Chương II - Bài 1: Phân thức đại số


Các kiến thức trong chương:
Định nghĩa phân thức đại số.
Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
Các phép toán trên các phân thức đại số (cộng, trừ,
nhân, chia).
Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
Chương II: Phân thức đại số

Ph©n sè ®­îc t¹o thµnh tõ sè nguyªn.
Ph©n thøc ®¹i sè ®­îc t¹o thµnh
tõ .................... ?
Ch­¬ng II: Ph©n thøc ®¹i sè

1) Định nghĩa
Tiết 22: Đ9. phân thức đại số
B
A
Quan sát các biểu thức có dạng sau đây :
542
74
)
3
+

xx
x
a
1
12
)
x
c
873
15
)
2
+ xx
b
Trong các biểu thức trên A và B là những đa thức.
là những phân thức đại số
(hay phân thức)

1) Định nghĩa
Tiết 22: Đ9. phân thức đại số
a. Ví dụ
là những phân thức đại số
(hay phân thức)
542
74
3
+

xx
x
873
15
2
+ xx
1
12x
b. Định nghĩa
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức
có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.
A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
B
A

Ph©n sè ®­îc t¹o thµnh tõ sè nguyªn.
Ch­¬ng II: Ph©n thøc ®¹i sè
Ph©n thøc ®¹i sè ®­îc t¹o thµnh
tõ .................... ?
®a
thøc

1) §Þnh nghÜa
TiÕt 22: §9. ph©n thøc ®¹i sè
a. VÝ dô
lµ nh÷ng ph©n thøc ®¹i sè
(hay ph©n thøc)
542
74
3
−+

xx
x
873
15
2
+− xx
1
12−x
b. §Þnh nghÜa
Mét ®a thøc cã lµ mét ph©n thøc kh«ng?

1) Định nghĩa
Tiết 22: Đ9. phân thức đại số
a. Ví dụ
là những phân thức đại số
(hay phân thức)
542
74
3
+

xx
x
873
15
2
+ xx
1
12x
b. Định nghĩa
c. Nhận xét
- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không? Vì sao?

1) Định nghĩa
Tiết 22: Đ9. phân thức đại số
a. Ví dụ
là những phân thức đại số
(hay phân thức)
542
74
3
+

xx
x
873
15
2
+ xx
1
12x
b. Định nghĩa
c. Nhận xét
- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
- Một số thực a bất kì cũng là một phân thức.

Generate time = 0.031183004379272 s. Memory usage = 1.93 MB