Bài 36: Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải


Giáo viên:Nguyễn Hoàng Hội
Trường THPT Gò Công Đông

Bài 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÂN BỐ VÀ PHÁT TRIỂN
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
NỘI DUNG CHÍNH

Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận
tải.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển
và phân bố ngành giao thông vận tải.

I.Vai trò và đặc điểm ngành giao
thông vận tải.
1.Vai trò.
Câu hỏi :ngành giao thông vận tải có vai
trò như thế nào trong đời sống và sản
xuất?


Giúp cho các quá trình sản xuất xã hội
diễn ra liên tục và bình thường

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Góp phần thực hiện các mối liên hệ kinh tế
-xã hội giữa các địa phương.

Thúc đẩy hoạt động kinh tế,văn hoá ở
những vùng núi xa xôi

Tăng cường sức mạnh quốc phòng

2.Đặc điểm
Câu hỏi :Sản phẩm của ngành giao thông
vận tải là gì?
Ví dụ :Một chiếc xe đò chạy từ Gò Công
đến Mĩ Tho chở được 50 người với đoạn
đường là 40km.Hãy tính KLVC, KLLC
,CLVCTB của chiếc xe đò này?
+KLVC:50 người
+KLLC:2000 người.km
+CLVCTB:40 km


Sản phẩm của ngành GTVT là sự chuyên
chở người và hàng hoá

Chỉ tiêu đánh giá
+Khối lượng vận chuyển(số hành
khách,số tấn hàng hoá)
+Khối lượng luân chuyển(Người.km
,tấn.km)
+Cự li vận chuyển trung bình(km )

Generate time = 0.030890941619873 s. Memory usage = 1.93 MB