Bài 30. Truyền tin qua xi náp1.Thế nào là điện thế hoạt động?
2. Trình bày sự lan truyền thần kinh trên
sợi trục có bao myêlin?
KIỂM TRA BÀI CŨ


Sơ đồ cung phản xạ


Xung thần kinh từ một nơ ron
có thể truyền đến những tế bào nào?

Tế bào trước xinap
xinap
xinap
xinap
Tế bào sau xinap
A

B
Tuyến
C
Xináp được định nghĩa như thế nào?
Xináp được định nghĩa như thế nào?

I. KHÁI NIỆM XINÁP
-Xináp: là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với
tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế
bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…

Theo khái niệm trên thì có bao nhiêu kiểu xináp?
Đó là những kiểu nào?
-Có 3 kiểu xináp là: + xináp thần kinh - thần kinh
+ xináp thần kinh - cơ
+ xináp thần kinh - tuyến

Tế bào trước xinap
xinap
xinap
xinap
Tế bào sau xinap
A

B
Tuyến
C
Xináp
thần kinh – thần kinh
Xináp
thần kinh – thần kinh
Xináp
thần kinh - cơ
Xináp
thần kinh - cơ
Xináp
thần kinh – tuyến
Xináp
thần kinh – tuyến

II.CẤU TẠO XINÁP HÓA HỌC
Thế nào là xináp hóa học?

II.CẤU TẠO XINÁP HÓA HỌC
Xináp hóa học: là loại xináp mà thông tin được
truyền qua khe xináp đến màng sau nhờ các chất
trung gian hóa học chứa trong bóng xináp.
1.Khái niệm
2. Cấu tạo

Generate time = 0.094461917877197 s. Memory usage = 1.93 MB