bài 33: THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT


Bài 33:
THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ
TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

Bài thu hoạch
Phim ĐV Biểu hiện tập tính Phân loại tập
tính
1
2
3
4
5
6…10

109876
54321

Generate time = 0.11042499542236 s. Memory usage = 1.92 MB