mau bien ban hop So tong ket to CM

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MỸ XUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐÔNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** ********
Số : ........./ NQHKCM.200...... Ngọc Đông 1, Ngày......Tháng......Năm 200....
BIÊN BẢN HỌP LỆ
................................... HỌC KỲ......... - KHỐI :...........
THÁNG :.......... NĂM 200........
⁂⁂⁂
I/ THỜI GIA ĐỊA ĐIỂM :
Hôm nay vào lúc :........Giờ ......Ngày .......Tháng .......năm 200...., Tại Tổ khối ..............
Trường Tiểu Học Ngọc Đông 1 , Tiến hành họp lệ sơ kết học kỳ ...... – năm học : 200.... – 200....
khối :....................... Tháng ............ Năm 200....... .
II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ :
1) Đ/c.............................................................Chức vụ. Khối trưởng Chủ toạ cuộc họp
2) Đ/c.............................................................Chức vụ................................... Thư ký cuộc họp
3) Cùng ................Thành viên là Giáo viên trong khối về tham dự họp lệ sinh hoạt .
+Trong đó GV Vắng có phép ...............................................................................................
+ Trong đó GV vắng không phép :........................................................................................
...............................................................................................................................................
III/ NỘI DUNG CUỘC HỌP :
1) Đ/c........................................................Chức vụ..............................Thông qua chương trình và
thời gian làm việc bao gồm các vấn đề sau đây :
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
+......................................................................................................................................
2) Đ/c............................................................Chức vụ ...............................Thông qua sơ kết tình
hình công tác của khối trong học kỳ ........ – năm học 200.... – 200..... với những kết quả ưu điểm và
tồn tại cần lưu ý , khắc phục trong thời gian tới như sau :
A/ Công tác giáo dục chính trị và chủ điểm sinh hoạt trong học kỳ
1 : :................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
1
B/ Công tác Chuyên môn dạy và học :
1/ Công tác Giảng dạy trong học kỳ như sau :
+ Thực hiện từ tuần
lễ :.....................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
+ Nhận định đánh giá những lớp thực hiện chương trình ( nhanh - chậm ) nếu có , biện pháp khắc
phục :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3/ Công tác soạn giảng trong Học kỳ ..... và công tác chuẩn bị các loại ĐDDH trong tháng trước
khi lên lớp :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
+ Nhận định những GV hoàn thành Tốt , khá , ĐYC , Chưa ĐYC trong công tác soạn giảng khi lên
lớp : ( nêu họ tên cụ thể ) - Kết quả học kỳ ........năm học 200...... – 200........
- Xếp loại :
+ Tốt ..............................................................................................................................................
+ Khá .............................................................................................................................................
+ ĐYC ............................................................................................................................................
+ Chưa ĐYC : .................................................................................................................................
4/ Số tiết dự giờ thăm lớp:
+ Số tiết dự giờ chéo trong gv Tổ đã thực hiện theo kế hoạch phân công :
- Số tiết đã dự :...........tiết / ..........GV - Số tiết chưa dự ..........Tiết /........GV
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
2
- Nhận định tình hình thực hiện dự giờ chéo đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm ,
hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản )
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
5/ Phân công thao giảng – Minh hoạ - Mở chuyên đề trong học kỳ :
+ Số chuyên đề đã thực hiện ........./ ......lần. - Xếp loại : Tốt .......khá.........ĐYC.........chưa ĐYC .....
+ Số tiết GV giỏi đã dạy cho TT dự ........Tiết /.......GV – XL : Tốt........Khá.......ĐYC........
+ Nhận định tình hình thực hiện thao giảng – Minh hoạ - Mở chuyên đề trong học kỳ đã rút
ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
6/ Việc thực hiện bồi dưỡng học sinh cá biệt – HS yếu kém các môn :
+ Số hs giỏi đã bồi dưỡng :..........Đã dự thi trường..........Huyện.........tỉnh........đạt giải.................
+ Số HS cá biệt , yếu kém đã bồi dưỡng:........./ ........GV bồi dưỡng .
+ Nhận định tình hình thực hiện bồi dưỡng học sinhGiỏi , cá biệt – HS yếu kém các môn
trong học kỳ đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế : ( nêu những vấn đề trọng
tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................................
..............................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
3
7 /Công tác sinh hoạt triển khai các chuyên đề CM – công tác tập huấn sử dụng ĐDDH trong
học kỳ :
+ Số ĐDDH đã thực hiện nhận sử dụng trong học kỳ :
- Số bộ TV...........Số bộ Toán ........Số bộ TNXH.........( KH........Lịch sử........Địa.......)
Số bộ Mỹ Thuật ........Số bộ Kỷ thuật......... Số bộ TD.........Số bộ ĐĐ.......Số bộ nhạc..........
+ Số ĐDDH đã thực hiện tự làm thêm trong học kỳ :
- Số bộ TV...........Số bộ Toán ........Số bộ TNXH.........( KH........Lịch sử........Địa.......)
Số bộ Mỹ Thuật ........Số bộ Kỷ thuật......... Số bộ TD.........Số bộ ĐĐ.......Số bộ nhạc.........
+ Nhận định tình hìnhSố ĐDDH đã thực hiện nhận sử dụng và tự làm thêm của GV trong học
kỳ đã rút ra được những kinh nghiệm ưu điệm , hạn chế :
( nêu những vấn đề trọng tâm cơ bản ):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
8/ Tập thể thảo luận và đóng góp ý kiến cho những ưu điểm , hạn chế công tác của khối
trong học kỳ :
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
4
9) Đ/c khối trưởng kết luận và chỉ đạo ý kiến về những vấn đề được đưa ra thảo luận , trao đổi bàn
bạc và đi tới thống nhất những vấn dề đã đạt được và chưa đạt được trong học kỳ , rút kinh nghiệm
tổ chức thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau :
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào lúc ..........giờ .......Cùng ngày với sự thống nhất của các thành viên dự họp
thống nhất , tổ chức thực hiện với nội dung cuộc họp nói trên
CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ BGH DỰ CHỈ ĐẠO THƯ KÝ VIẾT BIÊN BẢN
Khối Trưởng ( ký tên , ghi chức vụ ) ( ký ghi rõ họ tên )
------------------------------ ---------------------------------- ------------------------------------
THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP
(Ký và ghi rõ họ Tên )
1 5
2 6
3 7
4 8
Bien ban hop so - Tổng ket cua to khoi \Doc.\BBHSTK.2006.
5

Generate time = 0.18236494064331 s. Memory usage = 1.95 MB