Tải bản đầy đủ

DAP AN 413 BAI TAP TRAC NGHIEM THE TICH KHOI CHOP

NGUYỄN BẢO VƯƠNG
VÀ ĐỘI TUYỂN HỌC SINH ƯU TÚ – THÔNG MINH

ĐÁP ÁN 413 BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH
KHỐI CHÓP

GIÁO VIÊN MUỐN CÓ FILE WORD LIÊN HỆ

0946798489


BÙI TRỌNG LUÂN

1C
11C

2B
12D

3A

13C

5B
6B
15.E:(4a^3.căn2)/3 16A

7B
17A

8D
18A

9B
19C

10A
20B

23C
33B
43D

4D
14E:(
2a3
căn2)/3
24C
34C
44A

21E.4a^3 22D
31B
32A
41E.(a^3 42.A
căn 6)/6
51A
52B
ĐẶNG MƠ

25E. 2a

35D
45B

26B
36C
46A

27A
37B
47C

28B
38D
48C

29B
39A
49D

30D
40A
50B

53D

54C

55D

56B

57D

58B

59C

60A

61.B
67.B
73.D

62.A
68.C
74.E

63.B
69.A
75.D

79.C

80.thiếu dữ
kiện
86.A
92.C
98.B
104.D

85.B
91.C
97.A
103.D
109.A

65.C
71.D
77. k có đáp
án
83.C

66.đề lỗi
72.B
78.C

81.B

64.D
70.A
76. k có đáp
án
82.D

87.D
93.D
99.A
105.C

88.D
94.C
100.A
106.B

89.C
95.B
101.A
107.A

90.A
96.A
102.A
108.A

84.B

TRÍ
140.A
146.A
152.D
158.D
164.D
170.B
176.B

141.A
147.A
153.C
159.B
165.A
171.A
177.A

142.A
148.A
154.C
160.C
166.A
172.B
178.B

143.A
149.A
155.B
161.A
167.C
173.D
179.C

144.A
150.A
156.A
162.B
168.C
174.D

145.A
151.A
157.A
163.B
169.B
175.C

HOÀNG DƯƠNG
180
181
182
183
184
185
186

B
B
A
D
D
D
A

209
210
211
212
213
214
215

C
D
A
A
A
A
A


187 A
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

216 A

A
A
D
D
A
C
A
C
B
A
B
B
A
A
C
B
B, đổi AMCD thành AMNC mới
đúng
A
B
C
A

a3 3
24

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

A
B
A
A
D
A
D
C
B
B
A
D
A
C
A

233
234
235
236
237
238
239
240

C
B
C, SAI ĐỀ
D
D
D
C
C

TRẮC NGH PHẦN HÌNH KZ.TỪ 240=333
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân SĐT: 01658.717.501
250
260B
3 D

241C
251B
261 B
4 C

242D
252B
262 .
5C

243A
253C
263 D
6B

280A
290 B
300A

281B
291 B
301 C

282C
292 D
302 D

283B
293 A
303 A

310 B

311 C

312 D

313 A

320 D
330 A

321 A
331 B

322 B
332 C

323 C
333 D

244B
254D
264 A
7B
8C
284D
294 B
304 B

245B
255D
265 A
275 B

246C
256B
266 B
276C

247C
257B
267 B
277D

248A
258A
1 D
278B

249B
259A
2C
279D

285A
295 D
305 B

286C
296A
306 A

287A
297B
307 D

288 .
298B
308 .

289 A
299C
309 A

314
B
324 D

315 C

316 D

317 A

318 B

319 C

325 A

326 A

327 B

328 C

329 D


Câu 262 :8a/9
Câu 288: d=(3 căn 6).a/4
Câu 308 : (2a^3.căn 2)/3
Câu 250: Avà C đều đúng ( nếu mặt là mặt bên)

ĐÁP ÁN LÊ VĂN ĐOÀN (1-80 TƯƠNG ỨNG CÂU 26-105)
1C

2A

23B

4A

5A

6D

7B

8C

9B

10A

11A

12A

13D

14A

15C

16D

17A

18B

19A

20A

21B

22A

23A

24C

25A

26C

27B

28A

29B

30D

31B

32B

33B

34B

35A

36D

37B

38D

39C

40A

41A

42C

43B

44C

45A

46C

47D

48C

49A

50B

51C

52A

53D

54A

55C

56A

57D

58D

59C

60A

61A

62D

63A

64B

65A

66C

67D

68A

69A

70C

71A

72C

73B

74A

75A

76A

77A

78A

79C

80ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×