Tải bản đầy đủ

Chuyên đề BTCT nâng cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

SỬ DỤNG PHẦN MỀM
ROBOT STRUCTURAL ANLYSIS PROFESSIONAL 2014
ĐỂ GIẢI KẾT CẤU DẦM - CỘT & HỆ KHUNG PHẲNG
GVHD: TS . TRẦN TUẤN KIỆT
HVTH: NHÓM 2: HỒ QUÝ TRI THỨC
TRẦN NGỌC MẬN
NGUYỄN HOÀNG VŨ


I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN
III. GIẢI BÀI TOÁN CỘT CHỊU NÉN
IV. GIẢI BÀI TOÁN KHUNG PHẲNG
V. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ


I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
1.1 TỔNG QUANG1.1.1 CÁC BƯỚC TOÁN KẾT CẤU
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM

ĐỊNH NGHĨA TẢI TRỌNG

CHỌN THƯ VIỆN MẪU

TỔ HỢP TẢI TRỌNG

CHỌN TC TÍNH TOÁN

TÍNH TOÁN NỘI LỰC

THIẾT LẬP LƯỚI

KHAI BÁO THÔNG SỐ PT

KHAI BÁO TIẾT DIỆN

TÍNH TOÁN

VẼ SƠ ĐỒ KẾT CẤU

XỬ LÝ KẾT QỦA


1.2 PHẦN MỀM ROBOT 2014

GIAO

DIỆN

PHẦN

MỀM


1.3 THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
o Tại trình Toos >> Preferences hộp thoại xuất hiện


o Tại dòng Regionl settings: chọn vùng lãnh thổ (Nga)
o Chọn Accept, đóng hộp thoại


1.3 THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Thiết lập đơn vị
o Tại trình Toos >> Job Preferences hộp thoại xuất hiện

o Chọn Metric sử dụng đơn vị (met cho chương trình)


Thiết lập đơn vị
Tại dòng đầu tiên , đặt tên tiêu chuẩn mơi BTCT-VN


Thiết lập mã hiệu thiết kế Desing codes
Hộp thoại Job Prefences xuất hiện

Để chọn tiêu chuẩn của Nga vào More codes, hộp thoại hiển thị để chọn


Tại của sổ Codes chọn Steel/Aluminum chọn Snip II – 23-81 bấm
chọn sang bên phải
Nhấn nút Set as curent để làm tiêu chuẩn hiện hành


Tại của sổ Codes chọn RC chọn Snip 2.03.1-84 bấm chọn sang
bên phải
Nhấn nút Set as curent để làm tiêu chuẩn hiện hành


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

Ví dụ của GS. Nguyễn Đình Cống tính toán BTCT theo TCXDVN 356-2005


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
Giao diện chính màn hình


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.1 Khai báo
2.1.1 Khai báo ngôn ngữ
Tại dòng Toods >> Preferences chọn vùng lãnh thổ Nga – chọn ngôn
ngữ Tiếng Anh – Bấm Accept


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

2.1 Khai báo
2.1.2 Khai báo đơn vị
Tại dòng Toods >> Job Preferences chọn đơn vị Metric – bấm Yes


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

2.1 Khai báo
2.1.3 Khai báo vật liệu
Chọn Materials chọn tiêu chuẩn Russian (Nga), tại Concerte Chọn B20


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

2.1 Khai báo
2.1.4 khai báo vật liệu
Tại Concerte Chọn các thông số vật liệu tương ứng với bê tông B20


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.1 Khai báo
2.1.5 Khai báo tiết diện
Tại RC Element >>New>>Beam, khai báo thông số tiết diện


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.1 Khai báo
2.1.6 Khai báo tải trọng
Tại RC Element >> loand


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.1 Khai báo
2.1.6 Khai báo tải trọng
Tại RC Element >> loand


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

2.2 Tính toán
Tại thanh tootbar chọn Start Calculasion


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

2.2 Tính toán
Sơ đồ bố trí thép


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.2 Tính toán
Biểu đồ bao vật liệu


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM
2.2 Tính toán
Kết quả


II. GIẢI BÀI TOÁN DẦM ĐƠN GIẢN BẰNG PHẦN MỀM

Kết quả nội lự từ Sap 2000 để so sánh kết quả


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×