Tải bản đầy đủ

DAP AN 300 BAI TAP TRAC NGHIEM DON DIEU

NGUYỄN BẢO VƯƠNG
VÀ ĐỘI TUYỂN HỌC SINH ƯU TÚ – THÔNG MINH

ĐÁP ÁN 300 BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU

GIÁO VIÊN MUỐN CÓ FILE WORD HÃY GỌI:

0949.798.489


1.A
11.D
21.B
31.A
41.B
51.E

2.B
12.B
22.C

32.C
42.D
52.A

TEST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU
Họ và tên: Trần Đức Mạnh
3.A
4.A
5.E
6.C
7.D
8.C
9.A
13.D 14.D 15.E 16.B 17.C 18.D 19.B
23.D 24.B 25.A 26.B 27.D 28.C 29.B
33.C 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.A
43.A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.B 49.E
53.B 54.A 55.A 56.A 57.C 58.B 59.C

10.C
20.C
30.C
40.E
50.E
60.A

Câu 5: Không có đề
Câu 15: Với mọi m
Câu 40: m  12
Câu 49: k  3
Câu 50: Không có đáp án sai
Câu 51: Luôn đồng biến, suy ra sai đề

61 A
71.C
81.B
91 D
101
A
111

A

62 B
72.D
82.C
92 D
102
C
112
B

TEST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân
63 D 64 C 65 B 66 C 67D
68 D 69 B
73.B 74.A 75.D 76.B 77.C 78.A 79.B
83.B 84.A 85.A 86.A 87
88.D 89.C
93 B 94 C 95 A 96 B 97 D 98 C 99 D
103
104
105
106
107
108
109
D
A
D
D
C
113
114
115
116
117
118
119
B
C
A
B
A
C
A

Câu 87: k có đáp án.đáp án là : a<0 và b=<0

70 B
80.D
90 C

100
110
A
120
C


Câu 100: không có đề
Câu 95 : Đáp án A và C giống nhau.A hay C đều được
Câu 103 và 104 : đề sai
TEST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU
Họ và tên: Trần Đức Mạnh
121.A
131.C
141.A
151.A
161.A
171.B

122.B
132.D
142.A
152.B
162.C
172.D

Câu 174:

123.B
133.A
143.A
153.D
163.D
173.C

124.D
134.A
144.A
154.A
164.A
174.E

125.A
135.D
145.A
155.C
165.D
175.B

126.A
136.A
146.D
156.D
166
176.B

127.A
137.A
147.B
157.B
167.B
177.C

128.A
138.A
148.B
158.A
168.B
178.C

129.A
139.A
149.D
159.B
169
179.A

130.A
140.A
150.D
160.C
170.C
180.A

3 2
m0
4

Câu 169: 1.A 2.C 3.B 4.D 5.E m  3 6.B 7.A 8.E 1  m 

1
9.D 10.C 11.B
6

12.D 13.A 14.A
TEST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU .tu 181-240
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
181 Â
192 Â
202 C
212 Â
222 Â
232 Â

182
193
203
213
223
233

B
B
B
Â
B

183 B
194 B
204 B
214 C
224 Â
234 Đ

Câu 201 (3,4)
Câu 209 -2< m< -1
Câu 215 k có đáp án
Câu 220 -1=
184 Â
195 Â
205 B
215
225 Đ
235 Â

185 Â
196 Â
206 Â
216 Â
226 C
236 Đ

187
197
207
217
227
237

B
B
B
Đ
B

188 Â
198 Â
208 B
218 Â
228 Â
238 B

189 B
199 Â
209
219 Â
229 Đ
239 Â

190 Â
200 Â
210 Â
220
230 Â
240 C

191 B
201
211 Â
221 Đ
231 B


203 m>= 9/4
227 k thayđc đê
TEST BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐƠN ĐIỆU
Họ và tên: Trần Đức Mạnh
240.A 241.A 242.B 243.B 244.C 245.D 246.C
250.A 251.B 252.B 253.A 254.A 255.A 256.D
260.B 261.C 262.A 263.A 264.C 265.C 266.D
270.A 271.C 272.E 273.E 274.D 275.A 276.A
280.D 281.E 282.E 283.A 284.D 285.D 286.D
290
291
292
293
294
295
296
300.A
Đề thiếu 10 câu ạ !!!
Câu 248: Hàm số luôn đồng biến, suy ra sai đề
Câu 272: Đề bị lỗi
Câu 273: Đề bị lỗi
Câu 281: Không có hàm số nào thỏa mãn
Câu 282: 2  m  1

247.D
257.A
267.C
277.A
287.B
297

248.E
258.A
268.B
278.A
288.D
298

249.D
259.C
269.D
279.A
289.C
299Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×