DE THI KHOI 12-HK I - 05-06-AC

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỔ TOÁN – TIN HỌC
KIỂM TRA HỌC KỲ MỘT (2005–2006)
MÔN: TÓAN LỚP 12 BAN A – THỜI GIAN: 90 PHÚT.
ĐỀ 1
CHỮ KÝ ĐIỂM SỐ PHÁCH
GIÁM THỊ 1:........................................
GIÁM THỊ 2:........................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 12 đều có bốn phương án A, B, C, D, trong đó chỉ có một phướng án đúng.
Hãy dùng bút chì tô kín hình tròn có chữ cái đứng trước phương án đúng đó.
Câu1 : Số khoảng đơn điệu của hàm số y = -x
4
- 3x
2
+2 là:
1 khoảng 2 khoảng 3 khoảng 4 khoảng
Câu2 : Đồ thò của hàm số y =
2
65
2

++
x
xx
có :
2 tiệm cận đứng 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang
2 tiệm cận xiên 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên
Câu 3: Với giá trò nào của a thì hàm số y =
3
1
x
3
+ ax
2
+4x +3 đồng biến trên R
Với mọi a ∈ R -2 ≤ a ≤ 2
a ≤ -2 hay a ≥ 2 -2 < a < 2
C âu 4 :Đồ thò hàm số y = x
4
-3x
2
+m -1cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt khi
m =1 hay m =
4
13
m∈ Ø m tùy ý 1 < m <
4
13
Cu 5:Đạo hàm của hàm số y = ln(2x) (với x > 0 ) là:
y’ =
x2
1
y’ =
x
1
y’ =
2ln.
1
x
y’ =
x
2
Câu 6:Các phương trình sau ,phương trình nào vô nghiệm?

6
1
x
-6 = 0 2006
x
= 2005

3
1
)1(

x
-1 = 0 log
2
(x -1) +log
2
(1-x) = 4
Câu7:Phát biểu nào sau đây đúng? Đồ thò của hàm số
mx
mx
+

.2
3
có các tiếp tuyến của nó đều:
Song song với trục hoành Tạo với chiều dương Ox một góc nhọn
Song song với trục tung Tạo với chiều dương Ox một góc tù
Câu 8:Hãy chọn mệnh đề sai, trong các mệnh đề sau:
(
6
5
)
-4
< (
6
5
)
-7
(
5
4
)
-4
> (
5
4
)
-7

(
5
6
)
- 4
> (
5
6
)
-7
(
6
5
)
- 2
> (
7
6
)
-2
Câ u 9 :Phép vò tự tâm I tỉ số k biến M thành M’ và N thành N’ .Phát biểu nào sau đây sai?
* Chú ý: Giám thò coi thi không giải thích gì thêm.
A B C D
A B
C D
A B
C D
A B C D
A B C D
A B
C D
A B
C D
A B
C D
ĐỀ 1–TRANG 1
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỔ TOÁN – TIN HỌC

'IM
= k.

IM


'' MN
= k.

NM

NM
=
k
1
.

'' MN
N’M’ = k.NM
Câu 10:Hình trụ tròn có đường sinh và đường kính của đáy đều bằng 4.Diện tích xung quanh và thể tích
của nó là:
S=16 và V = 16π S= 16 π và V = 64
S= 16 π và V = 16 π S =
3
16
π và V =16 π
Câu 11:Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?
Phép dời hình biến một hình (H) thành một hình (H’) bằng hình (H)
Phép đồng dạng biến một hình (H) thành một hình (H’) đồng dạng với hình (H)
Phép dời hình là một phép đồng dạng
Phép đồng dạng là một phép dời hình
Câu 12:Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.Diện tích xung quanh của hình trụ có hai đáy là hai
hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’ bằng :
2πa
2

2
2
πa
2

2
πa
2
2
2
πa
2
PHẦN II: Tự luận (7,0 điểm)
* Chú ý: Giám thò coi thi không giải thích gì thêm.
A B
C D
A B
C D
A
B
C
D
A B C D
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỔ TOÁN – TIN HỌC
KIỂM TRA HỌC KỲ MỘT (2005–2006) BAN A
Câu 1 (2,5): Cho hàm số y =
1
12

+
x
x
a/ Khảo sát ,vẽ đồ thò (C) của hàm số
b/ Tìm phương trình tiếp tuyến của (C ) vuông góc với đường thẳng 3x – y +2 = 0
c/ Đònh k để đường thẳng (d) : y = kx +3 cắt (C ) tại hai điểm A,B sao cho tam giác OAB vuông tại
O
Câu 2 (2,0):
1/ Cho hàm số y = x.sinx.Chứng minh: xy-2(y’ –sinx)+xy” = 0
2/ Giải các phương trình:
a/ 4
x+1
– 16
x
= 2log
4
8 b/ Log
5
(x
2
+16) +
5
1
log
5 = log
5
(x+2) + 2
25
1
log
(x -2)
Câu 15 (2,5): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a.SA vuông góc
với (ABCD) và SA = a.
a/ Gọi I là trung điểm của SC.Tính thể tích của hình nón đỉnh I, đáy là hình tròn ngoại tiếp
hình vuông ABCD
b/ Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SB .Mặt phẳng (AHC) chia hình chóp
S.ABCD thành hai phần .Tính thể tích của mỗi phần
HẾT
* Chú ý: Giám thò coi thi không giải thích gì thêm.
ĐỀ 1–TRANG 2
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỔ TOÁN – TIN HỌC
KIỂM TRA HỌC KỲ MỘT (2005–2006)
MÔN: TÓAN LỚP 12 BANC – THỜI GIAN: 90 PHÚT.
ĐỀ1
CHỮ KÝ ĐIỂM SỐ PHÁCH
GIÁM THỊ 1:........................................
GIÁM THỊ 2:........................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 12 đều có bốn phương án A, B, C, D, trong đó chỉ có một phướng án đúng.
Hãy dùng bút chì tô kín hình tròn có chữ cái đứng trước phương án đúng đó.
Câu 1:Phát biểu nào sau đây đúng? Đồ thò của hàm số
mx
mx
+

.2
3
có các tiếp tuyến của nó đều:
Song song với trục hoành Tạo với chiều dương Ox một góc nhọn
Song song với trục tung Tạo với chiều dương Ox một góc tù
Câu 2:Hãy chọn mệnh đề sai, trong các mệnh đề sau:
(
6
5
)
-4
< (
6
5
)
-7
(
5
4
)
-4
> (
5
4
)
-7

(
5
6
)
- 4
> (
5
6
)
-7
(
6
5
)
- 2
> (
7
6
)
-2
Cu 3:Đạo hàm của hàm số y = ln(2x) (với x > 0 ) là:
y’ =
x2
1
y’ =
x
1
y’ =
2ln.
1
x
y’ =
x
2
Câu 4:Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?
Phép dời hình biến một hình (H) thành một hình (H’) bằng hình (H)
Phép đồng dạng biến một hình (H) thành một hình (H’) đồng dạng với hình (H)
Phép dời hình là một phép đồng dạng
Phép đồng dạng là một phép dời hình
Câu 5 : Các phương trình sau ,phương trình nào vô nghiệm?

6
1
x
-6 = 0 2006
x
= 2005

3
1
)1(

x
-1 = 0 log
2
(x -1) +log
2
(1-x) = 4
Câ u 6 :Phép vò tự tâm I tỉ số k biến M thành M’ và N thành N’ .Phát biểu nào sau đây sai?

'OM
= k.

OM


'' MN
= k.

NM

NM
=
k
1
.

'' MN
N’M’ = k.NM
Câu 7:Hình trụ tròn có đường sinh và đường kính của đáy đều bằng 4.Diện tích xung quanh và thể tích của
nó là:
S=16 và V = 16π S= 16 π và V = 64
S= 16 π và V = 16 π S =
3
16
π và V =16 π
Câu 8:Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.Diện tích xung quanh của hình trụ có hai đáy là hai
hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’ bằng :
* Chú ý: Giám thò coi thi không giải thích gì thêm.
A B
C D
A B
C D
A B C D
A
B
C
D
A B
C D
A B
C D
A B
C D
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỔ TOÁN – TIN HỌC
2πa
2

2
2
πa
2

2
πa
2
2
2
πa
2
Câu 9: Hàm số y = -2x
4
-x
2
+10 có số điểm cực đại là:
1 điểm 2 điểm 3 điểm không có
Câu 10 : Đồ thò của hàm số y =
2
65
2

++
x
xx
có :
2 tiệm cận đứng 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang
2 tiệm cận xiên 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên
Câu 11 : Số khoảng đơn điệu của hàm số y = -x
4
-3x
2
+2 là:
1 khoảng 2 khoảng 3 khoảng 4 khoảng
C âu 12 :Đồ thò hàm số y = x
4
-3x
2
+m -1cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt khi
m =1 hay m =
4
13
m∈ Ø m tùy ý 1 < m <
4
13
PHẦN II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (2,5): Cho hàm số y =
1
12

+
x
x
a/ Khảo sát ,vẽ đồ thò (C) của hàm số
b/ Tìm phương trình tiếp tuyến của (C ) tại điểm A có hoành độ x
0
= 2 thuộc (C)
c/ Đònh k để đường thẳng (d) : y = kx +3 cắt (C ) tại hai điểm A,B sao cho tam giác OAB vuông tại
O
Câu 2 (2,0):
1/ Cho hàm số y = x.sinx.Chứng minh: xy-2(y’ –sinx)+xy” = 0
2/ Giải các phương trình:
a/ 4
x+1
– 16
x
= 2log
4
8 b/ Log
5
(x
2
+1) +
5
1
log
5 = log
5
(x+2) -2
25
1
log
(x -2)
Câu 3 (2,5):
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh là a
3
,góc tạo bởi
mặt bên và đáy (ABCD) là 60
0
.
a/ Tính thể tích khối chóp S.ABCD
b/ Tính diện tích xung quanh, thể tích khối nón có đỉnhS,đáy là hình tròn ngoại tiếp hình
vuông ABCD.
c/ Gọi H, K là hình chiếu của O lên SB,SD .Tính tỉ số thể tích
SABCD
AHKS
V
V
.
HẾT

* Chú ý: Giám thò coi thi không giải thích gì thêm.
A B C D
A B C D
A B
C D
A B C D
A B C D

Generate time = 0.10971879959106 s. Memory usage = 1.94 MB