Rung chuông vàng lớp 5

Nhiệt liệt chào mừng

Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo,
các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự
giao lưu học sinh giỏi lớp 5
Năm học 2007 - 2008
Chỉ đạo nội dung: ông Phạm Hữu Lang trưởng phòng GD&ĐT . Biên tập chương trình: ông trần trung chính phó trưởng phòng GD&ĐT, ông vũ văn chính chuyên viên Phòng GD&ĐT . Đơn vị thực hiện: phòng giáo dục và đào tạo huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp!
Giao l­u tËp thÓ
Giao l­u chung
PhÇn thi


1
2
3
4
11
10
9
8
7
13
14
15
16
17
18
5
12
19
20
26
25
2423
22
6
21
27
28 29 30

Câu1:
Viết lại từ không cùng nhóm nghĩa với
các từ còn lại trong dãy từ sau:
Thợ cấy, thợ cày, thợ may, thợ gặt.
302826242220181614121086420

C©u 2:
ë n­íc ta, d©n téc nµo cã sè d©n
®«ng nhÊt?
302826242220181614121086420

C©u 3:
ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh
ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ a, chiÒu
réng lµ b.
302826242220181614121086420

C©u 4:
Ng­êi chuyªn s¸ng t¸c tranh ®­îc
gäi lµ g×?
302826242220181614121086420

C©u 5:
gÊp bao nhiªu lÇn?

302826242220181614121086420
10
1
100
1

C©u 6:
Loµi hoa nµo ®­îc nãi ®Õn
trong bµi tËp ®äc "Hoa häc trß"
302826242220181614121086420

Câu 7:
Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm.
Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là:
Hình............, viền đỏ, nền vàng,
hình vẽ màu đen.
302826242220181614121086420

C©u 8:

Sè 20 072 008 cã chia hÕt cho 9
hay kh«ng?
302826242220181614121086420

Câu 9:
Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa
Làm nên mật ngọt xây nhà ở chung.
Là con gì?
302826242220181614121086420

C©u 10:
KÕt qu¶ cña biÓu thøc 8 + 4 : 2
lµ bao nhiªu?
302826242220181614121086420

C©u 11:
Trong c¸c con vËt: Gµ; vÞt; ngan;
chã, con vËt nµo kh«ng cïng nhãm
víi c¸c con vËt nªu trªn?
302826242220181614121086420

Câu 12:
Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào
chỗ chấm( ...) để có câu thành ngữ:
Nói......... quên.........
302826242220181614121086420

C©u 13:
Bµi h¸t Cß l¶ thuéc d©n ca miÒn nµo?
A. D©n ca ®ång b»ng B¾c Bé.
B. D©n ca Nam Bé.
C. D©n ca Thanh Ho¸.
D. D©n ca Nam Trung Bé.
302826242220181614121086420

C©u 14:
ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷
sè kh¸c nhau
302826242220181614121086420

C©u 15:
§iÒn mét ch÷ cßn thiÕu trong c¸c c©u sau:
¨n qu¶ .…… kÎ trång c©y
¨n khoai .........… kÎ cho d©y mµ trång
302826242220181614121086420

C©u 16:
Trong mét n¨m cã bao nhiªu
th¸ng cã 31 ngµy?
302826242220181614121086420

C©u 17:
Cho 2 tiÕng: khuyÕn, lÖ. T×m mét tiÕng
ghÐp víi 2 tiÕng ®· cho ®Ó t¹o thµnh
hai tõ ®ång nghÜa.
302826242220181614121086420

C©u 18:
Hoa cã chøc n¨ng g×?
A. H« hÊp B. Sinh s¶n
C. Quang hîp D. VËn chuyÓn nhùa
302826242220181614121086420

Câu 19:
Ai người bóp nát quả cam
Hờn Vua đã chẳng cho bàn việc quân
"Phá cường địch báo hoàng ân"
Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù
( Là ai?)
302826242220181614121086420

C©u 20:
T×m chñ ng÷ trong c©u:
D­íi ®ång, mµu lóa chÝn vµng xuém l¹i .
a. D­íi ®ång
b. mµu lóa chÝn
c. mµu lóa chÝn vµng.
302826242220181614121086420

C©u 21:
§éi tuyÓn tham gia giao l­u häc sinh
giái líp 5 cña mét tr­êng cã 3 b¹n nam
vµ 5 b¹n n÷. Hái sè b¹n nam chiÕm bao
nhiªu phÇn sè häc sinh tham gia giao l­
u?
302826242220181614121086420

C©u 22: §©y lµ ng«i chïa nµo?
302826242220181614121086420

Generate time = 0.11524510383606 s. Memory usage = 1.93 MB