mmôn tập đọc lớp 3: Nhà rông ở Tây Nguyên


TRƯỜNG TIỂU HỌC:PHẠM HỒNG THÁI
MÔN:TẬP ĐỌC-LỚP 3

GV: ÑAØO THÒ THU HÖÔNG

LÔÙP: BA/4

19

Em hãy đọc đoạn 1 và cho biết :Người
cha mong muốn điều gì ở cậu con trai?

07

Vì sao người con lại thọc tay
vào lửa để lấy tiền ra?

14

Câu chuyện muốn nói với em điều gì? Câu
văn nào trong bài thể hiện điều đó?

Generate time = 0.11792898178101 s. Memory usage = 1.92 MB