Chủ đề tháng 1: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc


Chủ đề tháng 1
Thanh niên với việc giữ gìn
bản sắc văn hoá dân tộc
- DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “TUỔI
TRẺ
VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY
BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC”
- ĐÓNG KỊCH DỰA TRÊN CÁC TÌNH
HUỐNG GIẢ ĐỊNH
Khat vong tuoi tre.wma

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

Sau hoạt động này, học sinh cần:

- Hiểu bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề sống còn của một
dân tộc, một đất nước trong một thế giới hiện đại.

- Hiểu được trình bày ý kiến của mình về vấn đề bản sắc
văn hoá cũng như quyền được giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc.

- Có thái độ tôn trọng và tự hào về bản sắc văn hóa dân
tộc. Của người Việt Nam.

- Biết giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Có nhận thức đúng đắn về bản sắc văn hóa dân tộc trong
trang phục, tập quán , lối sống của thanh niên hiện nay.

- Biết ứng xử có văn hoá trong cuộc sống, trong quan hệ với
mọi người.

II. Nội dung hoạt động
Phần I: Trả lời câu hỏi
Phần II: Đóng kịch dựa trên những tình
huống giả định

Phần I: Trả lời câu hỏi
Mỗi tổ lần lượt trả lời các câu hỏi
đã được phân công từ trước, nếu
trả lời đúng được 10 điểm, trả lời
sai, trong tổ có quyền bổ sung

Câu 1:
Bạn hiểu bản sắc văn hóa là gì?

Bản sắc văn hóa dân tộc là toàn
bộ những hoạt động sáng tạo ,
giá trị của nhân dân một nước ,
một dân tộc về mặt sản xuất vật
chất và tinh thần trong quá trình
dựng nước và giữ nước từ những
sản phẩm tinh vi, hiện đại nhất
đến những phong tục tập quán ,
lối sống và tín ngưỡng

Câu 2:
Bạn hãy nêu những biểu hiện của
bản sắc văn hóa dân tộc?

Câu 3:
Tại sao phải giữ gìn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc?

Generate time = 0.17527413368225 s. Memory usage = 1.93 MB