Tiết 105: Văn bản- sống chết mặc bay

Tiết 105: V n b nă ả
S ng ch t m c bayố ế ặ
Ph m Duy T nạ ố
Sự kiện và nhân vật được tổ chức trong
một cốt truyện 3 phần nội dung:
- Cảnh đê sắp vỡ
- Cảnh đê vỡ
- Cảnh trên đê và trong đình trước khi đê vỡ
Tương ứng với 3 phần đó là những đoạn văn
bản nào?
- Cảnh đê vỡ : Đoạn còn lại
- Cảnh đê sắp vỡ : Từ đầu không khéo thì
vỡ mất.
- Cảnh trên đê và trong đình trước khi đê vỡ :
Tiếp điếu mày
Cảnh quan phụ mẫu và các quan
lại đang đánh bạc trong đình
Cảnh dân phu đang chống
chọi với nước lũ để hộ đê
Tiết 105: Văn bản Sống chết mặc bay
Phạm Duy Tốn
Địa điểm: Khúc đê làng X thuộc phủ X, hai ba đoạn đã thẩm lậu
Không gian: Trời mưa tầm tã, nước sông Nhị Hà lên to
Thời gian: Gần 1 giờ đêm
Hình ảnh: Kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp nào cừ,
bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như
chuột lột
Âm thanh: Trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau
tầm tã
bì bõm lướt thướt
xao xác
1/ Trong nghệ thuật văn chương còn có phép tăng cấp(lần lượt đưa thêm
các chi tiết và chi tiết sau cao hơn chi tiết trước). Vậy ở đoạn này phép tăng
cấp được tác giả sử dụng qua những chi tiết nào?
2/ Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng nghệ thuật tương phản. Hãy chỉ ra cụ
thể?
+ Mức độ của trời mưa: Mưa tầm tả trút xuống
Nghệ thuật tăng cấp thể hiện trong việc miêu tả:
+ Mức độ của nước sông: Dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên
+ Nguy cơ đê vỡ, cảnh hộ đê vất vả của người dân (tiếng trống, tiếng ốc thổi,
tiếng người gọi nhau)
Nghệ thuật tương phản thể hiện ở việc miêu tả :
+ Sức người (ai cũng mệt lử)>< sức trời (vẫn mưa tầm tã)
+ Thế đê (khúc đê này hỏng mất) >< thế nước (nước sông cuồn cuộn
bốc lên)
Tiết 105: V n b nă ả
S ng ch t m c bay ố ế ặ
Ph m Duy T nạ ố
- Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt
nước, chiếc bóng bơ vơ.
- Lúa má ngập hết.
- Nhà cửa trôi băng.
- Khắp mọi nơi miền đó, nước tràn lênh láng xoáy thành vực sâu
Đê vỡ:

Generate time = 0.049606800079346 s. Memory usage = 1.93 MB