Rung chuông vàng lớp 4

Trường Tiểu học Hiệp Hòa
Nhiệt liệt chào mừng

Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo
Các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự
giao lưu chọn học sinh giỏi lớp 4
Năm học 2007 - 2008
Chỉ đạo nội dung: Bà Mạc Thị Hồng Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Biên tập chương trình: Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng tổ 4 - 5. Đơn vị thực hiện : Tổ 4 - 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa.
Giao l­u ®ång ®éi
Giao l­u c¸ nh©n
PhÇn thi


1
2
3
4
11
10
9
8
7
13
14
15
16
17
18
5
12
19
20
25
2423
22
6
21

C©u1: Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh
diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh cã
®¸y lµ a vµ chiÒu cao lµ h.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 2: §iÒn ch÷ cßn thiÕu vµo
chç chÊm.
Tiªn häc........, hËu häc .. ..… …
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 3: TiÕng “yªu gåm ”
nh÷ng bé phËn cÊu t¹o nµo?
a. ChØ cã vÇn.
b. ChØ cã vÇn vµ thanh.
c. ChØ cã ©m ®Çu vµ vÇn.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 4: C©u ®è:
Chim g× liÖng tùa con thoi
B¸o mïa xu©n ®Ñp gi÷a trêi say s­a.
Lµ con g×?
a. Chim Ðn
b. Chim s©u
c. Chim xanh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 5: Mét bµi v¨n miªu t¶
c©y cèi gåm cã mÊy phÇn?
a. 2 phÇn
b. 3 phÇn
c. 4 phÇn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Câu 6:
Ngày 26 tháng 3 gọi là ngày gì?
a. Ngày thành lập Quân đội.
b. Ngày thành lập Đảng .
c. Ngày thành lập Đoàn.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 7: Trong nh÷ng n¨m sau,
n¨m nµo lµ n¨m nhuËn?
a. N¨m 1998 b. N¨m 2002
c. N¨m 2006 d. N¨m 2008
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 8:
§iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng:
¸nh s¸ng truyÒn theo ...…
a. §­êng th¼ng
b. §­êng xiªn
c. §­êng vßng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 9: Nhµ n­íc ®Çu tiªn trong
lÞch sö n­íc ta cã tªn lµ g×?
a. §¹i ViÖt
b. §¹i Cå ViÖt
c. V¨n Lang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 10: D·y sè nµo d­íi ®©y
lµ d·y sè tù nhiªn?
a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, …
b. 1, 2, 3, 4, 5, …
c. 0, 2, 4, 6, 8, …
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 11: Ai lµ ng­êi cã c«ng dÑp
lo¹n 12 sø qu©n?
a. Ng« QuyÒn.
b. §inh Bé LÜnh.
c. TrÇn Quèc TuÊn.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 12:
VÞnh H¹ Long thuéc tØnh nµo?
a. H¶i D­¬ng.
b. Qu¶ng Ninh.
d. H¶i Phßng.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 13:
TÝnh nhanh tæng sau:
3
1
4
1
5
3
4
3
2
9
6
5
5
2
4
+++++
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 14:
Thêi nhµ TrÇn ®· ®¸nh th¾ng qu©n
Nguyªn M«ng mÊy lÇn?
a. 1 lÇn b. 2 lÇn
c. 3 lÇn d. 4 lÇn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 15:
B¸c Hå sinh ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
a. Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1890
b. Ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 1890
c. Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1908
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Câu 16: Tác giả của bài thơ "Bài
thơ về tiểu đội xe không kính" là:
a. Phạm Tiến Duật.
b. Tố Hữu.
c. Xuân Diệu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 17: Trong mét n¨m cã bao
nhiªu th¸ng cã 31 ngµy?
a. 6 th¸ng
b. 7 th¸ng
c. 8 th¸ng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 18: Ba mµu c¬ b¶n (mµu
gèc) trong b¶ng mµu lµ:
a. §á, vµng, xanh lam.
b. §á, vµng, tÝm.
c. TÝm, vµng, xanh lam.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 19: Tõ nµo d­íi ®©y kh«ng dïng
®Ó chØ h×nh d¸ng con ng­êi?
a. Nhá nh¾n.
b. Nho nhá.
c. Nhá nhoi.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Câu 20: Bạn Việt 4 năm mới được
tổ chức sinh nhật 1 lần. Hỏi bạn
sinh vào ngày, tháng nào?
a. Ngày 28 tháng 2.
b. Ngày 29 tháng 2.
c. Ngày 30 tháng 2.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Câu 21: Cho các từ: Dũng cảm, quả
cảm, tận tụy, can đảm. Từ nào không
cùng loại trong nhóm từ trên?
a. Quả cảm. b. Can đảm.
c. Tận tụy. d. Dũng cảm.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C©u 22:
Cã 6 ng­êi b­íc vµo phßng häp.
Hä ®Òu lÇn l­ît b¾t tay lÉn nhau.
Hái cã bao nhiªu c¸i b¾t tay?
a. 15 b. 30 c. 36
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Generate time = 0.13676404953003 s. Memory usage = 1.93 MB