Tải bản đầy đủ

Mẫu kế hoạch giảng dạy (trường đại học khoa học xã hội và nhân văn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Học kỳ:

Khoa:.................................................

Bộ môn:...........................................................

Họ và tên CBGD:....................................................................

Nam, Nữ:...................

Chức danh khoa học:..............................................................

Chức vụ kiêm nhiệm:.........................................................................


CBGD của trường có giờ chuẩn:

STT

Năm học:


MH

TÊN MÔN HỌC

Học vò khoa học:.....................................

Không có giờ chuẩn:

CBGD ngoài trường:



KHOA,

HỆ

NĂM

NGÀY, TỐI,

SỐ

SỐ TIẾT

HỆ SỐ

SỐ TIẾT

ĐƠN

LỚP

C. TRÌNH


ĐÀO TẠO

THỨ

HÈ, CN

SV

THỰC DẠY

QUY ĐỔI

QUY ĐỔI

GIÁ

THÀNH TIỀN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CỘNG

CB GIẢNG DẠY

TRƯỞNG BỘ MÔN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày
tháng
TRƯỞNG KHOA

năm



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×