bài 21: khởi nghĩa Lý Bí - nước Vạn XuânBÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
TRƯỜNG
TRƯỜNG
THCS BÌNH THỦY
THCS BÌNH THỦY


MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6
NĂM: 2008


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
?
?
Chọn chữ Đ (Đúng) hoặc S (Sai)
các câu dưới đây:

Nhà Lương chia nước ta thành Đ S
6 châu.

Tôn thất là tất cả các quan lại Đ S
nhà Lương.

Lý Bí quê ở Đức Châu. Đ S

Mùa xuân năm 542, Lý Bí Đ S
phất cờ khởi nghĩa.
Xã hội và văn hóa nước ta từ thế kỉ I
đến thế kỉ VI có gì thay đổi?
- Về xã hội: bị phân hóa thành nhiều
tầng lớp.
- Về văn hóa: Chính quyền đô hộ mở
trường bắt nhân dân ta phải học chữ
Hán và theo phong tục tập quán của
họ.


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ
như thế nào?


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
Đầu thế kỉ VI, ách đô hộ của nhà
lương đối với nước ta như thế
nào?
?
?


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
- Về chính trị: nhà lương chia nhỏ đơn vị
hành chính và sắp đặt quan cai trị.
- Về kinh tế: chúng đặt ra hàng trăm thứ
thuế nặng nề.
1) Nhà lương siết chặt ách đô hộ như
thế nào?


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
Qua chuyện tinh Thiều, em có
nhận xét gì về thái độ của nhà
Lương đối với nhân dân ta?

Nhà lương phân biệt đối xử, không cho
người Việt nắm giữ chức vụ quan trọng để
chúng dễ bóc lột.
?
?


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
2) khởi nghĩa Lý Bí - Nước Vạn Xuân.
a) Khởi nghĩa Lý Bí.


BÀI 21 KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ - NƯỚC
VẠN XUÂN (542 – 602)
VẠN XUÂN (542 – 602)
1) Nhà lương
siết chặt
ách đô hộ
như thế
nào?
2) Khởi nghĩa
lý Bí nước
Vạn Xuân.
a) khởi nghĩa
Lý Bí.
b) nước vạn
Xuân
thành lâp.
Tuần:26
Tiết:26
Cuộc khởi nghĩa Lý bí có mấy mốc
thời gian đáng nhớ nào?
-
Mùa xuân năm 542.
- Đầu năm 543
- Tháng 4 / 542
?
?

Generate time = 0.053014039993286 s. Memory usage = 1.93 MB