Bài 29: Cách mang tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh


G V : Voõ Thanh
G V : Voõ Thanh
Tuøng
Tuøng
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI - CÀ MAU


1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Neđeclan trước cách mạng
1.2. Diễn biến của cách mạng
1.3. Tính chất, ý nghĩa
2. Cách mạng tư sản Anh
2.1. Tình hình nước Anh trước cách mạng
2.2. Diễn biến của cách mạng
2.3. Tính chất, ý nghĩa

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
Hãy nêu đặc điểm
tình hình kinh tế,
xã hội, chính trị
của Nêđeclan trước
cách mạng?
Lược đồ Nêđeclan 1555

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
Hãy nêu đặc điểm
tình hình kinh tế,
xã hội, chính trị
của Nêđeclan trước
cách mạng?
-

Về kinh tế:
Đầu thế kỉ XVI
Nêđeclan có nền kinh tế phát
triển nhất Châu Âu, GCTS có
thế lực về kinh tế.
-

Về XH:
Để củng cố quyền
lực, Vương quốc TBN tăng
cường vơ vét của cải của
Nêđeclan bằng việc đánh thuế
rất nặng, đồng thời đàn áp
khốc liệt những người theo TG
-

Về chính trị:
Nêđeclan chịu sự
thống trị của Vương triều TBN.

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
Trong xã hội lúc
bấy giờ tồn tại
những mâu
thuẩn nào?
CQ
thống
trị TBN
ND
Nêdeclan
ND
Nêdeclan
CQPK
Nêdeclan
Như vậy, dưới sự thống trị
của TBN nhân dân nêđeclan bị
mất tự do về chính trị, đàn áp
tôn giáo, phá hoại KT.

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
1.2. Diễn biến của cách
mạng
Diễn biến của
cách mạng diễn
ra như thế nào?
-
Tháng 8 / 1566 nhân dân
Nêđeclan đứng lên khởi nghĩa,
lực lượng phát triển nhiều nơi.
-
Năm 1581 nước cộng hòa Hà
Lan được thành lập.
-
Năm 1609 Hiệp định đình
chiến đươc kí kết, nhưng đến
năm 1648 nền độc lập Hà Lan
mới được công nhận.

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
1.2. Diễn bién của cách
mạng
1.3. Tính chất, ý nghiã
Em hãy nêu tính
chất, ý nghĩa
của cuộc CM?
* Tính chất
Đây là cuộc cách mạng tư sản
diễn ra dưới hình thức là cuộc
chiến tranh GPDT.
* Ý nghĩa
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu
tiên trên thế giới.
- Mở đường cho chủ nghĩa TB Hà
Lan phát triển.
-
Mở ra thời đại mới - bùng nổ
các cuộc cách mạng tư sản.

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
1.1. Tình hình Nêđeclan
trước cách mạng
1.2. Diễn bién của cách
mạng
1.3. Tính chất, ý nghiã
Em hãy rút ra
ngững hạn chế
của CMTS Hà Lan?
Hạn chế:
Quan hệ sản xuất phong kiến
còn tồn tại ở một số nơi, nhân
dân không được hưởng quyền
lợi KT, CT

1. Cách mạng tư sản Hà Lan
2. Cách mạng tư sản Anh

2.1. Tình hình nước
Anh trước CM

Yêu cầu:
Hãy nêu đặc điểm tình hình:

Kinh tế
Chính trị - xã hội
của nước Anh trước cách mạng?
Thảo luận nhóm

Lược
đồ
kinh tế
nước
Anh
trước
cách
mạng

Generate time = 0.16015386581421 s. Memory usage = 1.93 MB