Bài 13: Công cơ học


Bài 13:
CÔNG CƠ HỌC
CÔNG CƠ HỌC
Trong đời sống hàng ngày, người ta quan niệm rằng người nông dân
cấy lúa, người thợ xây nhà, em học sinh đi học, con bò đang kéo xe…
đều đang thực hiện công. Nhưng không phải công trong các trường
hợp này đều là “công cơ học”. Vậy thuật ngữ công cơ học là gì?

Bài 13:
CÔNG CƠ HỌC
CÔNG CƠ HỌC
Con bò đang kéo xe một chiếc xe trên đường. Trong trường hợp này,
người ta nói lực kéo của con bò thực hiện một công cơ học.
I. Khi nào có công cơ học?
1. Nhận xét
Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc,
tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ
không thực hiện một công cơ học nào.
C1 Từ những trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào có
công cơ học?

Bài 13:
CÔNG CƠ HỌC
CÔNG CƠ HỌC
I. Khi nào có công cơ học?
1. Nhận xét
Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời thì có công cơ học.
2. Kết luận
C2 Tìm từ thích hợp cho các chổ trống của kết luận sau:
- Chỉ có công cơ học khi có ..…. tác dụng vào vật và làm cho
vật ……..........
lực
chuyển dời
- Công cơ học là công của lực.
- Công cơ học thường được gọi là công.

Bài 13:
CÔNG CƠ HỌC
CÔNG CƠ HỌC
I. Khi nào có công cơ học?
Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng
vào vật làm cho vật chuyển dời.
3. Vận dụng
C3 Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?
a) Người thợ mỏ đang đẩy xe goòng chở than chuyển động.
b) Một học sinh đang ngồi học bài.
c) Máy xúc đất đang làm việc.
d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên.
a) Người thợ mỏ đang đẩy xe goòng chở than chuyển động.
b) Một học sinh đang ngồi học bài.
c) Máy xúc đất đang làm việc.
d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên.
C4 Trong những trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?
a) Đầu tàu hoả đang kéo các toa tàu chuyển động.
b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.
c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật lên cao.
a) Đầu tàu hoả đang kéo các toa tàu chuyển động.
b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.
c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật lên cao.

Bài 13:
CÔNG CƠ HỌC
CÔNG CƠ HỌC
I. Khi nào có công cơ học?
Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng
vào vật làm cho vật chuyển dời.
II. Công thức tính công cơ học?
1. Công thức tính công cơ học
Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố: là lực tác dụng vào vật quãng
đường vật di chuyển.
Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch
chuyển một quãng đường s theo phương của lực
thì công của lực được tính theo công thức.
A = F.s
A: công của lực.
F: lực tác dụng vào vật.
s: quãng đường vật dịch chuyển.
A: Jun (J).
F: Newton (N).
s: mét (m).
Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công của lực được
tính bằng một công thức khác. (ta không xét ở lớp 8)
Nếu vật chuyển dời không theo vuông góc với phương của lực thì công
của lực đó bằng 0.

Generate time = 0.13650918006897 s. Memory usage = 1.93 MB