Luyện tập: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


1.
?1
dl1
dl23
bt46

1.
A
B
C
A
B
C
:cóvà ABC C'B'A'

BC
C'B'
AC
C'A'
==
AB
B'A'
:TH1 *
(c.c.c) ABC C'B'A'
SAC
C'A'
A 'Avà
AB
B'A'
:TH2 * ==
(c.g.c) ABC C'B'A'
S
B 'BA 'A :TH3 *

;

==
(g.g) ABC C'B'A'
S

AC
C'A'
=
AB
B'A'

B 'B

=
0
90A'A cóvà ==

ABC C'B'A'
+ Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác
vuông kia;
+ Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc
vuông của tam giác vuông kia;
Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:
Hoặc

?1
H·y chØ ra c¸c cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng trong h×nh 47.

?1
A’
B’
C’
B
A C
D’
E’
F’
D
E F
a)
b)
d)
c)
H×nh 47
5
2,5
10
10
5
5
2 4

dl
NÕu c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng nµy tØ lÖ víi
c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng kia th× hai tam
gi¸c vu«ng ®ã ®ång d¹ng.
§Þnh lÝ 1:

dl23
A
B
C
H
A
B
C
H
Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số
đồng dạng.
Định lí 2:
Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng
dạng.
Định lí 3:

Generate time = 0.062374114990234 s. Memory usage = 1.93 MB