Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngKIỂM TRA BÀI CŨ
Lực căng mặt ngoài của một chất lỏng có phương
tiếp tuyến với đường giới hạn của mặt ngoài
Lực căng mặt ngoài của một chất lỏng có phương
vuông góc với đường giới hạn và với mặt ngoài của
chất lỏng
Lực căng mặt ngoài có phương tiếp tuyến với mặt
ngoài của chất lỏng, vuông góc với đường giới hạn
của mặt ngoài và hướng vào phía trong của mặt ngoài.
Lực căng mặt ngoài có phương tiếp tuyến với mặt
ngoài của chất lỏng, vuông góc với đường giới hạn
của mặt ngoài và hướng ra phía ngoài của mặt ngoài.
A
B
C
D

2. Phạt biãøu 1: Lỉûc càng màût ngoi cọ
chiãưu sao cho cọ tạc dủng thu nh diãûn
têch màût ngoi ca khäúi cháút lng.
Phạt biãøu 2: Cạc khäúi cháút lng khäng
chëu tạc dủng ca ngoải lỉûc âãưu cọ
dảng hçnh cáưu.
Chn cáu ÂỤNG :
ĐÚNG
SAI SAI SAI
A
Phạt
biãøu 1
âụng,
phạt
biãøu 2
sai.
B
Phạt biãøu
1âụng,
phạt biãøu
2 âụng,hai
phạt biãøu
cọ liãn
quan.
C
Phạt biãøu
1
âụng,phạt
biãøu 2
âụng.
D
Phạt biãøu
1 âụng,
phạt biãøu
2 âụng, hai
phạt biãøu
khäng liãn
quan.


1/ SỰ DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT:
a/ Quan sát:
+ Nhỏ 1 giọt nước lên
một tấm thuỷ tinh, hiện
tượng xảy ra như thế
nào?
Giọt nước
chảy lan ra
+ Nhỏ 1 giọt thuỷ
ngân lên một tấm
thuỷ tinh, hiện tượng
xảy ra như thế nào?
Giọt thuỷ ngân
thu về dạng
hình cầu
(hơi dẹt)
Kết luận: Nước dính ướt thuỷ tinh và thuỷ ngân không
dính ướt thuỷ tinh

Generate time = 0.34788990020752 s. Memory usage = 1.93 MB