tính chất -ứng dụng của hidro


1.Quan sát lọ đựng khí hiđrô. Nhận xét trạng thái, màu sắc của khí H
2
?
..
2. Quả bóng bơm khí hiđrô. Khi không giữ dây chỉ thì quả bóng bay sẽ di
chuyển như thế nào? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tỉ khối
của khí hiđro so với không khí?
.
3. Khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

..
4. 1 lít nước ở 15
0
C

hoà tan được 20 ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước
của khí hiđrô là như thế nào?
.
> Kết luận như thế nào về tính chất vật lí của hiđro?
khí hiđro là chất khí không màu,
Quả bóng bay bay lên. Khí hiđro nhẹ hơn không khí
khí hiđro nhẹ hơn không khí 14,5 lần
khí hiđro tan rất ít trong nước
không mùi, không vị

So sánh sự giống và khác nhau về tính chất vật lí của oxi và
hiđro?
Theo em sự khác biệt đó để thu khí hiđro có cách thu như thế
nào?
- Giống nhau: đều là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít
trong nước
- khác nhau:
+ Khí oxi: nặng hơn không khí
+ khí hiđro: nhẹ hơn không khí. Nhẹ nhất trong các chất khí

Hiđro là một đơn chất phi kim. Dựa vào tính chất
hoá học của oxi em hãy dự đoán tính chất hoá học
của hiđro?
Thí nghiệm
Dụng cụ
- Bình điều chế hiđro
- ống dẫn khí
- đèn cồn, bật lửa
Hoá chất
- Kẽm: Zn
- Dung dịch axitclohiđric: HCl

Cách tiến hành
- Điều chế hiđro và thử độ tinh khiết của hiđro
- Đốt hiđro trong trong không khí
- Đốt hiđro trong bình đựng oxi
Quan sát, nhận xét hiện tượng và thảo luận nhóm hoàn
thành phiếu học tập?
Cách tiến hành Hiện tượng Nhận xét
Đốt khí hiđro
trong không khí
Đốt khí hiđro
trong bình khí oxi

Cách tiến hành Hiện tượng Nhận xét
Đốt khí hiđro
trong không khí
Đốt khí hiđro
trong bình khí
oxi
Hiđro cháy vói ngọn lửa
nhỏ
Hiđro tiếp tục cháy mạnh
hơn, thành lọ xuất hiện
những giọt nước nhỏ
Hiđro tác dụng với oxi
trong không khí
Hiđro tác dụng với oxi
tạo thành nước
Viết phương trình hoá học?
Dự đoán của bạn lúc đầu đúng hay sai?
Kết luận như thế nào về tính chất hoá học của hiđro?
Phiếu học tập

Trả lời câu hỏi
1. Tại sao hỗn hợp khí H
2
và khí O
2
khí cháy lại gây tiếng
nổ?
2. Nếu đốt cháy dòng khí H
2
ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở
trong lọ khí O
2
hay không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ
mạnh, vì sao?
3. Làm thế nào để biết dòng khí H
2
là tinh khiết để có thể
đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh?

Generate time = 0.1164379119873 s. Memory usage = 1.93 MB