Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
1
2
1. PHÁT BIỂU ĐỊNH LUẬT
BOYLE – MARIOTTE, SAC-LO?
Trả
lời:
Phát biểu:
Ở nhiệt độ khơng đổi, tích của áp suất p và
thể tích V của một lượng khí xác định là
một hằng số.
Với một lượng khí có thể tích khơng
đổi thì áp suất p phụ thuộc vào
nhiệt độ t của khí.
2.THẾ NÀO LÀ KHÍ LÍ TƯỞNG, KHÍ
THỰC ?
Khí lí tưởng (theo quan điểm vĩ mô)là khí tuân
theo đúng hai định luật BOYLE – MARIOTTE và
SÁC-LƠ
Traû
lôøi:
Khí thực là khí có tính chất gần đúng như khí lí
tưởng. Ở áp suất thấp thì có thể coi mọi khí
thực như khí lí tưởng.


Generate time = 0.038532018661499 s. Memory usage = 1.92 MB