ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH 9

PHÒNG GIÁO DỤC VĨNH CỬU
PHÒNG GIÁO DỤC VĨNH CỬU
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 – 2007
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 – 2007


Trường THCS Lê Quý Đôn
Trường THCS Lê Quý Đôn
Môn : Sinh Học lớp 9
Môn : Sinh Học lớp 9


Thời gian : 45 phút ( Không kể phát đề )
Thời gian : 45 phút ( Không kể phát đề )
A. TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )
A. TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )


Câu I : Hãy chọn câu trả lời đúng : ( 2 đ )
Câu I : Hãy chọn câu trả lời đúng : ( 2 đ )


1. Kì nào trong quá trình giảm phân II, các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi
1. Kì nào trong quá trình giảm phân II, các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi


phân bào :
phân bào :
a. Kì đầu
a. Kì đầu
b. Kì giữa
b. Kì giữa
c. Kì sau
c. Kì sau
d. Kì cuối
d. Kì cuối


2. Bản chất hoá học của gen là :
2. Bản chất hoá học của gen là :
a. AND
a. AND
b. ARN
b. ARN
c. Prôtêin
c. Prôtêin
d. NST
d. NST


3. Loại ARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp Prôtêin là:
3. Loại ARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp Prôtêin là:
a. mARN
a. mARN
b. tARN
b. tARN
c. rARN
c. rARN
d. Cả ba loại ARN trên
d. Cả ba loại ARN trên
4. Khi cho Ruồi giấm thân xám, cánh dài ( BV/bv ) lai phân tích thì thu được ở F
4. Khi cho Ruồi giấm thân xám, cánh dài ( BV/bv ) lai phân tích thì thu được ở F
a
a
tỉ lệ kiểu hình là:
tỉ lệ kiểu hình là:
a. Toàn thân xám, cánh dài
a. Toàn thân xám, cánh dài
b. Toàn thân đen, cánh cụt
b. Toàn thân đen, cánh cụt
c. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt
c. 3 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt


d. 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt
d. 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt
Câu II : Hãy chọn những từ ( cụm từ ) sau để điền vào chỗ trống cho phù hợp : ( 1đ )
Câu II : Hãy chọn những từ ( cụm từ ) sau để điền vào chỗ trống cho phù hợp : ( 1đ )
-
-
Các từ lựa chọn
Các từ lựa chọn
:
:
AND, n, chất hữu cơ, NST, ARN
AND, n, chất hữu cơ, NST, ARN


Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của…………( 1 )……… ……. . Tế bào đa
Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của…………( 1 )……… ……. . Tế bào đa


bội có số lượng………………( 2 )…………. tăng gấp bội, số lượng …………( 3 )…………… cũng tăng tương ứng, vì thế quá
bội có số lượng………………( 2 )…………. tăng gấp bội, số lượng …………( 3 )…………… cũng tăng tương ứng, vì thế quá


trình tổng hợp các …………( 4 )………………. diễn ra mạnh mẽ hơn, dẫn tới kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ
trình tổng hợp các …………( 4 )………………. diễn ra mạnh mẽ hơn, dẫn tới kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ


quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chòu tốt.
quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chòu tốt.


Câu III : Ghép những thông tin ở cột B với cột A sao cho phù hợp : ( 1 đ )
Câu III : Ghép những thông tin ở cột B với cột A sao cho phù hợp : ( 1 đ )
A
A
B
B
1. Đột biến gen
1. Đột biến gen
a. Là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể
a. Là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể


dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
2. Đột biến cấu trúc NST
2. Đột biến cấu trúc NST
b. Gồm các dạng : Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn…
b. Gồm các dạng : Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn…
3. Đột biến số lượng NST
3. Đột biến số lượng NST
c. Xãy ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ
c. Xãy ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ


thể tới phân tử AND.
thể tới phân tử AND.
4.Thường biến
4.Thường biến
d. Là những biến đổi xãy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó
d. Là những biến đổi xãy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó


hoặc ở tất cả bộ NST.
hoặc ở tất cả bộ NST.
B. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )
B. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )
Câu 1: Nêu những diễn biến của NST trong giảm phân I ? Kết quả của quá trình Nguyên phân và Giảm
Câu 1: Nêu những diễn biến của NST trong giảm phân I ? Kết quả của quá trình Nguyên phân và Giảm


phân khác nhau như thế nào ? (3 đ )
phân khác nhau như thế nào ? (3 đ )
Câu 2 : Phân tử AND có cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian như thế nào ? ( 2 đ )
Câu 2 : Phân tử AND có cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian như thế nào ? ( 2 đ )
Câu 3:
Câu 3:
: Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nuclêôtic như sau: -A-U-U-X-G-U-A-
: Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nuclêôtic như sau: -A-U-U-X-G-U-A-
Hãy xác đònh trình tự các Nuclêôtic trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên. ( 1đ )
Hãy xác đònh trình tự các Nuclêôtic trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên. ( 1đ )
ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 - 2007
ĐÁP ÁN VÀ CHO ĐIỂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2006 - 2007
MÔN SINH HỌC 9
MÔN SINH HỌC 9
A .TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )
A .TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )


Câu I
Câu I
: ( 2 điểm )
: ( 2 điểm )


Mỗi câu đúng cho 0,5 đ. Đáp án như sau :
Mỗi câu đúng cho 0,5 đ. Đáp án như sau :
1b, 2a, 3b, 4d
1b, 2a, 3b, 4d


Câu II
Câu II
: ( 1điểm )
: ( 1điểm )


Điền đúng mỗi ý cho 0,25 đ. Đáp án thứ tự như sau :
Điền đúng mỗi ý cho 0,25 đ. Đáp án thứ tự như sau :


1.n 2.NST 3.AND 4.Chất hữu cơ
1.n 2.NST 3.AND 4.Chất hữu cơ


Câu III
Câu III
: ( 1 điểm )
: ( 1 điểm )


Ghép đúng mỗi ý cho 0,25 điểm. Đáp án như sau:
Ghép đúng mỗi ý cho 0,25 điểm. Đáp án như sau:
1c, 2b, 3d, 4a
1c, 2b, 3d, 4a
B. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )
B. TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM )


Câu 1 :
Câu 1 :
(3đ)
(3đ)
*
*
Diễn biến NST trong quá trình giảm phân I
Diễn biến NST trong quá trình giảm phân I
:( 2đ ). Mỗi kì đúng như sau cho 0,5 đ
:( 2đ ). Mỗi kì đúng như sau cho 0,5 đ
- Kì đầu : Các NST kép xoắn và co ngắn, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể
- Kì đầu : Các NST kép xoắn và co ngắn, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể
bắt chéo, sau đó tách rời nhau.
bắt chéo, sau đó tách rời nhau.
- Kì giữa : Các cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng
- Kì giữa : Các cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng
xích đạo của thoi phân bào
xích đạo của thoi phân bào
- Kì sau : Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực tế bào
- Kì sau : Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về hai cực tế bào
- Kì cuối : Các NST kép nằm gọn trong hai nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội kép
- Kì cuối : Các NST kép nằm gọn trong hai nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội kép
( n NST kép )
( n NST kép )
*
*
So sánh kết quả
So sánh kết quả
: 1đ
: 1đ
- Nguyên phân tạo ra hai tế bào con có bộ NST giống nhau và giống TB mẹ
- Nguyên phân tạo ra hai tế bào con có bộ NST giống nhau và giống TB mẹ
- Giảm phân tạo ra 4 TB concó bộ NST đơn bội ( n NST )
- Giảm phân tạo ra 4 TB concó bộ NST đơn bội ( n NST )


Câu 2
Câu 2
: ( 2 đ )
: ( 2 đ )
*
*
Cấu tạo hoá học
Cấu tạo hoá học
: 1đ
: 1đ
- Phân tử AD N được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P ( 0,5 đ )
- Phân tử AD N được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P ( 0,5 đ )
- AND thuộc loại đại phân tửcấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là các nuclêôtic
- AND thuộc loại đại phân tửcấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà các đơn phân là các nuclêôtic
thuộc 4 loại A, T, G, X ( 0,5 đ )
thuộc 4 loại A, T, G, X ( 0,5 đ )
*
*
Cấu trúc không gian
Cấu trúc không gian
: 1 đ
: 1 đ
- Là chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch song song xoắn đều theo 1 trục từ trái sang phải. ( 0,5 đ )
- Là chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch song song xoắn đều theo 1 trục từ trái sang phải. ( 0,5 đ )
- Các Nuclêôtic giữa hai mạch liên kết nhau bằng các liên kết hidro tạo thành từng cặp theo
- Các Nuclêôtic giữa hai mạch liên kết nhau bằng các liên kết hidro tạo thành từng cặp theo
NTBS. Mỗi chu kì xoắn cao 3,4 A gồm 10 cặp Nuclêôtic, đường kính vòng xoắn là 20 A. ( 0,5 đ )
NTBS. Mỗi chu kì xoắn cao 3,4 A gồm 10 cặp Nuclêôtic, đường kính vòng xoắn là 20 A. ( 0,5 đ )


Câu 3
Câu 3
:Xác đònh đúng cho 1 đ
:Xác đònh đúng cho 1 đ


Học sinh xác đònh đúng trình tự 3-4 Nuclêôtíc cho 0.5 đ
Học sinh xác đònh đúng trình tự 3-4 Nuclêôtíc cho 0.5 đ
Mạch gen :
Mạch gen :
- T-A-A-G-X-A-T-
- T-A-A-G-X-A-T-
GVBM
GVBM


Trần Anh Huy
Trần Anh Huy

Generate time = 0.1698739528656 s. Memory usage = 1.94 MB