Bài 13 : Kiểu bản ghi


Bµi
16
Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Gi¸o viªn thùc
hiÖn
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26 THÁNG 3

Giáo án điện tử tin học lớp 11
KIM TRA BI C
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào thông tin của N
học sinh (N nhập từ bàn phím và N<=50) .
Thông tin về mỗi học sinh bao gồm họ và
tên, năm sinh, điểm trung bình học kì 1.
CT

Giáo án điện tử tin học lớp 11
Bài 13(T33)
Kiểu bản ghi
Nội dung
Nội dung
1. Khái niệm
1. Khái niệm
2. Khai báo
2. Khai báo
3. Các thao
tác với bg
3. Các thao
tác với bg
Củng cố
Củng cố
1. Khái niệm

-
Kiểu dữ liệu có cấu trúc.
-
Gồm các thành phần (gọi là trường) có thể thuộc
các kiểu dữ liệu khác nhau.
=> dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số
thuộc tính mà các thuộc tính có thể có kiểu dữ
liệu khác nhau

Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Bµi 13(T33)
KiÓu b¶n ghi
Néi dung
Néi dung
1. Kh¸i niÖm
1. Kh¸i niÖm
2. Khai b¸o
2. Khai b¸o
3. C¸c thao
t¸c víi bg
3. C¸c thao
t¸c víi bg
Cñng cè
Cñng cè
2. Khai b¸o

a. Khai b¸o kiÓu
Type
< Tªn kiÓu b¶n ghi> = record
<tªn tr­êng 1> : <kiÓu tr­êng 1>;
< tªn tr­êng 2> : <kiÓu tr­êng 2>;
...
< tªn tr­êng n> : <kiÓu tr­êng n>;
end;

Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Bµi 13(T33)
KiÓu b¶n ghi
Néi dung
Néi dung
1. Kh¸i niÖm
1. Kh¸i niÖm
2. Khai b¸o
2. Khai b¸o
3. C¸c thao
t¸c víi bg
3. C¸c thao
t¸c víi bg
Cñng cè
Cñng cè
2. Khai b¸o
a. Khai b¸o kiÓu
b. Khai b¸o biÕn.
Cách 1:
Var <Tªn biÕn > : <tªn kiÓu b¶n ghi>;
<Tªn m¶ng > : ARRAY[1..Max] of
< Tªn kiÓu b¶n ghi>;
Cách 2:
VAR <Tên biến bản ghi> = RECORD
<tên trường 1>:<Kiểu trường 1>;
… …
<tên trường n>:<Kiểu trường n>;
END;

......
.......
...
Tổng
4.56.0
Phan Vân
50
7.55.0
Đặng Anh Tuấn
49
6.57.0
Trần Thu Trà
48
5.08.5
Vũ Ngọc Bình
02
9.010.0
Nguyễn An
01
Kết quả
TinToánHọ tênSBD
Type
Hocsinh = record
Khai báo kiểu dữ liệu
cho các trường (field)
Khai báo biến kiểu
bản ghi (record)
Ví dụ
SBD:
Hoten:
Toan,Tin,Tong:
Ketqua:
end;
integer;
String[30];
String[10];
real;
Var LOP: ARRAY[1..50] of Hocsinh;
I,j,n : integer;
cc

Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Bµi 13(T33)
KiÓu b¶n ghi
Néi dung
Néi dung
1. Kh¸i niÖm
1. Kh¸i niÖm
2. Khai b¸o
2. Khai b¸o
3. C¸c thao
t¸c víi bg
3. C¸c thao
t¸c víi bg
Cñng cè
Cñng cè
3. C¸c thao t¸c víi b¶n ghi

3. C¸c thao t¸c víi b¶n ghi
b.G¸n gÝa trÞ.
a:=b;
a.ketqua:= DAT ;‘ ’
a.hoten:=b.hoten;
Type
Hocsinh = record
SBD: integer;
Hoten: string[30];
Toan,Tin,Tong: real;
Ketqua: string[10];
end;
Var
LOP: ARRAY[1..50] of Hocsinh;
a, b :hocsinh
I,j,n : integer;
a. Tham chiÕu.
a.sbd
a.hoten
a.toan a.Tin
a.tong a.ketqua
Tªn biÕn b¶n ghi.tªn tr­êng

Generate time = 0.11191010475159 s. Memory usage = 1.93 MB