Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giáo án - Lòch sử 6 – Năm học 2007 – 2008
TUẦN TIẾT BÀI
2020 18
NGÀY SOẠN NGÀY DẠY LỚP DẠY
21/1/2008
24/1/2008
6A1
TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯC HÁN
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
 Sau khi khởi nghóa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng
đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa giành được. Đó là những việc làm thiết
thực đem lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc
kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
 Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (42 – 43) nêu bật ý chí bất khuất của
nhân dân ta.
2. Tư tưởng:
 Giáo dục tinh thần bất khuất của dân tộc.
 Mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng.
3. Kó năng:
 Rèn luyện kó năng đọc bản đồ lòch sử.
 Bước đầu làm quen với phương pháp kể chuyện lòch sử.
B. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU CẦN CHO BÀI HỌC:
 Sách giáo khoa, sách giáo viên Lòch sử 6.
 Tư liệu lòch sử tham khảo: Lòch sử Việt Nam toàn tập - Nhà xuất bản giáo dục
2002; Đại Việt sử kí toàn thư – Nhà xuất bản Khoa học xã hội và nhân văn
1993.
 Tranh ảnh lòch sử: Đền thờ Hai Bà Trưng.
 Lược đồ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43).
 Phiếu học tập.
 Bảng thảo luận nhóm.
 Bút viết bảng.
Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk.
-1-
Giáo án - Lòch sử 6 – Năm học 2007 – 2008
C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
I. Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu tranh: Khởi nghóa Hai Bà Trưng năm 40.
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng?
II. Giới thiệu bài mới:
Cuộc khởi nghóa của Hai Bà Trưng năm 40 đã giành thắng lợi vẻ vang. Sau khi
khởi nghóa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng đất nước
và chuẩn bò đối phó với cuộc xâm lược của nhà Hán, trong điều kiện vừa mới giành
được độc lập, đất nước còn nhiều khó khăn. Cuộc kháng chiến diễn ra gay go và ác
liệt…
III. Dạy và học bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung
GV: Sau khi khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng lợi, nhân
dân ta đã làm gì?
(Nhân dân suy tôn Trưng Trắc lên làm vua)
GV: Việc Bà Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua
đã chứng tỏ điều gì?
(Sự đồng lòng nhất trí của toàn dân ta đối với người
có công lao to lớn trong việc đánh đuổi quân đô hộ.
Đây cũng là vò vua nữ đầu tiên của dân tộc ta, chứng
tỏ rằng từ đây người Âu Lạc đã làm chủ được đất
nước của mình. Chọn Mê Linh làm kinh đô).
GV: Hãy nêu những việc của Trưng Vương sau khi
lên ngôi?
(Phong chức tước cho những người có công; các Lạc
tướng cai quản các huyện, xá thuế hai năm liền cho
dân, xoá bỏ luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dòch
nặng nề của chính quyền đô hộ).
1.Hai Bà Trưng đã làm gì sau
khi giành lại được độc lập?
- Trưng Trắc được suy tôn làm
vua (Trưng Vương), đóng đô ở
Mê Linh.
- Những việc làm:
+ Phong chức tước cho những
người có công.
Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk.
-2-
Giáo án - Lòch sử 6 – Năm học 2007 – 2008
GV: Giới thiệu thêm về việc phong chức tước cho
những người có công: Trần Thò Đoan được phong làm
Man Hoàng hậu; Nữ tướng Lê Chân được phong làm
Thánh Chân công chúa; Nữ tướng Lê Thò Hoa được
phong làm Phụ vương công chúa đông quân tướng
quân…
GV: Những việc làm của Trưng Vương có ý nghóa
như thế nào?
(Nhằm xây dựng chính quyền tự chủ, không lệ thuộc
vào thế lực bên ngoài, chuẩn bò đối phó với cuộc xâm
lược mới của nhà Hán).
GV: Được tin cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng thắng
lợi, vua Hán đã làm gì?
(Vua Hán nổi giận hạ lệnh cho các quận miền Nam
Trung Quốc khẩn trương chuẩn bò xe, thuyền làm
thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp
nghóa quân).
GV: Giới thiệu thêm: Sở dó vua Hán chưa ra lệnh cho
quân sang đàn áp ngay cuộc khởi nghóa Hai Bà
Trưng là bởi vì nhà Hán đang lo đối phó với các cuộc
đấu tranh của nhân dân và bành trướng lãnh thổ về
phía Tây và phía Bắc.
GV: Chuyển ý sang mục 2.
+ Các Lạc tướng cai quản các
huyện.
+ Xá thuế hai năm liền cho
dân.
+ Xoá bỏ luật pháp hà khắc,
lao dòch nặng nề.

Xây dựng chính quyền tự
chủ.
2. Cuộc kháng chiến chống
quân xâm lược Hán (42 – 43)
đã diễn ra như thế nào?
- Lực lượng giặc:
Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk.
-3-
Giáo án - Lòch sử 6 – Năm học 2007 – 2008
GV: Quân Hán tiến vào nước ta với lực lượng như thế
nào?
(Hai vạn quân tinh nhuệ; 2.000 xe thuyền các loại và
nhiều dân phu).
GV: Vì sao Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo
quân xâm lược?
(Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác,
lại lắm mưu nhiều kế, quen chinh chiến ở phương
Nam).
GV: Cho học sinh so sánh lực lượng của quân Hán
với số dân của Giao Chỉ (nơi diễn ra trận đánh chủ
yếu của cuộc kháng chiến)
(746.237 dân)
GV: Em có nhận xét gì về lực lượng quân Hán?
(Lực lượng quân mạnh, trang bò đầy đủ vũ khí, lương
thực, chúng tỏ tính ác liệt và dã tâm quyết tiêu diệt
quân khởi nghóa, xâm chiếm lại nước ta của nhà
Hán).
GV: Giáo viên sử dụng lược đồ: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Hán. Tường thuật cuộc tiến
công của quân Hán vào Hợp Phố.
GV: Hãy trình bày các hướng tiến công của quân
Hán vào nước ta?
GV: Tường thuật và kết hợp với chỉ lược đồ.
GV: Giới thiệu về vùng đất Lãng Bạc: nằm ở phía
Đông Cổ Loa, gần Chí Linh – Hải Dương, đây là một
miền đồi đất cao, xung quanh là vùng đồng sâu, hồ
nước mênh mông…).
+ 2 vạn quân tinh nhuệ.
+ 2.000 xe thuyền các loại và
nhiều dân phu.
- Đường tiến công của giặc:
+ Đường bộ.
+ Đường thuỷ.

Hợp quân tại Lãng Bạc.
- Diễn biến:
Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk.
-4-
Giáo án - Lòch sử 6 – Năm học 2007 – 2008
IV.Củng cố:
GV: Phân nhóm học tập và giao cho mỗi nhóm một lược đồ câm: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Hán.
HS: Điền các kí hiệu thích hợp vào lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến.
GV: Nhận xét ý thức học tập của học sinh. Biểu dương những tấm gương tích cực
trong giờ học. Nhắc nhở những hạn chế, khuyết điểm của học sinh trong giờ học.
V.Dặn dò:
- Sưu tầm tài liệu lòch sử liên quan đến nội dung bài học hôm nay.
- Học bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa và soạn trước bài
19.
Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk.
-5-

Generate time = 0.23781704902649 s. Memory usage = 1.93 MB