Chương III - Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn


tiÕt 51.
Môc tiªu bµi d¹y:
+ Nhí c«ng thøc tÝnh ®é dµi ®­êng
trßn C= 2πR (C=πd)
+BiÕt tÝnh ®é dµi cung trßn.
+ BiÕt sè π lµ g×?
+Gi¶i ®­îc mét sè bµi to¸n thùc tÕ

tiÕt 51.
1.
c«ng thøc tÝnh ®é dµi ®­êng trßn
“ §é dµi ®­êng trßn” (cßn gäi lµ “chu vi
h×nh trßn”) ®­îc kÝ hiÖu lµ C
C = 2 R
π π
C = d
- R lµ b¸n kÝnh
- d lµ ®­êng kÝnh vµ d =2RTrong ®ã
- ≈ 3,14 sè (®äc lµ “
pi”)
π π

Công thức tính độ dài đường tròn:
C = 2 R

C = d
?1

Vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước có
chia khoảng, sợi chỉ.

Em hãy tìm lại số bằng cách
sau:

a)Vẽ trên tấm bìa năm đường tròn tâm O
1
,
O
2
, O
3
, O
4
, O
5
có bán kín khác nhau
.

b) Cắt ra thành năm hình tròn.

c) Đo chu vi năm hình tròn đó bằng sợi chỉ
( càng chính xác càng tốt)

Đường tròn
Đường kính (d)
Độ dài đường tròn (C)
d
C
(O
1
) (O
2
) (O
3
) (O
4
) (O
5
)
c) Nêu nhận xét
d) Điền vào bảng sau(đơn vị cm)
tỉ số C/d của các đường tròn xấp xỉ bằng
nhau

2.
công thức tính độ dài cung tròn.
?2
Hãy điền biểu thức thích hợp
vào các chỗ trống (...)
Đường tròn bán kính R (ứng
với cung 360
0
) có độ dài là.
là .......
Vậy cung n
0
, bán kính R có độ dài là

Vậy cung 1
0
, bán kính R có
độ dài là......... =............
2R
180
Rn
l

=
180
R
360
R2
l
O R
n
0

Generate time = 0.068243980407715 s. Memory usage = 1.93 MB