Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Sở GD - ĐT bắc giang Giáo án
Trờng thpt phơng sơn CÔNG NGHệ 10
Tiết 25
Nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi
Soạn ngày: 11 tháng 02 năm 2008
GV: Phùng Đình Thiện
I. Mục đích yêu cầu:
Qua bài này HS phải:
1. Biết đợc nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi.
2. Biết đợc thế nào là tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của vật nuôi.
3. Biết đợc nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn.
4. ứng dụng trong thực tế
II. Phơng tiện dạy học
SGK, Giáo án
III. Phơng pháp dạy học
Vấn đáp, thảo luận
IV. Tiến trình bài lên lớp
1. ổ định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
H: Các giai đoạn của công nghệ cấy truyền phôi bò?
3. Bài mới
Nội dung T.G Phơng pháp
I. Nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi.
Nhu cầu cho duy trì
sự sống(để tồn tại đợc)

Nhu cầu để sản xuất:
Tạo trứng, thịt, sữa
II. Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi
1. Khái niệm
Là mức ăn cần cung cấp cho vật nuôi
trong một ngày đêm để đáp ứng nhu
GV Nêu: Nhu cầu dinh dỡng của vật
cung cấp cho vật nuôi nhằm những
mục đích gì?
- Duy trì sự sống.
- Sản xuất.
H: Hiểu thế nào là tiêu chuẩn ăn của
vật nuôi?
Nhu cầu
dinh d-
ỡng của
vật nuôi
cầu dinh dỡng của nó.
2. Các chỉ số dinh dỡng biểu thị tiêu
chuẩn ăn.
a. Năng lợng.
Các loại TĂ cung cấp năng lợng:
Gluxit, Lipit, Prôtein và tinh bột là
nhuồn cung cấp chủ yếu.
b. Prôtein
- Tham gia tổng hợp hoạt chất sinh
học, cấu tạo mô và tạo sản phẩn
- TĂ nhiều Prôtein: Bột cá, đậu đỗ,
khô dầu .
c. Khoáng
- Khoáng đa lợng: Ca, P, Mg, Na..
- Khoáng vi lợng: Fe, Cu, Mn, Zn..
d. Vitamin
Tham gia điều hào các hoạt động
TĐC
Các loại Vitamin: A, C, nhóm B, E,
K..
III. Khẩu phần ăn của vật nuôi
1. Khái niệm
Là tiêu chuẩn ăn đợc cụ thể hoá thành
các loại thức ăn.
VD: SGK
2. Nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn
- Tính khoa học: đầy đủ d
2
, khẩu vị..
- Tính kinh tế: Tận dụng đợc nguồn
thức ăn sẵn có.
H: Cho biết các loại thắc ăn cung cấp
nhiều năng lợng cho vật nuôi?
H: Loại nào cung cấp năng lợng chủ
yếu cho vật nuôi?
H: Vai trò của Prôtein?
H: Thức ăn có nhiều Prôtein?
H: Cho biết nhu cầu về khoáng của
vật nuôi? Các loại khoáng mà vật
nuôi cần?
H: Vai trò của Vitamin đối với vật
nuôi?
H: Thế nào là khẩu phần ăn? Lấy
VD?
H: Đảm bảo các nguyên tắc nào?
V. Củng cố:
H: Phơng pháp phối hợp thức ăn cho vật nuôi ở địa phơng?

Generate time = 0.16212201118469 s. Memory usage = 1.93 MB