Toán BD HSG lớp 5 (dạng hoàn thành công việc)

Một số bài tập về hoàn thành công việc
Bài 1: Cho hai số có tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần. Gấp số thứ hai lên
7 lần thì thì đợc hai số mới có tổng là 37,7. Tìm hai số đó?
Bài 2: Tổng đúng của một số thập phân và một số tự nhiên là 62,42. Nhng khi
cộng hai số này bạn Tí đã quên mất dấu phảy ở số thập phân và đặt tính nh đối với số tự
nhiên nên đợc kết quả là 3569. Tìm hai số đó?
Bài 3: Cho hai vòi nớc cùng chảy vào một cáI hồ. Vòi 1 chảy đầy hồ sau 15 giờ.
Vòi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi
3
1
hồ đã có nớc, ngời ta cho vòi 2 chảy vào hồ
trong 5 giờ rồi cho tiếp vòi 1 cùng chảy vào. Tính thời gian để hai vòi cùng chảy đến
khi đầy hồ?
Bài 4: Hai ngời làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm đợc 2
giờ thì ngời thứ hai có việc phảI nghỉ và ngời thú nhất phảI làm thêm 9 giờ nữa mới
xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi ngời phảI làm trong bao lâu?
Bài 5: Ngời thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 9 giờ. Ngời thứ hai làm
xong công việc đó trong 15 giờ. Lúc đầu ngời thứ nhất làm trong một thời gian rồi nghỉ
sau đó ngời thứ hai làm nốt công việc còn lại. Thời gian cả hai ngời làm hết công việc là
11 giờ. Hỏi mỗi ngời làm trong mấy giờ.
Bài 6: Vòi 1 chảy trong 2 giờ thì đầy hồ. Vòi 2 có sức chảy bằng
3
1
vòi 1. Vòi 3
tháo hết hồ đầy nớc trong 4 giờ. Nếu
5
2
hồ có nớc. Mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau
bao lâu hồ đầy?
Bài 7: Để xây xong một cáI nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II làm trong 20
ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Ngời chủ nhà thuê
4
3
nhóm I ;
3
2
nhóm II;
5
2
nhóm
III cùng làm . Sau bao nhiêu ngày thì xây xong nhà?
Bài 8: Hai ngời làm chung công việc thì 7 giờ sẽ xong. Nhng ngời thợ cả mới chỉ
làm cùng với ngời thợ hai trong 4 giờ thì nghỉ do đó ngời thợ thứ hai phảI làm 9 giờ nữa
mới xong chỗ còn lại. Hỏi mỗi ngời làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong?
Bài 9: Ngời thứ I cần 9 giờ để làm xong công việc. Ngời thứ hai cần 15 giờ để làm
xong công việc đó. Ngời ta để ngời thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ còn ngời thứ hai
làm tiếp cho đến khi xong công việc. Hỏi ngời thứ hai còn phảI làm trong bao lâu?

Generate time = 0.035868883132935 s. Memory usage = 1.93 MB