Tải bản đầy đủ

Sách xử lí tình huống sư phạm dành cho giáo viên thi biên chế

W

(,
{

.T.

:..i::

H{s}}*sSF

}

.

:.

?*.ilf;si8,

,, ,'-


q,€ E

d,.,5.2,

* $n, ,E'; I r $., i i i,ss p
+33-: 3 i'g.E"Fa,s.
;?E qH'il;
*,ciour

$'lS'fg'g'Af

,,,

t,

[cr

*::
is $

O+
rl)r

'rIJ

11'

n

r)
Fr
cr(

6r

t-

t"

Itrr\


*

lP"6 5"i*,a;
r:

r8,F$;5
,*'!:3d,8

:: 5lr.*:

$rtlI
crr"

cn

s,,H'5
*8"="8
rr,^ ) Er [
5
xJ
r) P'*3"-o
H.E* E.E.E,}ft Tiq: FE'

ouro !

;

s.

t-E,'3. :' p[ o, Li E
r i.
O\itr !i.
; €"U.#
gq.E,_4,t.:-E,'er SE,El s.t
H-

IgilF]
;g"i,
c,B+E,ffi"
B.Trl

p q 5
^

O)

a

O)

CD,

x'sigE,
{;i
r"f*i,.Hq
i.,
8.b/8' rE"hl:=: il+
l;:
1y5 E,E, F'8,ilF.,[a
ES€ f,,; P*:F$F
9,f
!
F
Lo
,H .? i S, :i'# ffi g € il'; ;H ft
63'

7

(!)

.n
rr

''..'{d

= {.: (s
E,.;
lS, H.
$
,$".$. 8.
I
.\n _
lO
r: R
I]I lgu
r
=
"
rx R.,sil.$eiil[]
k r..E,,E $-,$* 3"

N

["

F

7E
A'!

Hd,
HA

d'$ilRtlHt
53
g.A t, a^ !'-s () S:-s €
u.€, ,ogt$ ::l'E.,$$
8,il. l8' i- s q * S $, F,

=E
*[f$f$sb
Ea
3.9 3$'.,gEtg+5$'

aH,
)>' Z

F-r

iH. CE

ls
lf

t:t
In

B=" E'*Yt$$$E$r*

mrxi

Fr .-

*qc'

,."

n.

i-'tr

t'

.I,

td.. \

]}{

tu\

("

:

d'
J/\

a'1

'I
}),.

i..

t'l;r
-t

Y

..,

,:

'i-

f_ ::I

,l

_-l

-

._,

t'r

r
).))

':.....

t

"-ti

:-'.:

ii


'7

itr

,.Lr

:li-

i:;

a

"..

C,)'

,.

o

C)J

{) '

'*i'

'_1

,t';,

r:-)

a
:l

1a.

;:.l',,

'iY
l(:

-t:-

Af

P

.

s.

6, E, tr- E, E
=
L. {'_- 0r,*. E

S

fi;

:::.

'ij.

-r

:ri r

ill)

ir:

P

(0 .. .) H,,

'*'A

ct -

tr.

8td:3+

d:FC#j:

iC
.,.)ri

ril

(.1

.+

o),

j-roo)

ffi.

.

).

f;

'r,.j

S ).

Ig[gi
f,:ff[gF
r
x-ritr'6
oF'+tr
o"i8';;

Bsl;g

ifiE;3
S$,H-E'E'8.
3;€H
.'[=
I
$-9"s"I
; $9. ;g.':
= 6"1 3g-g.E
I r '*. ? piE
.s.y:)

gA:Eifl
6nrrc^

P;g"q:
w c- +tf.

*{ 3
if.plS

a $ i: 3 g-B H:re€'Joo} $ fi 8 $

x

t0

O).

J

3$+5 F*€ t'; ie5"Ig88' :iE,[€" + 6' *fi,,t. $f $ fr s F I -

fiE
,E
6; 5 P :

ei
g i
€6.
i ; : iiili=i'ni:;i3

r ;se

-"I:

i:,

p$pf$'E$
7

-,,

qf l"Ei.E'Et';'
S,a
*.n,
r'[) ;' (E
". b: dr
o ilA;
3 3 5. Eo
S.il iI g,
e.8,
+
3t
r;
s-E
I
F
S
:'
T' r.
(D',
ru' g' E ZI
.F:t,o
*. !
L ; i, S. f ; O

f.g'f
Y''$.'S*
(}&S F
,5,8.H"o'l

,:,:.:.

Jo*.

$l\

*ilr

,l;

f,',

{

-l

rI}
.

.:i"

:t;

:,;'.,

-:l'

t'r

):.;..,

,::

"r'

*.-." ",€


f-/

6,sH.F

:

='a

H'

€.

8t

ilt'

-Q.:5

+.8'

=:.$
,$'B

8"1'

^,

o
o

.o))

*

c.
C)"

*

o
(,
Cr)
g

.o

Or*

-F

tu'

ts

Cu'

(J

'CD)

* {

fl)'

rJ

Qr r)
S)r

0)

r+
Fl

X
O).
Fl

(O)

g,
J
to

((]

O)
H

C

{

"7
Ff

!o

i:ri
r-.

!.lr.

.::

,l

':!'

i:t

(:l

::

,..::.1

O)

r)

LA-]

3

,O

*t

r^+

{)t

'1

Q)

cut

OL

rB)'

C)

,0)

9t

R

,,.tj,

,-

'i"r
:t: ,

,.'

f

'.j:

ri-\

\,.

g

U)

i.,

|

:.'-

ai"

-i'l

!"f.'j

'i

,-.

]:::

\-:

J

:I

,-il
Qr iti.
L[i

*1

ffi
H

F.

ts1

;nl

()r

'

'i-l'"'
:tl

a:
i-..

,",.

.

,:

..

'.

.l
:::]

,

-,* ii;,'
.(Ii

'i:.'

l

-l

',-:t'

f;"l*gF
gg.flF E,$'s$":: E,f[.H"$R til,
rrbipea Fi*3'

.,"3'

$.-zqIA t*;l-:a$iF A,$'$
r{;iF;
?;?$,;F ::s:
*:"f9tJil*o
_,8
r
'q.;,$;f
&;,q,rT;,
g";,il1
*
BH
; A6t
:
IrE,E$'i
i;
E.:r
i
I"e:
3;cril
I
i; fr,
6;;
r;'
eil
lisi
;,
i3$1
*f
i{
FSrllfi
-(D
s:r::sF .i'1';S :5:: IS $c$*e$
i3.tr6",F'r
6:
[+ils*
*;$+1s ?f
Ilgig; i'Ets ;';f"F
Ifs'ryp $f,9[;'i,
'E3'6.;-'5'

;I

4-* f,H + ++q,b"'r'o- a ::Ed,$'Ii2'E
gf
?'i
1i{u"1,+ $q'E-.
+I.pE,
:A,.tE3,
i' =' lt,,t_,Sil;{";"H
q ri 4 5 €' il ,H *. ; Z flg$
*
=' B, ]. + k 8. ;, $ *. A i;S.
I(-, rn
f
I
r = vi c' 1 ;' f .r 4 e il. + l g, E'. 6.
tr
H & o + il d. #. E, z
iP E.s'Ts
j
.lpf,
f
s,iltg,1
il;
I
lE
Y. o
'g'
I
E il[
E
*
€i'*
3 $ I,3i,5;u.
F
=
3',r. 3'-o :
*
1
f
$
i',i
.6f
1_a-3_,E,:
n,;;,Ig..t.,?,
:$***$$..f
g.$
E:FH^i;L-. sEsteH,sSl
*E F:i

t i,ilE-S$
u/'fr;i,
+:


Fl ,r.5_'8.fi,3,3t"
H'6,rir
)
65
a' Ird 3.u'i
-"
ree: H'F' 5Pt I'oil 5s 5 fi'
3- 3: *r
E- ; F' ;

sI

c)
:5-

J

u

3N>
:}

s

ii q- d

E-

x'

8. 5 ., F TIi
:l = t;
c:r3''5=

''1 -'e''q*F

g 5,g$;

:

UU

:".D

d.

: - e+'t

;

Si'

:f

rSr.

Q*
Kr

:5-

t)

Sl)r

(')

\)

!.I]\

C)

$12

q

t,

il$*g; iilgq il;r g;

H$

,-{

-'.:

i.!,

tL,

t()

Cr

z"

"0J

r'

!i-li

il'lu

ii:

C))

ri

'-r .;,

.(o)

*

*

!n

o il'
E" Qr

0)

Cr1

f)

C'

rl

c-r,

il-'
il:

1i:,"

:_i

l-t'

"1,'

'i

il'

'-.1

,":r

f-r

\

1t i

!l

]JOr
.C),
((}
3C)
(Dc:r
()* 0)'
(Dr" ()

ft),.
\<

c)
Ff

tl,

.) \

U

8* :s

n:s

;s:5

3
-o) o)i
-' c)EI
O.

C)q), rr
c1,
<.Y
'6)

qsi
)-,
)

cut

J

H,e
(.()

3 :''

&,r

i

:5
(D) (C
A.' 'C[.

r:J

:a

'(D(D

ry

3
'o)n
.n

33(f,

s), "Xf

.c)

r1-t

t:.^)

::f- <

l.; f+:, r
g;T;
E **:
E6srr-trtg$?a
€r
q;g
B'Ef'a*.8'*3'If
!'A
1$ i + E ; * ;
t"*'$8.q
l,=;
g

3"

$6il!1[fiilili; tu $EI
igil*e'ill'gIilililiilFt
*i"*
ilg;B.;$E
E;{: ?',;
3f s!;*;r.il.i.[
ss
Hg^;
r
g
S"S
n;'8'
s.g
* : .g
+

trflS&$f; ffisB,f B€' I HB'BI'

g

; $6 s7:53;3i s &l€,=[
il,$8.;
Ylsls E fr8.++{ Bril,a;
: ;;
3g:* -S' Er:tE,: i';i $e'Xy4[^$R'
a; B, ;, H n $ E' H E:,8 3',H' i H $' t E'3" ft, 3

rl.tr- ::

cD'

g g':"u
",3';p3+u,pgil::
$;il;.[;ta
$E
5$p
G;.
g:5'9"139";3'il:+e-3
0,fr g'E"
J ci,=.
i,i
;r l-i,:":
oi9t^
ii1 :r
:.4 c, c6
E"
tl
3
='3,:r q

''
F' :E

;, [1.
:-

I
ril:
F3"ilT'd,+Ff;

=
3:
t8.oFE,EH-e,a:.d"$
:v
6oEaf,3,;
d,'s's+=€'Ir :;.:l
a
r
f H,E
..
E,
e,d E, o
i g, ;.9 Ag Q.Sg,es. (ho>-:5'

iilr
ril*E; Irfi ilu ilii Ir$;+n3
le E: aifla$b.;

r So il8 iilEf'f
-J - H' 3 : ;i s ; I' n

fi Ii
*!,tg,fiSQ'
*'I il'
n -'16rE


A

X-:c)
LT

J

'LJ)

r_l
*-q.

I,O

:

H

.pr

Crt,

--1

J

O)l

J

6 iq- :rC)o)3:r5a)
otE J

nt,

o,. on o11
.(O)

*JIA

)-u
Fr

r

J

'(Dr ()

.*/&El*3"

i

- 5.f *.
?o,
o:r6i
J

,",cP
;'-1
_ ,:F
.i''r16Z

*s

*
'Y' d)r
^r,
a"
^J'1
*Jr_-LJ

.]QJ

lDJ:*.{

u
r. .(Or -l-r 'fr

o. rE 'Or
a" *.
C
:"

)UJ.()r
(U\ .J

"$1

:

F*

\r

E'
=

E

5.

+.ag
=

c)., c
5,E 8,il

l::

7

nr

+

*

.ol)

\C

0r,

o,

ffi

(Dr

o

_i

H

(})"

3*l
3*

.t.

.-..

t.

-i

.i.,

.'

!

'.t,

l'j

til

',.

irl

1:i

1t

a"(l

, _iirl

0,){o :'j

o

g)) -i,

<1i::
'/:lD,
'

e;,Pcd
=8,o.(
s.6,fr"g.
!Y'uroir'
;5.8.;
,F'gE
ct='x'il
=-'.f'
+S.Eg

38r 31

EeH;,

$.9=Y€
9"3r'g
dilEg R *;H.X E,g;H
]rtsg }s3r5 aas$
s=sE,
{E
ilg*s
--i:-d^.r Hef
E,.[:.43 RS.ES,

H 5" 5, 8," fr,

I=
sryi:
S" **fi.+FssEs
H'E -o
6
R,.$e' ?

,X'

+ P.,; i :s'
9lb'fr;f'
= *
d,
= d-:: 0r{
J
.f (D)
re C _Q.
q), E : _ 5
6' .E =E ct
3 ;- ilr; ;- E 3 g
E'
3

il.
r'

ZS

g, ry $
i+?ry
A3fr
a 1p'c ; a
s-t. .iid
(: 6t ,E N"3,c,

:[ f ,S,3' $'

z

$)>

*$ H l

dr.,

l-'.

(;

i,i-:

i-:_

:,

i.

1..'

,:
r"'.

i"


\.]

.'

Qtg

-J

{-}

.cu

3

6;.

QqD
'C)'

;JA
+<

*X-

o),

(<

.}(c

*r .n"
61. Y

:-

cr)

lf

t!)

Ft

5

Cu"

fu
C:]

wc

:l

(Sr

IU

:

fo
OJr
5
(f

Olu

!

P -a

!_.

"_.Or

u

'Cu

a

O>r

g

:1

C
\(-

_.,1

:-'

CJ\

!'

s

*f

:l

ls'' sr'
T ro)
6, :i'
; I"
6i"

rr, H'

*\ cb\
() $ t
:f- :J
\\ .d,

trl

*.i"s E;s*

:-- -\ 3 'i'' -$: P+r

: r'ti

.sj> q.
;\- t1.'
Y
k'l
- :t+'"
I ct !o;,

s" <, .: ;

s
trtiftiis-rt

(}\
r:^
Ir),

l-ii,

s; T *'
*'.,;,F''3
*,q.i

c
ill'
C)
(}
:l

\

) tr), 1L
[l.r
!)r., Nl *!)
:l
r" '(\\

i- c,
:""

tI
- :- .s -i
:i
r\i r
c' $' .,
rF
rf G;,
}
lr -{" !l^ \
co1
: d,-d

i

qi, N" :r-

Cun

()

G)

iij.
()

C)

(.)

:: '-tr

,_Y

'lirr., Hl !i,,'
I
i
P
. :, ., ai
;'

.'t,
(4 .

ft!1

a1

O+

(.()

o>

CD,

ru'

o-

O

lu.

U

CD.

(J

*r

C
(J

c'o
\!

s

X

:r

$r
f)

lsr
io

6;- t:!

L,_. J

.-

(Or

X'

'.]-

IJ
.c')

oj'

r(J -

n)L

'i-t

:]Cl
3

1 u."
Jn.
3$' \<

IU

C)

\<
()
ut (o)
(.,-'

L)).

(_'

o;,

O+
.O)

X

3 o
Fr'
'f

a

;^u
w

-

ct-

trJ,
C)

<

3

;
fD,,

(a

O-]>t

o),

3

(D

:jo:.
.c)

OJ'. ^

Cr- {
O))'
g) txt

"r-i

't
)i- r
C)
(D). 5- (,
q

OJ, Jnr
;.

Jo.

X+

o)'

a
()r.

-([r
=*

"9:

3

(D
=-

J

=

-CD

d C)
h. o)J
()()
u) \/
P'
(),"

0)r-

:].
=.Y'" o

A+

J

€r Q'" ::tr>+

*a
c)

h\

3 .o)rll
;'n]
=uf,
(.()
-r
O*=
"3nr,
Ae_
q (D,
-= (ff Ar

t-'
'(-I
'o

'tr
(J\

tfr
ls*

lq.

ls

il

.o)r

tr

il

(O)"

(,Q

3

O)

:J-

t

CD,

o

!
T
.i).)
I

ort

Or

\)

C)

cD'

(f-

*,

C

q'

J

{-o

.-J

-i'

o.i

Q''

3.)

t.rl

O+ ,-

u'

Jd

(:-

6,'

ilo"

.C

CDI .Q

Or

"1

'",Cl

o5.

oJ,

r'61

LLN\

5; --"

Cu"

-)

,r

-1
-i:

O)l

l

r'r':

':i
L' CUr
'iJ \C

A.

a

Qr

(l

nrr.
-' 6)'

o'd

':1^

a"

Pcu

;o

."

:r

'Z

o

.c,

'

,cr

,:--.
(\)>

r)J,

trl 'i]'

)

3*

C)

x

(D

C
CDi

3

olr

(IJ

cLrl

E

+
.j;

-t.

3

O-

r+

'L)

l

+l o
q,,

:-or

O. .o

J\
J

rF,

nu

5-

H

t-\

+

La

-l.

S<'

E+(E

)O)

(Dr.

o'tu
:r

p,.'P

Cr),

u
0)L
5rr

:r- a

(no - :l'
to
-- (rf
:r
(-.r
()

<

O>

ar,._: { l
0)' C,
(-) ,'l

q

ir,

o,()o,
-')

-J

L,

!r-l

(n'

(u), -'
r)]
l<
*
;i,,,
t0#
C)
CT
q,x
g)'
.
LJ+ U
\,rJ
c)
3 q), '1

;

)

+

CD)"
a)

5
^:
J.U

((1

"i

.:,

c)
ru.
1r)

r)

rlr,.

|.i

Frl

0

H

!a

o)

Qo

*

O).

\C

,$r
L1r
Pl
^: 6
,)
t}"

$L
$L

a.
;.1
;.1

r.:.

i--1

'i:

J

(-)'

,s

ftj

r., s:

t)

ir'l

lir.,

()
'fi
il.. i:r l],)' Y
:l
o t,c :J6i ,.:)
-i
,.]
O,
al,
ru\)
5 Cu(
^
H'
;
,),
)
:l- .) Li, ;;; H.l.
si- [Ct C t+ ))
a0)-.
'O, T- J .Jr
,,}

r

(ft

l-J
t{

i:5'
i-r


:

co N,

c] il-H *

l=
i=

'rE

5-

m.Sx"

I

t;:
€$
E, I +=

F;1T.

5";

;'

t,.o

Cu'
#
:r o

E,

Cu'

/\

U:

(/, (o

d:f

'

o-<. lX"

5'

:4.

,l:i

tl)

.a

-r

-:.

C

f

C,

)

r.(.o( ',.O)

cu
to)'i
t(
a

r(

{.
,o .(tJ1)rl
,

++
Qt
t )r

l.-

(O)
5;

:':'
..1'

l:if
i-).

J). ':
t$>

tlL4,
+
Q'. rd5'
r

"

l-

T:)
3Jt_:,
-:
*.:
ii.--l
I
i::.:
o)

{-J
(J
.-f
\l
.i'o)

I

:

I

iij

0I
ti-'l ii

&).

Lr .r.0)
'Gr :J)
:i t-lr
]}
r).l .ol
Ul

O).

r+

cur.

J
q,
+
4
,f+

$, a.

i,'d;:

s,

rs

,or(

,Ei

S{rr
I 6" c.
o "F;:: ,*"
w-Oro) :r
f,- o, *

ro',

*);+ H

:r

H {9\,
5o:r

f,€i

e-g"S
to

8.

(D'

z

f- c: 5 + g'-1

o+

'J
O "
Q. l-'
.ai, x
5 o!
I^J Lo
:9'.U
* s*
o.tr <, J :l r-'ci".ed., cu

J'U'JJI

5 o,€

E"iyb,
lS:'Sg'd il.,:'
B E"r A 1E'*:3,.r8
(o rrru.:f
" i:.Lq
5
I
>.i 5'5tLQ -P1'
E"f :r
EQ y,.-d'6
i'P':9's,9'f;;".
;1'qE
td- 3 $"
''

o.5'9ts
€.6io.<
P'L o'6;6;(.0 L;

;[3 : ser1Fs,il

il6;:

uH

H=o.o33.6,5g,1A^
3

-'Q'
_5.:lihi,_-a\.st0\c

C

YH
JV

5'6

U'

./,
XO,cl

--

C)r Or

E9:

grt
J)
mg
5- cr

+r'\
dd.
t+

to

J)

' o,'o
5C)

x".0)
+ -' r]
r*r' 5
.L4' -Y
'-+
;' j::J
- NJ r),
:+) u).
-. g :-Tl
:- 6,g.;S,
_
il
-r-x-!!
*o
6; tY'r
6 o\ + .5 .\<: P ;+' 0r' b. ri ,d a'. ,d:5
5 Hl,
R,
'Lfl
gF
g:.",H'P.f
q*F''=q
9.
!t- ('' toi, Q'
A";.r\r)--fn.n,
Y
i:J or' o-* lJ
7 - i l-J
"'- o'tr-

Ht::^
n5 o>,r<
o, q" ?- P,'3

Esx(€*ffi59;rff:^;'
J

fl r, Or qI.;{ *& x- =.
ff6'o'il;fl,4"s
fs
€'r
fr.r$;E-q,3
'rrr)*'xfr6;F5-u+{

Ft ,r

H.

.. i

:):

\i

a
':,

::.

\_"

ll

a'_.

.-.

"

-...

.i: t.

arE5

*$*8

g
*=,
.i;":Y"
r.fl$a*,E
:;fi
+rsg
5.
E;7"fl*,
Ai8,
ls**$
6"1
(*
qcE
{0i
,5'+
lffi i n
F,5S. ;,
B: s {4|fi,*il$"S
es ps,a
;A[fi
ri
ssislsi$

E.

;;'Ss
*$

g" 5$., Hr,:$"
83

6'.-

=g=
3
i=i
r:t:
..,
F,
*T=a
s\
:

Sf :

p t - triA
=dl

f-*

l= f35,u"89.
* s.qr
-\
.Sg8'6
;d";s;r
5n_,o'I,t.ryFry9..9.ry ib, 8;3=r
'-(
+a{{e
j si636 f**1s'iE
;E;=',3;lg=*EA
,trr
5
;ad
*i&,i'$
.E; v'=.d
='oro,.
1#"Bg
;.if
-.R-Ls
3
il
$'
i:t u s\

E; s

E'8' s* il #*ktu$$+

oo


/

FJ

'tu

ll

cr\-r

n,.

.6,

+\

f)

I

)\

o
Ju)

=

cu'

c.i

t6

illr

o
o

:+
',t.

--{

):j

:]"

"1

r)
(".

;t5

t)

J

-) ,7'

tl)

;l

a)

D.
C

E

.

c"

il',
\r4

:-r-

n

-

C

,

5

Qr

O>,

:r

.1]

[()

3

a-)

*1

LO

:]

O

*l

If

to
(c

J

cr).

O.

C)

O

0-

.i-;i

z:' 6;.
!

-1

s*(g

^

o

O

tu- r:
Cg)o

!, f i l
i E. ?;#
3 [O iP"R:
i+ u,#,
4"7
.- g' :'
]Ii';,,i; E;iR'E"Ii
ii f g'1, p
3 $ i I ;,'
5' I
g
I
i
P
e. €' l ::
:.' i
;'
3 7 =l:r z,7
=
q '+:+;'6

9:.

q'

Cr"

E,:.s1pn
*
O :. ) t! * :l O,

fu ;;.;j.\(

fo

X

tr

(}

Qr

s

I

IN
fl)r
t,

fu1,
Oo
rD,,crco
o.,()i"(DLtr
J 5-r

r" D('.^

-.
a,

+ss,.*??8,;d*
5 Y.
JO"
H 3 ft,. I
cd

1i.

"S'i 5rJ. 3* LEi +* aX
r ) E,
rr i)A
a e ilE

H"g il6,S
H,;,ie,
i B-p 1f
E +q r.',"

l;5

:i
o= [,ss],q,d
j_il,,E;+,=,3IpE,

9: S p"

x1 J (o x: 'U'rB 3;
3n x c-al.r
i(, ;iaw:..e: :,,fi
ilE
o,
;;
:
- !
-

:]
xi'C, 4. :-. =
= oT.rD,
rc
3'3.3:..otc

U.,

:3-

3
N Lp

C

)

=
O,. ^

--l

dO,

)

B

ir:F?3i'[+, I
i r: i
[t
u ii. i;! i,,"I
-.:,
; -r;
i
i
IJ r-3
;'z i' t2' ai +*'3'
*fl'E s
ifti; 6E;
s;,8 s'6:;
i
r'.gE $..;;
l;s
j:
;;H, I ri
si,E -*s'e:
E'a.g I:j
--,;3'i-oRi!
5,:"'=ilQ'=",5
=

i' P o ; A.,6
(
3 ., fd, :,

itI,'-3fil+ig'I8"-2
?'d
:. 3

ifr";1'l,
j qr. It 9" = !_ ,) r-, i,ris4Xa'.8'gIf
o (. II
1 i,
3tn5 *
;

:rilil€$s,
:i;i: !t E$t3i
I35c
,i-j:l

G:

o;..

.Cl)
.J, fi,

s$

"L4

Lr'

r(Q

:l '='

rj)

C

-n

x

D

J L]I tC
l€a
()
C,.
C) "-1 Qt

!r. *,
r'^-r

(-)+

-i-

(J).. .)

OLJ
t-IL tsf

0t-r'!l,I'

(n
,la

*
.(

LO

x o6:,
.5,

*(n

r}-

()

oj3
a) (:' Bi

{

_)

(,J

u,\
()

\'.

u -!r
O" 'O' crL ^
Dt3

.O)

UJ
r-., '(J)

U$,

()o
olo

:J", iI.
'PJ rt-,
OD r\3
cu
cuC}
0J'

#
il"..
ft,'
#
-nr
:


iv

.-

5, a

o)G
cle?;3

Q>

i(-:s
(S
S

r',

O il*

*.$a,$6,t
r,o
s
:J- $
:r'
P.
$ t
'v $
f

E_

a S,.G
j tt.*

<*EB-B
il g+

sc]

6;
:f

=8,

b

l::'

s_ ,,ri :
x= .\) _ Slr
H.* :s 5 il}t

13 s 31,Br;

; i;4,
lc"
q1"

I=,

ilAi E'18.
'EEr$'"P
&H
EgF
; d
lH" i.$86.
ar,E l,^il

E

A
J-

;4

o;
o1
n!,

+

=?
+Es

+5
.-),
-*-. =- 5

3*'f=g
3

=d

i=

x =d
n4
d,='+4.
Lr.

9trtr6,r


s^,

oi55+

ei

ii* ;;*,tt

i 6.,p- ct F.f

C)

Cu.

O&

$r

r+.

*

xIU\

.o

s

r

0,

r)

-t

ts

Or.
H'

r

I

F{

G

c)

0).

a,
U,

(-)

n

-+

(\)).

lD{

o),

o

t!)'

C}

.()'

0J'

g

:1,

....

t:1

:'itt

.'.,,

d

3

C)

w

0,,

ro-

*",t

r}

Or,

L.

).
u

x

ra_

.0,)
L}

0),

o
o
5
u

Pr

cJ,

LJ

r,)

n.

:- )'

.0)

:

$)i

O+

C

(Ot


L{
o G,.

C!)

C)o),

O+
(D)-

tDr

!u!

.ry\

t*
-ts .o])

5

Cu{

(Dt

Itt

to,

p"

q

E
Ff

Cu

5

E:I

to

o)),

ro

cu).

+

;
,

.s,

o)

*1

,.{

Or,

(t (o
'21

r) .oi
o
gDj o
;.

Or

q

o, t

*-t

f!x'

o
O)

o

0)rr
-c)

5'
...)

J:i{D\

tt.

),,

.

tt

A

"e

a,

-<

.,t
ii

:J

(1),

J

iJ

ct+
w1

5

LT9,I

L1

0'

IlJ

.S

!u\
'.a-

?
l+l

ffi;

i)

c

!.=+

'-'

3

'tls

- s,tlc

,3

tJr
-t ,\)

X

*(D\

fl)),

5' ia"
{ n
J
q t!\
t)

(oi

\{:.,

lf[*i

s_

Ea,I,[_r]gg.Etq,;
:.Htsi
I}. $ [iE,f E nf g.g'$ #gt
ir$ a[Hs.;s: il.6,:i'H"
,$B:i,f
:+f, H,:y:snE.**F.**"f
t$;f
g€ $ i1. i ig -,a r 3 : ;E il?r 1r.* i [, H,8 E.i$
r:8.6 E,,E; E-* I^r,f,.$$$?iE,:.fi ilEI
;u,:
6'.3 d" s'"5
B"= Bx il lj"I 3^t'*"{ g-,H il"i
:r'x 5 : r' c i3.E c,$"F,
g$
3
I+tg{a
;^g
t3r
ili$ $;r}ril$ r*$[l[$$ii fi, il$g$$
f
t I I,r, i'#nry;,
*
gsd,e$,9:'Bi
I'I $E's+E,$;f
q, $,T:e
il,,q.;:
E,g,E u'. 6; ; oi qI r,ii.ii
i: ?Fryil{ ilfi"if.3,
;
;*g $g; s ;,i,l,rFsar*
fr[:;*
nHiEaX'rd
;ti
ffiSF
I"E t iil'F;iiei,
E"$ilE.$f n r, + +; *"fi'F"E FC"BFr.

s g'[ .F+[s.]E* lilf f $d$E'B FIE-S,gE,
ei'[Eo,H; r\frp.E, ;,1
R;
+€-c

:t


I

6., .,',

S.

il $cd

:

:r

l*.
l.:'

--.i(

)

!0>

='G
5' *\5al
$ (s

(

.._i

i')

,-,

l!)

t:

fll'

<::

i.l.

d

lx
a E'
o
lC" il,:
'\) )*

lO ilq;T:r:
lJ

[r). d- i

)

,jr

O)

ir.

(O>r

C(t

OJ

:l

,.1)

r)

tUr'

Lr-l

Y

n+

'(\

-

-.)

{"()

3O)
t

tc)

i:'
CD).

'!J

LA
()+

'a

m
="

.L)}

T'
3"

a

F1

+

^+
(J),

a) '()r a1
lr-

-9:O
(Ot

'o)

od_
" Er.

to

E;8

H)

ro

'co
C)
rJ.,

"-.:.

E6
a ,'\
i.L\ '
:l li

(.),

I
(o to

cD,

TJ

t-r+ n.

1

iD('

5

--t

C)

LrJ

r"l

ru,

(I)

cr
-1

r}

5

^

O)

(J

x

(Q>.

Or

(O).

g

i

'

r,

{

a-

..1)

IJ

;J

(D)

'o>

LJ\
*1

a

Cui

A!

(*)

Q..

_l

:li

(')

t'a:

C.

3

'{iujt

,.. ]

"it

3-

s:

,=

is>

{.i

t",,

::l

.v-

a),

i.' )

H*

(\

fr,

d)

x f.r'1.
3

ts

n
o
(J\

m

a)

\l\

o. J

-2.(c

F

:l

(0r,

'ri'
ff- i+
.t,

o o

C)

o

Cu(

(J

a.

O)!

t,

F1

U

.n,

On

rF+-

u\

E'
R
'a :i r' :r i". r

ffi..r&,
ry lel'E'
.Jr)5.

.'i' . lri

rtffi

.r,
' \)
c,\r +

:J

7J:

.l-

{..fr

:J

U]

J-

N

*r rt q*
9> cui '.&

5rJ'P
il."
='

j

rfl':fJ

.

ilrt

:5r=s+
!t S*
sD>. 'o
6i
.t-'
S)
X{

U\

LS rt

:5

E
-+;-

N),

.:5

-)
C
()),

J

:E'

r) *' 'o 'iil 5- rc'"

E,

:5+sh$
(sl]=-r
J t/\l)/ -.

H'

H" Q
a Lu

"o'

l8'+9.8
l; E;$.$

nt

g- d, p' 3- + sj. q i,, 9

3r

e,

.5r P'

s i: ?ryr ,ie=fF,.!'PSF..E,E-3r *,sg,rEf,.r
$
i5+$5'*"1
sil";:
E"
Ei;F?;*'19=-* r i
9
s
3
zl
1' 3"F $
3* [Y
-;:qplg[Hqf
H.*4f
$
;s1 iln r a
e,E F; "
rc.E
";
st
l' + 3 ; :s [ + ; p,r
:o s i r
i, ; r ; s,
7i: i : = ;' : *' ; +[= x ; i .8"ff f I ;
il 3E'E E'ilf_+i[f,Iq
:5E-d
!.iI
E,pe,
if-i
8, 3.
€".a
.E ; fl * e. *, -'
d',:'.?' 1
$
i
X
:
;
il.5
s<'.I
* 8,
g
e":
?':
Lio,:r ri.,,I,.*
8.p-3
g,E r sE, 3,ip1 g Et"'+sE $;,$' $$pf *83'
'1 lPa3 l:?U$=grrfril 6eeEx':il $'
a.!
8 : s i":
il ilil65S,
+i
7:il
at,; $+g s'
-,'n
:ig;.g'+Ag"i*3+
*B_f igt[i S
a7"-rE
ilEFx33ilif,,;;"
Fr[+;$€
9.,3.?3"5i ;i i!,.., 3'sBit$F
sE.Fr$ il,3'siii: $*r3"*
;: 5"':f;;[s's
;5,fi';
+E*+6eE.i1:: n ut;$5$b,
€' prg +E fr,F g $ ; ; g Fg H"e' * $iln'E;f s


--l

Oj),

(0

.Qr

O+

o

J

CD),

o

3',+

Cut

w
Ou

+

Fnt

J'

JaI

to to
:I'

C

lr,

C'

(Or.

T

j*

Cu'

U

*O).

LO

\(o),

*

o)).
\<

tf+

=.

()

LL"i

(DT
aQr

.)

o6;
O'

tu( ,X
ow

:".

.cu

U

o),
C

O+*
$r c,:

cut

;rT

3-

C)

o>.

n:r
:--1 r.r *
Jr+

o,( ,lx ,o
r) qrJ

=

Q)).
(<
Or.

C

-1

(.l

.-l

()
OJ'
r) Y

:

0),

(D).

o
o\, O,
X' 6:dr). 3
J
u
;D\ O) .:tr(J O! '-l
lo = orl g.
*
-{

(Q+

a *\: UI\:':J
r'-i .i

Q)).

n, 5* q), G"*
s.
o 3 o
Cr
()" :r
5 €"o
.Qr

cu'

J

vo

!-$)

,c
g

,:

.-:

l:1

ii

'-t'

:.:-\

frl

i-,f

a'

.\,,

5'

O).

-1

Ot)

G)

n

LJ

'rI,(

(c

(Dlv

*

3

6

a--

5'

I

Qr

C}

5

o

t]}'

Qr,

5

nD

to

3

('r

-f

CD

+
5

O),

:i

6

o.
o

P

a

ry

g: o
3 (c
* o
'lD

9l

CI+

Qr

O+

-{

o

fu
cu

') .l

.:

it_.

r

'1

i.,,

i.l

-:

.:

(i'

i

il

.,

Ct
i!'
t(}

a

-t

t'

f ':,

'l
,j:

u

.r.

I

::r,'

li t

.

,i

),:.'

-.'

rl i..

trl

:.rl

o

q.

"1

O+

'g))

x

a
(Dt

)

o,.\r

g

0)

(/).

3

O)

5

Lr

o,

3.)

r.t

iu

r)

Qr.
'cJ

n)

o

5,

s g
O)*

(!).

Fl

.O)

$,

0lt.

s)(
()

()

fr),

a.
.D

a

.

:l

,1

':l

.'..

,")

,:..-

.D,

:r_^

f-i

.J

C

p>
J

c)

H

'Cu

(J

5

.\!,

(D\,

q

*

(r{

'0r

5., $.

DCC,o-

t

e.+
po

F: tr

\J

r+

'o))

q tJ

F.t

ijr

11\

Or

C)

(D).

'-1

*:s

q)r

:]-

5

E.

(0

o
t

d
n

o.

cr)

J

O)

o^ i).
.a

O.

}J+

;

(Q).

a-

lDr

'0]

o1

.0x

I.^

O\

E.


(or

l-l+ J

:,

fr.

:b'

r")
lr'
o .E, u'

o

Qr

o

CD(

) (r- (t,.
) O.+

rt
o

CDt'

o

o.
TJ

)

(o

H

5

ro

I'

i-)

)'

t-:

:-,

^1,,

i:t-Ji

,t.a

:"--

.

':'i.
i\r''

:'ri

,:.

'_i'

l-,+

L'

.:i
lJ,*

:t-

,{l''

a'i1.

l.i'..

.,.::

l:_:-i

l:--

:-

,:l

ilrt;

-i1

.

::

ii)

f.:

t i..-:

iI.

ia'

'.:

--i,

_:'

:r.

:rr,:;

-1:
'-t'

..:l

.:',.1


CN

a-n

,.

r

...,

,i

.l

a

::1.

.:
:.
-r

t-

,...

'

rl''

r'.1

:.)

.'-:('

::.

:..i
i',r,.

!!-')

-a'

.

:5

o

()

(-)

lDr.

()

nl,

.o

(J)u

o-

B,'

D'

C)

p

a
(0t

:J

(_)
"Cu

CD)

+

ri

6_

:j

o

D

C)

Cuo

C

tr

.o>

fi
:r

x
fu

F1

(-)

0J"

(-)

o

.5r :J.

l-l,

(0

3.
O)

5'

rJ)-

g

.t

CU,

3

s
(O).

U)

r*
V
o

;

3.

7:'

o.

'f

o

'1

9l

o
Ctr'
o
o
3

C

o)

:J
3 (c

(r)

Ll!

'(-\,

tu.

:r'

A)

.j"'

,al)

()

.2.

ir

'rll

(f-

LL-I

c F;
)
vt+


6t

0)),

3. il s 5,'*

\J-

i;' !o lgz (b>
^ =
j
<_r.$ S+
sDl

Qu

+
x

I F'ffi,.i{\
\; o-s

a
8'

5o D(
P:' 3
a
I (Dt

*

5

O)

C

(D,

H

N,

\(

.! fur

+
=-

?N.oU
:-{ \) -S r}

f-.:f

Otllcs=-x

o
Qr

f g.

(<' -J "9> .6;
c,:sdC) S0r.
sr
{.ci> AO) .l,t>

51" 7\-

TPs,
x d$" -St -3'

;-s,rs+rf

:f- rt- ^r T\
r+
:5- gz +"' Sr
$J( 'o>
(t'
- --

(t)

Or.

o

uf

cD"

r

r

'o

t

Y

(c}

n
a

Or'

x

C)

f!!

e)
cu'

.

()

il)(\

7'

:-1

f,:
(-)

'if

f,;i,

5

C)

.I
3- o

'$)

Fr

tr :r
cr)r.
;1

L4\

aa

:r-

€t

a)

.o

iI/

-.)

:i

rJ

Oi
(c nI

C

O). C

(-

5"

(c

*

(Dt,

+

LQ

C)

.ci

Oj.

.o)
t+

(o

S)t. !r

(Dj., ll)

C)

]3

;:r

!#:

p'

sf

'gr

r-7"

a

eaEs.

O)>, :U

clC;d4

H' T"e r *,
Nr gHfi.ar
+ 9S t"t'E,
x(s H,.: =
aH"d,S
'<*\CC)?,<
*H8'*,T"
9d.fr;
il:= 5C}

$

---(DlS]5+
\o>,*c
l\'rl '.r6\-UJ:f- ;

J)

:5- rL5 qg'
c =-()
4
_-_.1 T
='-Y
H\a.5"73
=

:

+'*=ofr,
oi =- ::"

J=-

rt

$
J ft.s,8
:-+ or .o, r


=
a
o)=
C 'O)(

3*i

o), 19

)ul
s/: .o)

!,
:J'

*

::r

o)

g)' q

i

-LU q).

o-=

(J

Cf- r-r
-o:
ii'r"

q-=
a

Jq
-o'

86
Ct\ 0).
5 fi,c

.

'4. .*
q

(f+,+-'C)

3,FE, A3'P'

=
C)

"o)

CT

3
O+
p'

(D

C)

o).

c)

qJ

LS

trr-

c\

:J- f)
O>.r.5*

rr'

t\r:r(s

:_'

ili S s'B

\r- lgr =
'ilf
IJ
-r -1

z. s. 'L' '= .d *
r"
s.d o E
c! s'
:5
,-* 3
*,- g. (SB'

$- c\,

$$,$ P

:lG'

EI E,F

u)

o.),

.q)i lx

o:.clflrr

'(t

T.

X.il

$6>

H-;,

tu>.

ft

*'l

:s \t"
$}+q
.$r ft)

-sn

.tu

Cb>

5

Q

]S.:S
-r

\ur

*

'*1. \5-

:f

ft

tS

;3"Pi$"

ln>..
-r -

Crz C)

05.

*)

tr$

:

'il

::,,

1-,

.r.lr

;:

I'll'

..::

.-i,

i'i)

a-*

i-)

i,l;

id;

e $gril,"a.E^g

5 S
et,. tr] 3 H$ $'$'
co'Rl8.Es*\IOr \rr
7T
ts: ,=e18. 1i*" ;" fi'*='G)
$N,ns
lq

.6q'aE,
C):-.L-

G

"!r:r

E,'

"c)

rt fi
h)) J:JO
J

]J*
"s)*

+rr

3 +6
=
=
= 'E
sj'
5- =a+cb\c:
Q)o
o\
= ilt,
o,
B:#
3
'\)q_ o
;
-

_5-'

"()

:f,==xfic)

]uE 7
rn
a" -o)
L.,: -o)
a,

r+
.e-l,+o. :f. ((:.
.o.
co '9*

,j

s

$iatl"E":. f ;s3.;: o. ;iE,f E*,i,g$H
;iang:*+ *ril[a+$;: n[rpa: e$
! g; rE5fffl il$a$II rsag$T,[$fl
a"ye*ils; E
+'; a

e nri 1 I _, H'$"*3,*f *il
;.
gg
r$*r
a[[r gsil1$[36"s
ri$tl I [illrilH'8.]
$3atE
;itIii$r
gs[gu+$ss
q
x3gg-r$i
{i*$l.;
til'Il+e
a $; FfrFg; 1r[rlr r+[[$fgt*
t;:g;E ys, rs."rEti

3 E i 3r ii5
I

t,.''

a'.

;i

.".)t


1

ffi
ffi

)\

LJ\

w

\]

E'

H'

{,E',

g
e

F,

=*5.6.fr"9d:E'5'3
F "*_gj
e_C

1

A. il'

,E

B'

q

g

* e g i +-&'i q E' ;,

;;
$ira;iHililgiE*r[f
il
E1ti;.[*E${[itiflRi,

g
H.
f;"$
il

iF:+ dg' E-.

ii;

r €iFi"*"E$8"ril$Ee$8ft,
I; e'"$
t I l I g.a, i : I +; P,+.sr l l.
5"5't l.E iB-,t $F ;, ffS"H.

rs

il

rn

p. U, E, H; fi- P.' + 3
g.,8'H'g+d.l

t.;
1f ilg il
tfrfr;g$;'"il6E,fu5'*nilffi
gq"ii3lFEs'tlE;isHH

r- r
H

Egffiflffffg
$ffi
r.e'i: *f Bflip$rf il*p:6nE
f

L; B" H

{Se"o-

*iIF' :.fE'*$rfi'at[
[;
Eil;€'
F€,r, ls.i;A:T
[:
3:'

x'

q

E

H[[iif frilpEit8gna.Ii
;*iH]i $gi$*s;t$+'$
*a,e
e
[,+g
$r a
: i rE i ;
g+fl 69i. srgE,iir.[il ,

C).'

(()

gr

L:

LA

:J

o.

C)

T.'

(r,.

\(:

FE'E''
.rZ
fr.r
'z:-a- Sfi.gE,,F€,*S3,9
':8' t.i, I
Si:-dP;8';,1,+
gi'3n # 6'8 P E E 8'sEi'$,- il=. i;
nsa Fil i i: $ d :
*p ++A;5,E
i
r
r
l't
r
r
t
e
X'r,E *
I 1 s F;8,$.HS' F$:i $[ t B fl X E.c;:i
gTlS
4E l"*p.
; $ S,; ;E 6,3
d, E: E B 5,F.H fi"gtt


{.il

.+>,

C\

N)

ru(
t

(c

[*

,;.
:

x

.Cu

+

.n)(

4

S'
A

.,

o).

:]6.

r)J
3-(0
O)c

oA
6a (fi
() o{

[O

,E q.

\<, Or
N)

tr'

x-

To
,0)v
:]o_

'or

o.X
Gi"
* .0r
5Cr
to

5.F

0i). !O

dr ff)

ct*

q"

X

r\
LI' \
o

o

a

a1'
'Ol

C,

v

cD).

'nJ,

* €.
CU. ,-7

{Qr

.a

a,JC)*l

l$

l#

lT

Ad3
(5;,h*
d,.; * r(-).
i"5'{"18

$$$a flrs r,$ils*e,

ililfl*1E,; ri:;sm

+regiEI

rI9BE$

i
p:.r*Bf er E3E.g*[
g"Fggr,:'$n it
l';*$erg*atrrr*
rr+f i! + sTf f ag
e;tril13i ':: q.EIg
irflilrias

o)',

Or.

3E
id. t0

(l):]'

=0i

a6.

LC'

gv
0o .P'

5O

Cu

x+" OJ).

x,E

Gi.

5 ,r-

ocr

e.
E,
OJr r;

6;.

v0))

(D>.

+s*ilEE: Pu

g$;Fr,f,i" gr,$g*tg

=ilq

s,

S

s,.

f1_1,

-".)

:}-

.-"-i

:i

(rr

:T

C)

ft;
tJ

.L\J
\

[i
i::

,-1,

fii'

7{-

il:-:

-r,''

Ijt

.1j

?,a

r::

l':' 'iil

::: "

$*f$i'$
EE'si$E

$s=,d

t" g; $;,

rgg$g..py=

3 s :: c ; fr
:g
5g= seE' a,fa
E'gS 9i3 f gll['
38. E--E
=s, d,E,; p".E'F Eggi[
B+.
=a, $.F

:"==6'

F="
P$,+-

aEl

A$3$iltsr {3AX
SE.sf

;a 6.:b835,*3
*e=;
_=

n+gsrrg*;s
E,g"F.-r;
gq- 3;8";

w

,

re
iff$r il+$[ffi
E:scE'-rse

g^r

gry 3g E'ry AgFb fi,+'E -i.

P


s-l

$.,

o',

\

(D),

\J

*
c).

C

o+ ro

J

e P'

rA

O)

nr,

.O)

O+

-r

.cu

a)

al

C)),

C)

C)

!r(
C)

ir'

ir:

1r.i

;:i
i:.:

,'i)'

4,,

-,::,.

:,

(:1, r

.

l:r

cr(
3 Q)r
o.)t
t0..\<,, K,' r(, J

'1,*o"f

Xi G
O"G
3cl)iY

E' n cD' 'q" U
t.e hi g, .a o5.

r)
'f-')/\

Hr
=--J

A,,E

a

)

g,,q s.g

gl \'

buI g'g

-'u

o).:ll\
,)J

0)) o"
A. \C
*-i lJ
'Or
oJ,^*)

-r-l

g
D'

Qr

:]-

>-

:l o"

.SU"*F

,-A

u.ffi"3

r+ :rj.

g:
-Sot]
cu. :iC ..or- ()
r
(O' 9lr

r

5

+ 3, q.

JJ
-)
ul" \z\
h ,

6,.

ffi:
rr"

*fii,

'tu)

:t'
o'
g:

(f-

-1
LO

'(C

U)

(Dr

U
U}

&'

5-

G

a)

cr'

o

5
5* o
o)l

C)

rn Uil
o

!

tuJ
[I)!

Ctr-

Qr

Cut

'O

i :

i

")
r+

:l-

o),

a

to

-C54.

*l

D){
--v)

(D'.

i,.-'

cl-

5'

LO

i-i

I)

OJ,
t<

x.

rD).

H

o!o
ol O)

3

fr,

*

qil

6i4

..,

i)

0-r.

C)

)

er.
r--

:'i
(,..

"...
d,;

I.

iao

*JoO+
'E Qr frCJ!

6'

U)

1..

3

f,

f,D(r

i:C).

'

()

t

cD(

u-i

Qr

J

'Fu

.4,

\

n

fir'

i"Q

Ff,

I

D(r

(a

O)

:^"

-l

U
;0)

_o

i!.

,!
.0J(

r)

.o

(f

LD

(Dr

a)

:]-

iJ'
O- l)
't,

L-)

O+

3-

+

I

CD(

+

6r.

'n

IJJ

a ()
tr.
-1

5
o!

ta

=* t-\
=f) :]

*5- :r

(a

Crr,

o-.
I

\

o
=

C)

Qr

5-

(Dt

t,

&>

tC

fir.
.o,

g) F'

*r o
Cu\

lri

q.

){r,

EC) (o 'u

C))

:l.o

Cu(

C)

3"

()

o

r:
C)

C

LO

F

'T1,
'-r -i.

59)
3-o
.or
o,

3.'-

13

::

c.
C}i.
&, iJ'
':,)

5

o)),

:r$' tD'
3TJ
#
*J
o).
'.J
x;
o

'iJ

n
crr < llr!

rr-

IrI

5r,

;r.

i;

LO

:1

Ei

C)

o'

7..
l4

O

cr"

ro

5 *E';i-ft
,r

*o

:

IJ

3- to
.a
6:

Lr-l

v

g-

d

(c

O

nt

3

r1_

ffi
O

(-)

s.

0),

H

.)

='
L-\

OJ

to

_

i

TQ

'-l

)

o-

a

o

a.
a,

+
:r

-:- :3

(Di

3

to

O)

*' 9:
=-

F'r"

3

,O

-

T.;

(it

L,

:J

t'

e

r)

c)

C'

3-

;f

3'

n

O+.
!-\.

r',

i)(
:]
{'

O

frj{

F{

!

)t;

p,

;f

.ar,

(, i..:

(,

f

il.1

T

1i.l)

*\

-t')
I

x:

!.v

()

ru

a)

:]

i.j'

T()

!1.:

liit"

(n

L\

'.1

fl))

3"
.,ir

{':

il)

LC

:-)j

i t,

tu.1 tj--

r".
.i\!

p'

C'-.

a)

)

r)

rt'.

j],

!.I ",

t-!

(i

,,J

ii)'.'

a

o

r;

r5-

:r-

(1,.

;-.

o

|ltt

cl-

F1

CD.,

l-.il

Qr

e

J

'0,;)

()

$" :i

i1)r

U)

r_i

.U


$r
\o

m

Cr\

+i.$:
tl$.n:i,u

= tr si

!

8. F'

H'

r"-

-

-s

;r

E;

r- r

.O- E;
(.) -o
tr'' lD
C) tr

iI

to :' L
+ 6-,^
5- xT. (C
=
.O))
5.
'iJ 6'0r E

e
8,. ,d,
I'd
r q .f-

nr)nlJn!|3-

'

v'

L-ll. H

.(u,
x
J+

Ar,
.V,

Pt

-

Ctr"

to

CF

n-

0)r

cl.p

0),

n

(B)

or

r0'r,{'8, .o;
tl

=
J

x
O),

?f

l

*\

-

J

J))O)r
tr"O
LQ 6

r:Q-E'o

rX)=-'f

_

L-r,

r.' ryL6
X' (o)
(,
I:

E 9'Fpn.)

,f

a-)/ P.

(!H- 'wx-- .6!
O-

J- dr+

p
q.9'6'
(U), CD\

to

:l
.o)(

5S

=lX:l
+*d,
3'; s +
tr E' '3' g:

*

te

hj,

5^t-* q*

fT,t l

-q.$*+
rJ X. 5- 9\
Q.
(-)

c.r taJ
e5,

a)

TP:6;V

t,

'JJ,-]
O)O))
3Ii..
to to iy

'g l-' o:J (' o)r'o)

p

ctj

{)

{]J';

"t-J
(*

fl)r.

IJ

Ol 4AtV

8' $' P' 8- S B

'il-'.

atr[efrH-r-Er
r [[$g+E; rg
qY
E'I":',3'*3:,
g' iE

$;.E"$IFBH$$

9x;r5:S.+*"€='s'

-{
r+
i

lu),
,1

(.t

9'.Sf
(c
€ €tH x
.ijr
- j- e,
€ 6.d-Kj5 *

- :r

br'

grHsS
H',*p,i
+E,
E:
s P r E ;; H'.:
s'r{8,,9*ilE['
t* E;?g
il;
Eo6+
G9t5'=, EiH'iil,"
,dH
I;3ts
;iro T c:'E
i trr,R4;:'58.5d'"='st

R,;'
i'E'ilS
i
- E
.5I
- (+'.) Y.

g sE

o,.c' 1fir.6L'E
Sr,5
6,.+..J IPl,
Ql:J
o- -; F X E'
-E
E
3'=
d.8.
s,dis+[],,
r o
ra,p;;
6\<- F.6,.i

+:'+g;

3: r.C'6,
=':'+
{,,F
E
}du'f
,_ 6" ,H
I o- H".o * .4 o- o' .8,

= =.

.(Q)

P"

s J3co)" 6, 3ilE.+S5X',5_8,e.
56.;-3
:-r
6;r
t5;8"r"

i

i-g'

**
H *"rs,8.8 *'ry*
;'l E
SIcr-*c
o8,91 ;+
/

65

o
.ci

E' 5.

.P.=

I$.
slH" +i

E+E^
f,Hsn
gE,A$"
3,8 d :r
u
e r E,€ $ l$

Bqa.d:3.:

*F,.SAilS€" $'Hp
lF E"$tr:e,a.i
!^, rt, .l3 Fg,[]R.TT.**gI
$f3
saHpryilry $sqEfb
iE'
Eeisi:1
$,y$$*ilI_B"E,a.
E,iil*
T=g$$e,3:
srsdE,fH,EE+
ilT*;d'q,E:B.E'
31+,E+6,,fl .$ d.S
q; F s5;"s
iltgE,f:
$$.ilBE,Eq.f1,+
:FeleH'Eg"3n
qE-;gEge
x;H.
a
iaE4:i
aF*h'
.*< *-*,.*
Eg#"i:=e$'E,HS


,:

..

."*1

:]
p

:,.:. *.,_.:

(f

:

"(0, :f"
n l)t

$12

:r

rJ
o

c)

s

Clj,

rf

3.o

(D

o:l
Qi, 5

(0)

a)

()

cr\

o

6".

3"

lr). tu

;l

*.1

CL)!

C

5

c})

I

+
(J\

a'
"ij

\-./-\

: ,r o

o' iI"
C

:r_

0r,

cu),

tJa

c)
o- CD'
r)
3
:)6; C
: r )/ n

C

C)

:]o.

Q-*

o

C)

3

C)

3

C.

:<

'Cr)

C

iC

,_)

tr

L)

0,)',

'L)
\(-

./]_

ry:

ct'

'T'

:]

r+

:

ta

ilI

t.-)

a)

.o-

C)r

LC)

:'\
Lr,

GJ

6,r

a

(n

6;

M o

(lr

if

t,\
CT
.fri

C)r

0)),

a

LO

:

c-l

()

-;,
5 tr

ri

,e

c..

:)"

:r '5

2:

'Qr

O.

.)

cr.

o

C)

o,

- )
; r)

0. tn

rD

()

tf)

C

a"r -c)
tr
a)

o
+

.n!

a,

5

_()

o 't,
:l t}].
,Q)
o 5
:ljfa.
5
(i"
o' Y'
cn'
:i) -_l
t:
0)"

-

o_r,

'f

'!.

a)

.O)

,-l

()

r_)

m

J

O)

O). .o>

_f

C)

a\,

Ctl'

a-r

U
.nr

J

ij.l

lrr

o.

I

'r
if)
r<

* a
- .o:r

o

5-

I
J

=

4

ln

o

Cu'

r'

Cl)

f)

u),

C

(

;.

*/

t
f))
a
'rf,
oJ).
+

H

(st

tr'

.3

O)

i)+

*1

D'

C+

r)

't

,R

I.r

l++

H

cD).

x

5

.n,

.l

lf

T

Cb> -r
.ni,

--I-

"ft; r'i
\)
J

)\
a

O'

t\i^,

ls.?

(IJ.

7:.tu
)3
=

"1'

L-

'r-n

(<'

$.. (s-f

J

Or
O.

5, i,l
-].)
1\1- -,

\tl

...rr

r.n c\\l"

\)

f.O

ft.n

c
il!

1-1f)

o0

Ct),

'-1--

':\1.. -:)

-:l

J

t)
a)

'

)L

(1.
-:i

L-. X
(' ,a

(.}

-'
\lt-.r

LS

Cb

:J

L!)
:-\-

\

\]

'tI)

.o>
r:l ,s=

T

(J

r\

\j>

l-r.

to
l-

IY
t-

lrl
lrr
lLlgr
l-)

i=

l--l
*,
I

-J:

()d

ro

(l'

t,.j))

.j

o)

()

'e. tr\

)r
+l!

(

J' o\!

o

a)

I'

Q+'

O

!
(;

O

l:'
F,

lJ)

-:

-i
?1

;i

)

6;

rJr

*--.
C',

.)
t0

(r

y-. !',

'-f'

(a

C,

::J-i
!l
.()
)
3)
,..)

.(i))

:r- r*t^
.O

G
?{'

()

o,.

o

i

J

:

Qr

O.

3

C)

:r

o).

o

tc)

if'

'T.

,-1

tr

ts1

t.Q

{
'o,
J
d- .o

5- (l-)

C

Ej).

<:

o

.o

()

'(t,

6lr

(-)

cl)

O

I


ro

3

-r

r=:'

X
fl+

:5-

()

lDr

$r
()
tt.,
\)

rs

:5

C
C)t

:5-

::.

st
:f

5

(.)

rt

,".=

;r

:J

*.
(D,.

\
OJ,

r--r

O+

::)-

(O

.C

C

a
o)

;

l,

q.
(o
=
a$:

o
p)>,,
5

.CI)

D

0i:

:f

O

=

ol;
(ft

's.

O.

C)

=
=
=C)

'O)) -o)
(-)

X'

c!'

:
*'oo
.c,

i=5

o)

t?

a1

*"

(!).

to

n r./

,{

t:
l-\

c,

!

g:

(t

;
J(a
t,

o

o-r

i]).- o
J!

IJ

1*

.-:
u"-i

U)

T

(! {,r:)5

:t ::'

3

o'

n

c)

(f!o: 6r.

=

3

G)

(f

lU

:r

O)

d

=
-g)(r
:t
a"
q. a. C)
C)
:- =- =
=(]
(D

(D,

:1
f-

al

q)c

:r' n:;

:f

r-l-l)

:f

CD

:f

::.
(D)

'af

-CD(

.

.{D'J

(n

w."

-rJ

C'J

a.
a
tu' o),
a
1l
IO

:J

Cr

5-

C)

.o

CD,

:)' ocr,,
or p"

3
t(f

o
5' 3- r).
("1

,J

rJ

6, :]" =(-1
3()
O+
3
C
(JC

(()

t)
Qr

5'
!\
='
()

o),

:J

'1
o
o- N, () "-r

cr.

d

D\

:I'

,U

- tr:J
J

o'

O+

L-

a
D

3
:r
n)' :r

L]

'.O

9
-J

:r

:J

sI 'o

c.

o ri_
o- !r,
D, \<-

0),

3

(})l

r)

t). :t' th
() C)>,
m :l- r:
a)
ra_
*t' Y 5'

n1,

C)

C

p-t

!l)tr

'.1

Qr'

O+

o

J

-l

g

()

Cu)

O

5

'(f)

c)
(o

tr\
+::

CJ,

;..

pi{

3

o)

>(

{?

;:r

:5

n)i,

ff;)
r,:

-:* '

(C

:1
:f"
Ar

n"

C.
4,.
(J

q

:)

C).

(D>

)-

-C

C

LN

-()

(:):i

= rf
::

f:

-&

= o>,
(fi

{l:)

o

(O)t
Q:

d

*L\

f.
:r

trr

(J

o-

rr,

a'

3n.

C)

i)r
Qr

tfr
,0,

9:

5

'ru)

:i

()

*

gr\

(D>t

alr.


:

:,
(,

'

--r
\r

ggz

st
=x.0
tlr C:

f[
'N
:5

'3 .o>

.!r} Qr
:5

-^.

s'5
\J-o

\la
C)

:S-

J

tt:sf .s

,s=,,

+

A'

FFyr

.1 5 ro / o-

=(E 6

r.o

U

Li3 f .H'8,S.f,
o,d,d'.=-5:o.-o

d,,

:1:cr-(.() |

"J

6r

:9,1i;;"

E ; ri r
rl';5.,d
-rohi., J*.*' +' 'A
ri G.
=*o'.r
F o
-

B,

Et;+;$
rrj.(t 3
=

o
1
H.Q,
i! L

q
a

riE igffi,$",H

-. I

= i,e; Arts3l

;.
Er: s

c)

F,,-^ orr,=,€ C(o P.. I ="q'd Y'
,2"P,€=(6;5;
b"E,s(E
il '
H, q. fr .r*€

+Ld

-e:6:,9

.--g-i+

tr"E.tr ild's' 3]'-d xr roE: E:" F"*FBE"$,8'i,
"- o u H:. {- d *E'
(Q)

i

I

='to =*: e"

!j",-

1-. .*

lStffd'a
H.' J 3
()
E-(,1]
ri $ d
3$ f E': ;

*

tr-;

e .1,;
F p- I" 5 o
x

i, ;:tr .s 5 I il il r
E; q; s,$*.9,E +€,+':.
-to?-d!r;:-l
rl,e6
='N .;,;;',8,$F
E,;
$;33
:$
.u
d 'u6;, Erd":
- q.:=',

B

(sr

H' rc

8,

E,8.ilejr fl69;s';ts
: *.-- i :' d
*-d,qi5
e,*
l'+E,pd
-.'E''
E.;
$;;
t':; xti*=',.
.r
tc 5'8.*=
:r 6 d E. q"
+S,H,aE
= .?,'a
3 d 9' li il.$
E
E,g
3 i rsgH,
5 rl 3 :f
5 s,rs"r;g".
r; cl o = iJ e"E:

-'1

tl-

^ * cr'

: ; 8';; f;
5

v ;

: $: $' S i

r

o))'

$'':$'6,$'ffi'E;

,.; 6 ,:'

8^,',ii ; H a ,E .: -r' ,i -- 3
:r
J
q
= A ol E;E
::'Q,
? p,
6"ii
r'A;gx;X
(.) n c,,.r.1"*.H C"6ip
or

h,,.

;; tr,,I'Y8'g:Htr
t''::;:d;a-Eli
:i-

H E^ H_d
g'' j' oi g
+ f P"
E e-o
*
P:o,,X
H Er .)s'.;
LLr "J ry G;. 6:
l-

*+;'Pr.
(,
51.d q'

S.

: :

5'58'E'
Hl..? :r Lo =- r--:- F '7
6
i,Q
:
€' g

a:=aC)N

:: (o

' to p

e1'

)'' $rii33$

g{t

a :r
ftJ '.c
i.
Y:
'l r-:li_ T (\J

i [

Ai;
o., J
:i

+,$'fi- 1#"
F,'Et,e ;, il*-r""S
f,
;,
i* {'.o,,o*fr.L j,_;A'q
!D,:

Aor .or
il;3 (- J.
-o-iJ
i- i.!'
x

E,. qd"rrBt:=
E [p-H; ;ils:j

is
E

l-f
l-,

#
Ssfr
* P'9.:'fit

'*
:s- (s
'u'
N"
.$_ s

riAd
T
J
cn\s-G

l\
-.g1zerf..,. O

.

I ...)

ilE'


rr'l

\l

:

3
:,J

-T'

9)
0

O.

3

4,,
L
r1-

(0r"

:]"

O'

a)

,J

'fi:

i,)
(a'),

J

'cu)

(.)

{.r]

o
*1

f

lJ{.

f
't,

al).

X

N:
ft
::-

n

\)

!D.,

C)

.u'

C.-

C)

v.'

'1

o.

'-1

a

i)

a)

a

c,

CI+

6r.

,?

5
..!: rc)

ii

:lDt

d

tI)

()

.o)

(l-

3"

C)

f'

Qr
'{-r

a)
(0r,
.()

Lq,

,o
5r,)
-Tc1f
()>.

L}
-!

\]

.J
-+
:-'\

!D>

(-J

s,. .Q
6

-l

't

|-'

LL

'l

nl),

()r
t.r)
ra
i)t
()
a)
(-lr
o,.

(-)
(j!

..t-

.l\)),

*--l

Q.,

(0

3 \."

.Dr)

:Ta

o

C))

:r

31:

o"

:

Or,

5

O+

rr-

(,j,

;

*)

(1)r.

3-

q.

5

Old
-,1

(.N

u

5

;:]-

n)-

((-)

:f.

('J

(,()

:t=
(D\

+
l-*.
.

()!

:f-'

g.)

ilJ

N

Q,,
-ff

.q)

R,

))

61C =(0
=r
=- <,"

P''

s [j..

0),

3

O.

OJ

c)

o),

(D=
=
.=-'

-a (t)
O, :f

(()x

o,
-1

IF'r

=c)
,(' ffr

=

a

(o,,

6\,

3

r+

Drr

,f

:1

.0i

ill

LO

ij

ul

E

f}
gl)"' r).

-f.

a .o

(i

:r
.iJ

S}:

o. ff

o),

3
U

to

cr,

O"

ot0 .0)

i*

I

O(r

al)

r)

E

C
Ll.

I

5

Os

r,

.ffi

3

'O),

*:I

(-)

fr

'G))

flia

;
il:

Aa
.:J

;f

3

6f,r

d-

n).,
;1

U:)

l)).

c)

d

,

9+i-

a

5

CD,,

(\.1

-:

:1

0J'

r'ii

to

og:

J

4\i

c)r

()

d-\

*1' cr)'
a
TI LO
cc'.
3
r+ :I

flr.

:).),

(\), /'-.)

oi5

P+

(n a-l..il
= '1
=()
(-t

x-s
dLrr

)T

EZ

:)

S),t

CD,

5
..J

cl)
(D.

C.:

(1)'.

tr)

=:
(D,.

(:)

LJ
QJr

3

01

(D,,

o)r.
t<
="

_J

:s !+:
-r:-a
()* (D'
-O,
((f
=

:Y_'

0) c)
Xfr
On]

*J

CD,,

ka.

lfer
! u'
an,

:-]
(a

()r

:f,
-C)
=,C}-i-(O
t.-r

Cf,

:f-

::t

w

-r

bl.

)

fDr

-r-

!u. ;;

tJ

=ffi.
=J..'.-.U
u

^-.

(-) .=

q''

;i.

f''u, -ctnr::l

O.. (),

ry.
il,
fiJ,. .n)

.

:5

si'

(S

rt
::s8:

$gr

3

:f
$r

l

S,],

:s

"h"r

TT

*p
"5

a-!

a

l"- u

:r

__N

st

(-l' r\

!D>.

*I

r_I)

(5.1

l::i

t),,"

)

"ilr

:I-

.$;

t3""

.3"

:5

$).

S+

\',

-

.;).r

(f*

o.

E.

Y-

-u.l

-{

c:r

CDr'

CD

,

o,

:)

,,:

.(\)r

(a

.-)

)
:r
O

x

tQ

()

()

,a

'O)l

tn

3

Oli E.

Or,
(b,-.

r.+.

.0)

;r'

'i.f)

G,r.

Cur fil. f)+ u-l
a' l{

t,\l

5t

Or (n

O'
rcr

ot. i,
eo)

d.,
^
t-J
nlo

()

(-r

(l

t

aH:
Iy\
o)(
()s
r) o
l],!)' 3*
U!i)

-S))

s-t

"q)>

()

i\)

:\

rJ>g

(^ ttr

(Q).

(-)

.i0:

.0/

(::-.

(.(")

C\lJ

a

k
K-

()

.!bt',

r_t

8"

;r-'

-J
d-

(t)

$),
rf

'(
{

,0)t

i.1

.*
J

a

f,),
rtF

(1

(!

()

(1

(-l

a)

!-+

LT-.i

v

{

a

trl

J

-t

(e

:)

f)

:
Li:,

i)

-:,

!.{

.,.

.

:r
Q

$

c;i

:+

C)

i!!

!:i.
ii?.

F}

"^l
ri-

!.J

i.r-.i

,:;::

"'

;:r

:)
a]

'u

{0

r"t-

4

f!1

ar\

vg:

lil, ,irl

?at

l:-)

a t:
n i-Cr
$'

L]

f)

::)

()

(u,

t

(J)

fr)
14

!0"'
ID,; rel
r"f L,

C

u-.t

F1

('l

d-

(;'

::,,

I1'

.CI)

,

tfi
ri' ;r.

g,),

(')

({)'-

fi+

,.\
af

f'r

'ai

!,1-

,f.].

il!t

',LJ

r_i''

Q} 3

3-

.-r.

!.ar1
ll1P:

j

i

s:

\T-

(s

"J

c;i t*;
:5

:s

e..

:J"
f\.

:5"

(n

,;)

Sr

"

:: :5=
fir .u m\
r}

ry

f)

n
$r

;:J-

ft

$)\
(-)

(i

(1r)*

5hr

f
(\
5
cii.
g

:s

\l
Qz

r\

:5"

lI:

:f-

lrr'
b,r1r

Iry

I

t*"

l:'{

.,1


iirnir:ra

1:f

E!r1$r i

r-


--l
\r)

-*J

.

l

+,

lo>t

cb>

O

d

:lJ

o.

O)

o

.\),

.)

:]

3-

C)

lu.

C)

o
o

d

qr

tr

o>

p r
Y
*J

Oi.

;

L))

C)

0),

J

C.

O)
t

o

@
(Ot

'\)

lT

=].

7.

q

LO

3

O,

:r
Qr
:'

0J

t,

O+

3,

0)(

=

()

.C

:

C!C

o

lD"

)

'r)]

:l(),

t-)

:l3- '(a

(^)

C,\ U5

()

$)

LQ

!/

:;

o

.l

-) rn

:r

[;

g.

{l

(-\

fli'

:<.

O

6j'

r.

7"

:--- ()ra'
3 cn 'o

T

X..

to

o. D'
:

:i'
i)

9.

.)

.O

:-

a,

o" 0r 3Y
C)
o.

O

:]- 5
Srj'

C)

6
3

to

i:-1r..

Or

3-

O)

O. Q,

.1
o o
C:- Qr 3
"Ar
fit(]
5 :].
(i>.
o, (-)

c]i

:

Fr

P

#-J

';t,
:(
:r6; O 3
3

(..

(.)

r-

\!\

Ll

'Z

r

Sr

5

0r,

O

f_\
:i

G

C:

ft>-

\fr

\J

Q'.

()
$o

fl)

J

.O)

J

.f

C)

:5-

3

ft

"

ei
-U

Sr)

()+ ="
3. &. sO' J

LO

o
5

Qr

l

i:".

*-!

.Q>

' 6,'
C
O+ w
o,
tr
cr\
o
J

O+

5Q>,

,C)

a
:1

@

(Or

,1

iU

., -J*-

.!')

s

P>e

;:5-.

3
,rt
.!0

-.1

rC1

:

a\

< ;

cQ,

d

-

N"

N\

g> ,h\()

LS

:5
f

(J

:r
.O

-,

(q

:l
r\

(\>

Yta
3-E
::
cb\ g\
r
:3
C)
$;z-\5
6i ()> L=
o
(s \i\
fl
'\)

='

x.,,
ql tn

t,.lr-1i,,l

:y
g
$r.

--{
I
"l
l,li.

C

CI)

()

il.,

.c)

r.(r

I

(O

-f

J

p

Qr

5"

J

:l

O)

U)

- g
.0)

ifr-

:1

Or,

t()

o),

;

t)J

r_o

C))

CC

5

Cr

C)

(D)

r;.

ro

Ct,

tQ

:l

lL)

:J- -U
.o
r:
(1

:

O.

.(D)

Gr)

o

D.

t0

a)

Crr(

;:r'

.J

5"
.()

r,

']f
*T-

,d
()

:r
C)

3

(J,

tli

:-.1

(Oi

i.:
,::

.X

C

tl

(-:

.O

,

s.

o'.

!-i.

DL

O+

cr,

I

O) lrl

:*

(0)

Fi
p rn

3'

:j

G:

f)

"o

g. r],

6;,
-1

c

O),

3r

_6
iJ

o.. o

Or,

.Fi
:-

TJ

3-

(-r

3
rt

o),

3i

TJ

0>-

O1

F1

.G)

:J

c5 X;

-)
(1);"

o

0)\
O

C)

(D).,

O

cu(\

5-

('0>

:r

UJ

a

C
c,

'.:'
-o)

.Etr

'cu

o*

rn

t
cur

0)).

o- =
Qu *
:I"

0)r

o-

O>t

5
o-

L)

.cD

CD,

Cu!

5

r0

'!D)

a

t*

=-

s

f-.

:f*

\,

C)

N\.

S)t.
"C")

C}

!6r

r+

(])j

;:t

O+

(9

f:J

,rs-

::1

n.
'ol

U'

;f
(a

a.
ur
.r)

C)
:f-

-) -9'

=
" t:t Z"
(D,".
:t (D,,
C:

(D;3

O.U

(D,

_.

c)(

o): ,=

(:l
(O

=

.*(O

Y,
-)

:f,(D! ol,

:(D) (.O
:)x.
= 3
o)J*
C)

.CJ

-J=

.Jlq. :T
::) !l-,tr
-i -ol (C
:)

6c)-:*'

x

:]

;'

(n

Oi,
C)-

CI

ql

.oi, X
(J
6,,
::- (c
'sr=

f,
O-, (o
m" (}t

a'
.=
q*
-(f

o,

;ri-

C)

\

a). =-

Or

LU

LfiF

f.,l- ;(C
:-j

-C

5-

Crr'.

C)

:l
3l
(D)

(rl

LO

Dt'

(rl

)'

a.'

(!

ftJi'

p+

d

o\

itl,,

(r)

5

-(}

^!.,

q.l,

:j

[C

.Oi

3

)J+

r)'
r:

0Jt

C:

(D)

rL),

:J

(l>

nj
C'

;)'
= :J-

(r,:il

;l-i:)

cr i0
6.:

-n).

(f)
.=( u):

:}

(-.

Cq

()r

'o

CI+.

o,, ()
Lr
t)n
(o
T
C)-

6:

(!)- Cr

Or.

v
U

*f-

3-

()

'

*3.:
CJr

o). O,.

()

fl)t

@

c

c,

5-

q.

UJ

o" (ic_. c.
OJ

ro

*.t

-f-

J

;Ot:l

'1

0)

s.

tO

.O)

f\r'

:)

5- [)c
3

ftr

a ffi
0r.

;-

t1.J

Cl

f)- o
t) i0,

nr

rrt

()

rT,n)

o.

()i.

a:

cr).

x

C,.
n)

=c =r.:l .n)

c)'

m

;

0)t

o

(t)

t=-

()

.)

.o

C)

(Q>

a'

rj

I))"r

O

3
t) m

-OJ

3:'

3-

'U 3

7- 3*

.nlr

ts1

\ft

€"
rD,

g.

=)
l,

0)

t)

.t

.Or

:< = <
'{D>
-<. g) >< ()+
q :f
:5
{D
,9.
:f
5
_J
=
w/
::l
\<
J
:ffL)t.
f.
J
(fr Lu :,
=
qr
(D), (.)
9>'
g)
_l
C)
C). 7,
\N

3

c)

:r'

a

.o
.)

:f.

(U

r.(-)

: 3*

rr.
'rJ

(_)

:J

I oo.g
'$r

:1"

E

Or
O),

i

(!i

T

x

\-("

,-l

o- ,.)
33 c'
*{

for

*

i;

c., P:

C)

6;

O

o),

r:.Q

g)

t!
cu(
o

o.,

l. 5:r

'C!)

O+

=-

Cr).

j*

-1

flr

n

o)

a

(l

rs.

U

7'
D\

()

tY'

Q;, C,,

p+

!

.o

ct.

T]

3 o
Er
3
C,,

0)r

c)

il.

ul

7 tO
3- ='
(t

0)

Cu!

'a
CDr.

3 )
5" ::r'

C)r.

iri

ta

L)^,

tc)

O. 0),

;r
r)

cD.

p

a)

CtJ.

7i-

5-

T

(a

r+

3
:T
(--l

a.1

'-o.. (c0),
:J cu), :]
,5-+

.o. 1/
"U i'']

p!

t)
C,W

s+'

=-r-

.al)

)+

TJ

JA

(c5

7. -l

UU

['

c4

C)

i ia)

._r

3

(f,.

a.:

S:.:

fr].
6 :r- g. o 'C))
3
.C .o>

(\],

';1

("u

_-.)

(t,

l()

),.
(-,)'

:J:r'
3 ,o
.c) 3
()
:r' 3
..r)
s(_/'-j CO). ..o
o UJ
3
tr.
ul il,
o
:] 'c- Or.
r)
tr.

3

iC)

'-1

O

:Y\
).

a)

3-.

0')),

-,
;cr' .=.'1 3

JA
l'
f

J
.(D' -^
v

o-

O+'C I
.COB

u1 ::
H" Or.
*"o-o

frr
'-\

c)
o; :f
Fr- l"
OJ{ a'

j
'-r.
:+l rli
.f! ^.
UC)!

'...

C)c-N
C'u), i

.


s*

l/

:s

\

*" m.a, m,i n,

"'

s.h

=+

$ eo 5;5

E- - .<-

)Ji"

<"t

t$
;_

il.E' $

r

ry &

gX.ry
r, l/
+q S,ry
+
$E' 8a:
i' R F"=
.F E,
$
O.d;
(

8,

Cr:

i,

C+[ :s

31

?8
.ki a

rF

t..€-E.q
i'--=
q f
S F' r F+' r\'
-'r cr r
+
=q.
"
s,IaB
=
il,5ifi'il;:ir
'
,ilq.8 5'fl;5 il" Bt8,€ ts

q3,!'r8, iF$ $:
g-1 FS;.EESra
(0FI+[0. I E.c;

t$

=,

sn
3; -

:6

ts

=_

E

p.q; t
t':r,
tr'
g$
F .c,c6.
f.-Q3+Eo'.',
3E ;sirEEa[ €.e13 EEto

€3

:E-

s

;

ri;E

H* 1

Nrz

:5

:ah\

tnr

I-"

3*

:5

"*:

,'l:

I

:11

'*l '!

ft

"i:ir
"'ij

i.]

;.

i.1:;:

iql

{-

!-\r:l

,:1:'

"in

E.

*$$ [
Iilil$il?rrfs*[[!iE
ya
q,.E.
Er
E *+.i;: $
,;'Bi
g g E,
+HF

E,€; f

$t*$

T'T$Fs+raisrAAstCE i*,1. s
;;s
i*eyt9rs.peEi.g'I;
=nIBr;.r; il?; iilsB*tr$ $gt, e
T?;+H s 3.im:gin.il$$il rg,r, $

q - L/ +4
,_'X Cu.
Cd A " o
,fr ,').
rr :-'1. /,. '-l b

+OO+JsJ'7offi

fl

5.Y: si*

s$6 f ft,; s $"&,i $m I, t
3"P
f
'i3;Frartl'gg+bIF
i": [? 6.8, s, g $; *E ;. E.: s"$ r ;-i, E

gS I

s
;'fa
?FBH
#
B.p,.f
\,
* E,F:

H.*

q>
rst .6,

[:\,

7C-

(s
(b> J!.!
L s$>

c)cr
q' $>t
-15

,:l $+
.r
\.!:
9)- (s
Q. g(.$ S:
Qr*

3ts
q.
rS

alD
r=

P.

.il$
C'=

s"riFs: fipg' {'$ip:',$-fg
is ;: ;q'i etri[[ -$ * rr

E,;
.i
Ef
sF$E
f;"srF
+o.
c
g,B. ,F
r F;E$
11 E"
F" A
s
r-fr'H H eB.B
n 8s,
9,6. e"g.H
E,H H s:

(x)


t-

.1.

l

it

llL

i)

\

lE,

;;,;

:,,il

;,:

f

"-:.

H
q ;i E 3' =Hg';i'H*il''i'H

l_1,

-r

i,:

,1"

t)'

Qr ii

() ()' :J 'tj J 'l;-;'' J' [tf
ij
,\
H' :'l'= n,, $, p. 3' E, il
:r ;,
.j P, : lr, €' B ;
i,--i {l
').
I
'.. !,
(n
?i 'i\
ra cr
t ,., ;'' r-r
o- \.' * a
t\) {'
6' )'
cn l.

.': i!' ,j

i!' ,:
,, r
P'
t: q
H ,d
H I i,: E' ;i
7,it,'. o"ui
'{

';

=-

f a fsi';a
:+ggis' [IA:$A
I,'
,,,,i
H[:: I :EI;l*I,BE,
t; .q;:i [d*;'H,t*;B:Rr

-;\

r!r.

.c,

30-)-,

()

-,\

()

H-

Q)), --'

(C)

'*l: .
5o,

3() -

nJ',,

o

J

oj. t+
--i LO
:l

()

r)-l.

.0

ffi

.l$ S+ (

ItcD:

"1

-"1

r)
O'

io

Qr

)r-.

:]

:)

o?

C)

ro).
0

'l

ir:
n

]

O)
C)

ir)
a

()
o
(-r
fr

a

*=
:J

.cu
s.

cpi

(D'r

Or

.D

C

o

.H: X :t

,=

1

i -'u-'.k 5
-tr q to 3
,B
I 3 *'f
.:fI F3=f
I: '.= R
g,
L, 5
q C)-.H,
li''

/.
!:
E
ri.

--:.(o ^

'),.',t:.r,B {'I a
,J,r:rd
j.{
=,.i-l
l-. Yr.':r
B ,E
)k' ?,
t'
,-

r

-,si.+H
-r .,;j s
iri,i'8.

:' t <-/rc\

S- C)
.$D)

f" ,f
X orl
g.

,Hnqi i18,8',rnSi,E'iri

;;R: 1''-t
*_'; +B:

*.!0(9..-*

nirl)'
$\
r"I'; qr N

Pis.-n'
ezs,.- u

s;"
*1

Y\

:

?":

q,

i';.H ,!,*.t,SgE,f
E.i"f
::[;:sse']
lfHH,;l;s
d.e,i)i':df 3: H;,$iE, if *"'F';f
i."j,sIIBI, Ia,Hp-*iB8...F,s
g

J'\)

O"o
Id
Y

-1

Ioi^.t'$
i,,..*s\

L\:

5z

{.o

tr{

'ff

"\)

d,
o

1i-

I'F'ilil; t; (r) dt I' ,^' 9" E'5 .'' f ;
,- I-\ LH'
(:' ij-'. H' N:
I
ii
ii
;
!i :i
lr*,
r."ir:
:s
ltr
;3
u,5.ii'r-rq,H.:'[,iAi'H:
Y. .i
SHE
) x. o $:
.r.-i I F, il'iJ ; H. - G
::s (ir
-\ r- ii rs
{
i
lr.
=
:r
tl
il
a;
r
B,'B,,REd
5'
:r' ri tr'Y:'^ d: (r'R'o-cE (_
H
A
q" r (\' *:.q.
:r 3 S ,;'j.
Brl 6)'
H P, 5! i'.ij'Lq'if
9€
=;.'
'|r-) rr,.i r,.,Fr:l"i.U'''
*t"-' \,i'
tr s -.f'
X .('l

IF

i#
l=
l=

l-l


;3' e".r 6'
)

0r.

=-o
q.q
'Cu) "
So|g
J

o.
o

o,,

L-lt

.0)

8'

4-Q'
E.uo!

J,

$$srP'il;ilI;rFg'g H.il

a-

i

=rae;1eil
gi
;': [
r,r$[geF 3t il
,:H
E i $s; t [*;'gi# $[rrF tt $*
*+ i;c E,?f vilil:"Y'[*ili $F 8'g'8.,
$.
:;
33, i? 6"1'E'SEri" [;"s8.]?S p
il$
i*. 1i:'iirs'€,:Gilz
;;
5.*;g

o, ,3s.u sl
A!,i',F
i
F
E.
r
[" a3 3- + $"rff
4 & .H: B:: d8.qa},Eg'$itgF;
5,,5
iB^t,$,r;: H:r +

u.l

qq-

drr

ur o.o

cor=

g:66'5d5,,b1

6,.5.5'H

d.

$

--]

'-

,1.

$ x fr
-FPH,;g
H S Fs
!E' a;
H rc
+,t

$

E'

(0).

l-l+

\*v.f

s,d'=,HB,
Q\+'h a.d'

Or*4qi.O.

i; rif,i ilt*i$:,*w;;
rrirBB f
i
E",E

*

*

E

:Ir

g*: *s &
5 Ei"n
'. co
w r\ 4
'O)
F or'gE 4
$ S;,H,
E

tr*
o *!Y
tr'
+ [9]5

O&5
O( t$ X $r[o
c) LL\ o
^o ( 3,
LrHI

o)r, or,

(J*

Ory

JJ

s

4

O)

'1

'-1

f

*

CD{

*.J!r'

PH,6;r.H'

\4

5- S&3
q'*ts
il.
r
rE.H,E
(o r
d.*
d.il 8'ts;E,

B'

$E B'H.+*F,

EI.

f,' 'ts

J
'O,

o)l

5:r
$,

f;J
+rJ

TJ

(c

a

[:i

r)

.fr)
,1

a.

E

8'

m-r! e"$z

C)

3o)

po

s.E
Or.

dp-

trrc6

oq

olni

ia $[" :$g;*[rr&**r*tr B;*
a i$ 3il *;ilil$*f,'H$Bil$rt

'Aco
ii:

:.

:__


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×