , dáưu ha, nhåït ( khäng sỉí dủng vo viãûc cung cáúp
nàng lỉåüng)

* Nhiãn liãûu: l nhỉỵng loải váût liãûu dng âãø cung cáúp nàng lỉåüng cho quạ trçnh
thi cäng cäng trçnh hồûc sn xút cạc sn pháøm cäng nghiãûp xáy dỉûng . Nhiãn liãûu cọ
thãø täưn tải dỉåïi dảng ràõn, lng v khê:
-

Xàng, dáưu: khi chụng âỉåüc sỉí dủng âãø thàõp sạng hồûc chảy mạy;

-

Than cạc loải: than âạ, than ci, than täø ong...

-

Cạc cháút âäút khạc: ga, ci...

* Phủ tng thay thãú: l nhỉỵng loải váût tỉ dng âãø sỉía chỉỵa, thay thãú mạy mọc
thiãút bë thi cäng cäng trçnh, cạc phỉång tiãûn váûn ti v cạc dủng củ thi cäng khạc
* Váût liãûu v thiãút bë xáy dỉûng cå bn: l nhỉỵng váût liãûu thiãút bë, cäng củ, khê củ
v váût kãút cáúu sỉí dủng âãø làõp âàût cạc cäng trçnh xáy dỉûng cå bn .
b. Theo ngưn gäúc xút xỉï :
* Ngun váût liãûu sn xút trong nỉåïc: gäưm ngun váût liãûu mua ngoi v
ngun váût liãûu tỉû chãú
* Ngun váût liãûu nháûp kháøu
c. Theo hçnh thại biãøu hiãûn :
* Váût liãûu ràõn: cạt sản, sàõt thẹp...
* Váût liãûu lng: xàng, dáưu, cạc loải họa cháút...
* Váût liãûu khê: håi, ga...
2.1.3.2 Phán loải cäng củ dủng củ
a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh ca chãú âäü kãú toạn :
* Cäng củ dủng củ : bao gäưm cạc cäng củ, dủng củ sỉí dủng cho quạ trçnh sn
xút kinh doanh ca doanh nghiãûp xáy làõp : cạc â giạo, cäng củ, dủng củ gạ làõp...
* Bao bç ln chuøn: l cạc loải bao bç sỉí dủng nhiãưu láưn cho nhiãưu chu k sn
xút kinh doanh hồûc nhiãưu cäng trçnh . Giạ trë ca bao bç ln chuøn s âỉåüc trỉì dáưn
vo chi phê sn xút cạc cäng trçnh hồûc tỉìng chu k sn xút kinh doanh .
* Âäư dng cho th: l cạc loải cäng củ, dủng củ m doanh nghiãûp xáy làõp
chun sỉí dủng âãø cho th.
b. Theo mỉïc âäü ln chuøn giạ trë :
* Cäng củ, dủng củ ln chuøn mäüt láưn: thỉåìng l nhỉỵng loải cäng củ, dủng củ
giạ trë khạ nh nãn khäng nháút thiãút phi phán bäø nhiãưu láưn, vê dủ: (?) hồûc chè xút
dng mäüt láưn cho mäüt chu k sn xút kinh doanh . Âäúi våïi loải cäng củ dủng củ ny,
ton bäü giạ trë xút dng âỉåüc tênh vo cho mäüt chu k sn xút kinh doanh.

18


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

* Cäng củ,dủng củ phán bäø hai láưn: do tênh cháút vãư thåìi gian sỉí dủng v giạ trë
ca mäüt säú cäng củ, dủng củ m chụng thỉåìng âỉåüc kãú toạn phán bäø hai láưn. Nghéa l,
giạ trë xút dng ca chụng âỉåüc chia âãưu lm hai v tênh vo hai chu k sn xút kinh
doanh näúi tiãúp nhau.
* Cäng củ, dủng củ phán bäø nhiãưu láưn: l nhỉỵng cäng củ, dủng củ cọ giạ trë quạ
låïn v phủc vủ cho nhiãưu chu k sn xút kinh doanh. Giạ trë xút dng ca chụng
âỉåüc chia thnh nhiãưu pháưn tỉång ỉïng våïi säú chu k sn xút kinh doanh tham gia
phủc vủ v âỉåüc tênh dáưn tỉìng pháưn vo tỉìng chu k sn xút kinh doanh .
2.2 Kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu v cäng củ, dủng củ
Trong näüi dung ny, thç ngun váût liãûu v cäng củ dủng củ âãưu cọ tênh cháút kãú
toạn nhỉ nhau : âãưu l hng täưn kho, dỉû trỉỵ cho quạ trçnh sn xút kinh doanh, cho nãn
kãú toạn chi tiãút váût liãûu v cäng củ, dủng củ âãưu tỉång tỉû nhau. Sau âáy chè trçnh by
củ thãø kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu, tỉì âọ cọ thãø váûn dủng cho kãú toạn chi tiãút cäng
củ, dủng củ.
Váût liãûu trong doanh nghiãûp xáy dỉûng cå bn cọ khạ nhiãưu chng loải våïi cäng
dủng khạc biãût nhau, mäùi chng loải lải bao gäưm nhiãưu thỉång hiãûu, máùu m v giạ c
âa dảng phong phụ. Âäúi våïi mäùi cäng trçnh xáy dỉûng cå bn thç loải váût liãûu chênh hay
phủ âãưu cọ vë trê, vai tr hãút sỉïc quan trng khäng thãø thiãúu âỉåüc.Chênh vç váûy, kãú toạn
ngun váût liãûu phi âm bo theo di chi tiãút tçnh hçnh biãún âäüng tàng gim ca tỉìng
loải ngun váût liãûu c vãư giạ trë láùn hiãûn váût theo tỉìng kho dỉû trỉỵ ; tỉìng âëa âiãøm, tỉìng
cäng trçnh sỉí dủng ; tỉìng âäúi tỉåüng chëu trạch nhiãûm váût cháút. Hiãûn nay kãú toạn
ngun váût liãûu thỉåìng ạp dủng mäüt trong ba phỉång phạp kãú toạn chi tiãút ngun váût
liãûu sau:
2.2.1 Phỉång phạp th song song:
Kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu v cạc loải hng täưn kho theo phỉång phạp th
song song khạ âån gin v âỉåüc ạp dủng khạ phäø biãún åí nỉåïc ta tỉì trỉåïc âãún nay.
Näüi dung cäng viãûc củ thãø ca phỉång phạp ny nhỉ sau:
* Tải kho: th kho måí säø kho hồûc th kho âãø ghi chẹp säú lỉåüng nháûp, xút, täưn
tỉìng loải váût tỉ, hng họa .Th kho âỉåüc måí riãng cho tỉìng danh âiãøm váût tỉ, hng họa
v chè dng âãø theo di vãư hiãûn váût ( lỉåüng).
Hng ngy, càn cỉï vo chỉïng tỉì nháûp kho, xút kho th kho ghi säú lỉåüng thỉûc
nháûp, thỉûc xút vo cạc th kho liãn quan v cúi mäùi ngy phi tênh ra säú täưn trãn
tỉìng th kho .Mäùi chỉïng tỉì, ghi mäüt dng vo th kho. Th kho phi thỉåìng xun âäúi
chiãúu säú täưn trãn th kho våïi säú lỉåüng thỉûc tãú trong kho âãø âm bo khåïp âụng giỉỵa säú
liãûu trãn säø kãú toạn våïi thỉûc tãú hiãûn váût.Hng ngy hồûc âënh k ( 3 âãún 5 ngy) sau
khi ghi xong th kho, th kho phi chuøn ton bäü chỉïng tỉì nháûp, xút kho vãư phong

19


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

kãú toạn. Cúi thạng, th kho cáưn phi tênh täøng cäüng säú nháûp, xút v täưn kho vãư màût
lỉåüng theo tỉìng danh âiãøm váût tỉ, hng họa.
* Tải phng kãú toạn : Kãú toạn váût tỉ, hng họa måí th kãú toạn chi tiãút cho tỉìng
danh âiãøm váût tỉ, hng họa tỉång ỉïng våïi cạc th kho âỉåüc måí tải kho, chè khạc l nọ
theo di c vãư hiãûn váût (lỉåüng) láùn giạ trë. Hng ngy hồûc âënh k ( 3 âãún 5 ngy)
nháûn âỉåüc chỉïng tỉì nháûp, xút kho do th kho chuøn âãún, kãú toạn váût tỉ phi kiãøm
tra, âäúi chiãúu chỉïng tỉì nháûp, xút kho våïi cạc chỉïng tỉì liãn quan ( nhỉ: họa âån mua
hng, håüp âäưng váûn chuøn, phiãúu mua hng...) v ghi âån giạ hảch toạn v tênh ra
thnh tiãưn trãn tỉìng chỉïng tỉì . Càn cỉï vo cạc chỉïng tỉì â tênh thnh tiãưn, kãú toạn ghi
láưn lỉåüt tỉìng nghiãûp vủ nháûp, xút vo cạc th kãú toạn chi tiãút váût tỉ, hng họa nhỉ th
kho ca th kho.
Cúi thạng kãú toạn tiãún hnh cäüng th kãú toạn chi tiãút, tênh ra täøng nháûp, xút v
täưn ca tỉìng danh âiãøm váût tỉ, âäúi chiãúu våïi th kho ca th kho. Tiãúp theo càn cỉï vo
th kãú toạn chi tiãút âãø láûp bng täøng håüp nháûp, xút, täưn vãư màût giạ trë ca tỉìng loải váût
tỉ. Säú liãûu ca bng ny âỉåüc âäúi chiãúu våïi säú liãûu ca kãú toạn täøng håüp nháûp, xút,
täưn .
Phỉång phạp th song song l phỉång phạp âån gin dãù thỉûc hiãûn, nhỉng chè
nãn ạp dủng trong âiãưu kiãûn quy mä hoảt âäüng ca doanh nghiãûp khäng låïn làõm.Ạp
dủng phỉång phạp ny täún khạ nhiãưu cäng sỉïc do ghi chẹp trng làõp.
Máùu th kho:
TH KHO
Ngy láûp th : .. .. ..
Tåì säú : ... ... ...
Tãn, nhn hiãûu, quy cạch váût tỉ:
Âån vë tênh :
M säú :
.
STT
A

Chỉïng tỉì
Säú
Ngy,
hiãûu thạng
B
C

Diãùn gii
D

Ngy
nháûp,
xút
E

20

Säú lỉåüng
Nháûp

Xút

Täưn

1

2

3

K xạc
nháûn ca
kãú toạn
4


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

Mỏựu theớ kóỳ toaùn chi tióỳt:
THE K TOAẽN CHI TIT VT LIU
Sọỳ theớ ... Sọỳ tồỡ ...
Tón vỏỷt tổ, nhaợn hióỷu, quy caùch :
Maợ sọỳ :

ồn giaù :

ồn vở tờnh :

Kho:

Chổùng tổỡ

Nhỏỷp

Xuỏỳt

Tọửn

Sọỳ
hióỷu

Ngaỡy
thaùng

Trờch yóỳu

Sọỳ
lổồỹng

Thaỡnh
tióửn

Sọỳ
lổồỹng

Thaỡnh
tióửn

Sọỳ
lổồỹng

1

2

3

4

5

6

7

8

Thaỡnh Ghi chuù
tióửn
9

Mỏựu baớng tọứng hồỹp nhỏỷp - xuỏỳt - tọửn nguyón vỏỷt lióỷu :

BANG TỉNG HĩP NHP-XUT-TệN KHO VT LIU
Thaùng ... nm ...
STT
A

Maợ sọỳ
B

Tón
vỏỷt lióỷu

Tọửn õỏửu
thaùng

Nhỏỷp trong
thaùng

Xuỏỳt trong
thaùng

Tọửn cuọỳi
thaùng

C

1

2

3

4

21

10


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Så âäư hảch toạn chi tiãút váût liãûu theo phỉång phạp th song song
Phiãúu nháûp kho

Th kho

Bng täøng håüp
Nháûp - xút - täưn
kho váût tỉ

Th
hồûc
Säø
chi
tiãút
váût tỉ

Kãú toạn
täøng håüp

Phiãúu xút kho
Ghi chụ:
: Ghi hng ngy hồûc âënh k ( 3-> 5 ngy mäüt láưn)
: Ghi cúi thạng
: Quan hãû âäúi chiãúu
2.2.2 Phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn
Phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn âỉåüc hçnh thnh trãn cå såí ci tiãún
phỉång phạp th song song. Theo phỉång phạp ny, kãú toạn chi tiãút ngun váût liãûu
nhỉ sau:
* Tải kho: cng måí th kho theo di vãư màût lỉåüng tỉång tỉû nhỉ phỉång phạp
th song song
* Tải phng kãú toạn: Måí säø âäúi chiãúu ln chuøn âãø theo doixsoos lỉåüng v
giạ trë ca tỉìng loải váût tỉ (thay cho th kãú toạn chi tiãút åí phỉång phạp th song song).
Säø âäúi chiãúu ln chuøn âỉåüc ghi chẹp mäüt láưn vo cúi thạng trãn cå såí täøng håüp
nháûp, xút kho phạt sinh trong thạng ca tỉìng loải váût liãûu. Mäùi loải váût liãûu âỉåüc ghi
mäüt dng trãn säø âäúi chiãúu ln chuøn. Häù tråü cho viãûc täøng håüp säú liãûu vo cúi
thng kãú toạn cn sỉí dủng cạc loải bng kã nháûp , xút. Hng ngy hồûc âënh k tỉì
phiãúu nháûp, xút kho kãú toạn phi vo cạc bng kã nháûp, xút.
Cúi thạng âäúi chiãúu säú lỉåüng váût liãûu trãn säø âäúi chiãúu ln chuøn våïi th kho
ca th kho âäưng thåìi âäúi chiãúu säú tiãưn ca tỉìng loải váût liãûu trãn säø ny våïi säú liãûu kãú
toạn täøng håüp.
Phỉång phạp säú âäúi chiãúu ln chuøn cọ ỉu âiãøm l gim nhẻ khäúi lỉåüng cäng
viãûc kãú toạn âäúi våïi tỉìng loải váût liãûu nhỉng, ton bäü cäng viãûc tỉì ghi chẹp, tênh toạn,
kiãøm tra âãưu däưn c vo cúi thạng, lm cho viãûc láûp bạo cạo hng thạng khạ cháût váût
âãø këp tiãún âäü quy âënh.
Så âäư hảch toạn chi tiãút váût liãûu theo phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn

22


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

Bng kã nháûp

Phiãúu nháûp kho

Th kho

Säø âäúi chiãúu ln chuøn

Phiãúu xút kho

Bng kã xút

Kãú toạn
täøng håüp

Ghi chụ:
: Ghi hng ngy hồûc âënh k ( 3-> 5 ngy mäüt láưn)
: Ghi cúi thạng
: Quan hãû âäúi chiãúu
Máùu säø âäúi chiãúu ln chuøn:
SÄØ ÂÄÚI CHIÃÚU LN CHUØN

M
säú

Tãn
váût
liãûu

Âån

tênh

Âån
giạ

Säú dỉ
Ln chuøn thạng (n)
âáưu thạng (n)
Xút
Säú
Thnh Nháûp
lỉåüng tiãưn
SL
TT
SL
TT

Säú dỉ âáưu
thạng (n+1)
Säú
Thnh
lỉåüng tiãưn

2.2.3 Phỉång phạp säø säú dỉ
Phỉång phạp säø säú dỉ l phỉång phạp cọ khạ nhiãưu âiãøm khạc biãût so våïi cạc
phỉång phạp khạc, thãø hiãûn sỉû tiãún bäü vỉåüt báûc trong cäng tạc kãú toạn chi tiãút váût liãûu.
* Tải kho: Ạp dủng phỉång phạp säø säú dỉ, cäng viãûc åí kho cng thỉûc hiãûn
tỉång tỉû nhỉ cạc phỉång phạp th song song v phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln
chuøn. Tuy nhiãn váùn cọ nhỉỵng âiãøm khạc hån nhỉ sau:
Âënh k, sau khi vo th kho, th kho táûp håüp ton bäü chỉïng tỉì nháûp, xút kho
phạt sinh theo tỉìng loải váût tỉ quy âënh, sau âọ láûp phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì v näüp
cho kãú toạn km theo cạc chỉïng tỉì nháûp, xút váût tỉ.
Ngoi ra, th kho cn phi ghi säú lỉåüng váût tỉ täưn kho cúi thạng theo tỉìng loải
m säú (danh âiãøm) váût tỉ vo säø säú dỉ. Säø säú dỉ âỉåüc kãú toạn måí cho tỉìng kho v
dng trong sút c niãn âäü kãú toạn, hng thạng vo nhỉỵng ngy cúi, kãú toạn chuøn
23


Bi ging Kãú toạn xáy dỉûng cå bn

säø säú dỉ âãún cho tỉìng kho âãø th kho ghi säú dỉ cạc loải váût tỉ vo säø. Sau khi hon táút
viãûc ghi säø, th kho chuøn ngay cho kãú toạn âãø kiãøm tr v tênh thnh tiãưn.
* Tải phng kãú toạn: Âënh k nhán viãn kãú toạn phi xúng kho âãø kiãøm tra
viãûc ghi chẹp th kho ca th kho v thu nháûn chỉïng tỉì trãn cå såí phiãúu giao nháûn
chỉïng tỉì â âỉåüc th kho láûp.
Sau khi nháûn chỉïng tỉì, kãú toạn kiãøm tra, tênh giạ váût liãûu xút nháûp trãn tỉìng
chỉïng tỉì, täøng cäüng säú tiãưn v ghi vo cäüt säú tiãưn trãn phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì, âäưng
thåìi ghi säú tiãưn täøng cäüng nháûp, xút ca tỉìng nhọm váût tỉ vo bng ly kãú nháûp - xút
- täưn váût tỉ. Bng ny måí cho tỉìng kho, mäùi kho måí mäüt tåì, säú liãûu ghi vo bng âỉåüc
láúy tỉì phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì nháûp, xút váût tỉ. Cäng viãûc tiãúp theo ca kãú toạn l
cäüng säú tiãưn nháûp, xút trong thạng theo tỉìng loải váût tỉ trãn bng kã, räưi dỉûa vo säú
dỉ âáưu thạng ca chụng âãø tênh ra säú dỉ cúi thạng hay cn gi l âáưu thạng sau.
Càn cỉï vo säú dỉ cúi thạng trãn bng ly kãú nháûp - xút - täưn kãú toạn âäúi chiãúu
våïi säú tiãưn trãn säø säú dỉ âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : Säú lỉåüng täưn kho x Âån giạ.
Så âäư hảch toạn chi tiãút váût liãûu theo phỉång phạp säø âäúi chiãúu ln chuøn
Phiãúu nháûp kho

Phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì nháûp

Th kho

Bng ly kãú nháûp, xút, täưn kho váût tỉ

Säø säú dỉ

Kãú toạn täøng
Phiãúu xút kho

Phiãúu giao nháûn chỉïng tỉì xút

Ghi chụ:
: Ghi hng ngy hồûc âënh k ( 3-> 5 ngy mäüt láưn)
: Ghi cúi thạng
: Quan hãû âäúi chiãúu

24


Baỡi giaớng Kóỳ toaùn xỏy dổỷng cồ baớn

Caùc mỏựu bióứu lión quan õóỳn phổồng phaùp naỡy gọửm:
PHIU GIAO NHN CHặẽNG Tặè ...
Tổỡ ngaỡy ... õóỳn ngaỡy ... thaùng ... nm...
Nhoùm

Sọỳ lổồỹng

Sọỳ hióỷu

vỏỷt lióỷu

chổùng tổỡ

chổùng tổỡ

Thaỡnh tióửn

Ngaỡy ... thaùng ... nm ...
Ngổồỡi nhỏỷn

Ngổồỡi giao

Sỉ S Dặ
Nm ...
Kho ...

Maợ
sọỳ

Tón
vỏỷt tổ

ồn
vở
tờnh

ồn
giaù

Sọỳ dổ õỏửu
ởnh
nm
mổùc
dổỷ trổợ SL
TT

Sọỳ dổ cuọỳi
thaùng 1

Sọỳ dổ cuọỳi
thaùng 2

SL

SL

TT

...

TT

Cn cổù vaỡo õởnh kyỡ giao nhỏỷn chổùng tổỡ nhỏỷp, xuỏỳt vỏỷt tổ, kóỳ toaùn coù thóứ thióỳt
kóỳ mỏựu baớng luợy kóỳ nhỏỷp xuỏỳt tọửn kho vỏỷt lióỷu thaỡnh hai hay nhióửu õồỹt nhỏỷp xuỏỳt theo
mỏựu mỏựu sau:

25

Sọỳ dổ cuọỳi
nm
SL

TT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×