Chương II - Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


§1 vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng
th¼ng vµ ®­êng trßn
Ng­êi so¹n: §µo Quang Hßa
Bµi cò:
Nªu ®Þnh lý vÒ sù liªn hÖ gi÷a d©y
vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y?1/ Ba vị trí tương đối của đường thẳng
và đường tròn:
a/ Đường thẳng và đường tròn cắt nhau:
Khi đường thẳng a và đường tròn
(O) có 2 điểm chung A và B thì ta nói đư
ờng thẳng a và đường tròn cắt nhau
+ Đường thẳng a gọi là cát tuyến của đư
ờng tròn (O)

*Khi ®ã: vµ
OH R<
2 2
HA HB R d
= = −
H
a
A B
O
a
A
B
H
O
R
HVÏ 71
d

Generate time = 0.14777302742004 s. Memory usage = 1.93 MB