THE DUC LOP 5 KI 2 DAY DU

Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 37
TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA” VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn đi đều chân và đổi chân khi đi sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn
chính xác.
- Chơi trò chơi “đua ngựa” và “ Lò cò tiếp sức” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia
được vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn đi đều chân và đổi chân khi đi
sai nhịp
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) Chơi trò chơi “đua ngựa” 7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
c) Chơi trò chơi “ Lò cò tiếp sức” 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 38
TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Làm quen với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
b) - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
c) - Học trò chơi: “ Bống chuyền
sáu”
7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Luyện tập trò chơi trò vừa học 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 39
TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Làm quen với trò chơi”Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: kết
bạn”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
b) - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
15’
8 -10’
5 -7
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’-9 - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
d) Luyện tập trò chơi trò vừa học 3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 40
TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Luyện tập với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
- Mỗi em một dây nhảy
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “
chuyển bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
8 -10’
5 -7
- Các tổ luyện tập theo khu vực
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) - Ôn nhảy dây kiểu nhảy chụm
chân.
7’-9 - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp làm mẫu
- Một vài hs nhảy chính thức.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
- Chọn một số hs nhảy tốt lên biểu
diễn.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’- 9’ - Nêu tên trò chơi.
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- Thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
: Tiết thứ 41
TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY - BẬT CAO
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay và bắt bóng bằng một tay .ôn nhảy dây kiểu chụm
hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác hoàn toàn chính xác.
- Luyện tập với trò chơi: “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được
vào trò chơi.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
- Mỗi em một dây nhảy
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “
chuyển bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay
và bắt bóng bằng một tay
8 -10’
5 -7
- Các tổ luyện tập theo khu vực
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn
- Đua giữa các tổ với nhau 1 lần.
b) - Ôn nhảy dây kiểu nhảy chụm
chân.
7’-9 - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp làm mẫu
- Một vài hs nhảy chính thức.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
- Chọn một số hs nhảy tốt lên biểu
diễn.
c) - Học trò chơi: “ Bóng chuyền
sáu”
7’- 9’ - Nêu tên trò chơi.
- Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- Thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 42
NHẢY DÂY - BẬT CAO
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ, TRỒNG HOA”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. yêu cầu thực hiện cơ
bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “trồng nụ trồng hoa”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một
cách có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy
dây kiểu chân trước chân sau. : 2 -3
lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Học trò chơi: “ trồng nụ trồng
hoa”
7’ - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Tập bật cao, tập chạy phối hợp
mang vác
3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 43
NHẢY DÂY - BẬT CAO
TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ, TRỒNG HOA”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. yêu cầu thực hiện cơ
bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “trồng nụ trồng hoa”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một
cách có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ đứng
ngồi theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy
dây kiểu chân trước chân sau. : 2 -3
lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Học trò chơi: “ trồng nụ trồng
hoa”
7’ - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Tập bật cao, tập chạy phối hợp
mang vác
3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 44
NHẢY DÂY – DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. yêu cầu thực hiện cơ
bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “trồng nụ trồng hoa”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một
cách có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ CON
CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại nhảy dây kiểu chân trước
chân sau. : 2 -3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Ôn di chuyển tung và bắt bóng. : 2
-3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
c) - Học trò chơi: “ trồng nụ trồng
hoa”
7’ - lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Tập bật cao, tập chạy phối hợp
mang vác
3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
-
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 45
NHẢY DÂY – BẬT CAO
TRÒ CHƠI; “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. yêu cầu thực hiện cơ
bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “Qua cầu tiếp sức”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách
có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn
bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại nhảy dây kiểu chân trước
chân sau. : 2 -3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Ôn di chuyển tung và bắt bóng. : 2
-3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
c) - Học trò chơi: “ Qua cầu tiếp sức” 7’ - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Tập bật cao, tập chạy phối hợp
mang vác
3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 46
NHẢY DÂY – BẬT CAO
TRÒ CHƠI; “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Ôn lại tung và bắt bóng, ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. yêu cầu thực hiện cơ
bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “Qua cầu tiếp sức”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách
có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn
bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn lại nhảy dây kiểu chân trước
chân sau. : 2 -3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
15’ - Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Ôn di chuyển tung và bắt bóng. : 2
-3 lần, mỗi lần động tác
2 x 4 nhịp
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
c) - Học trò chơi: “ Qua cầu tiếp sức” 7’ - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Tập bật cao, tập chạy phối hợp
mang vác
3’ - Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 47
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY
TRÒ CHƠI; “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
-tiếp tục ôn phối hợp chạy và bật nahỷ. yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- học mới phối hợp chạy và bật nhảy . Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “Qua cầu tiếp sức”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách
có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn
bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn phối hợp chạy - mang vác : 2
-3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Ôn bật cao : 2 -3 lần, mỗi lần động
tác 2 x 4 nhịp
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
c) - Học trò chơi: “ Qua cầu tiếp sức” 7’ - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
C) Học phối hợp chạy và bật nhảy 3’ - Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên
hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiÓu Häc An Mü Bµi so¹n ThÓ dôc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 48
PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY
TRÒ CHƠI; “ CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Tiếp tục ôn phối hợp chạy và bật nhảy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính
xác.
- Học mới phối hợp chạy và bật nhảy . Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác.
- Tập bật cao, tập chạy phối hợp mang vác, yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi : “chuyển nhanh, bật nahnh”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi
một cách có chủ động.
II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
- Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Phần mở đầu: ( 5 ’)
- Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học
5’
1-2’
1-2’
1-2’
- Chạy khởi động quanh sân.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt
vào nhau khởi động các khớp
xương.
- Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn
bóng”
2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’)
a) - Ôn phối hợp chạy - mang vác : 2
-3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp
15’
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động
tác .
b) - Ôn bật cao : 2 -3 lần, mỗi lần động
tác 2 x 4 nhịp
- Lần 1 tập từng động tác.
- Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác .
C) Học phối hợp chạy và bật nhảy 5’ - Nêu tên hoạt động.
- Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên
hình vẽ.
- Làm mẫu chậm.
- thi đua các tổ chơi với nhau.
c) - Học trò chơi: “ Chuyển nhanh,
nhảy nhanh”
7’ - Lắng nghe mô tả của GV
- Kết hợp chơi thử cho hs rõ
- Chơi chính thức.
- Nêu tên trò chơi.
- Chú ý luật chơi nghe GV phổ
biến
- thi đua các tổ chơi với nhau.
3. Phần kết thúc: ( 3)
- Chốt và nhận xét chung những điểm
cần lưu ý trong giờ học.
- Nhận xét nội dung giờ học.
- Làm động tác thả lỏng tại chỗ.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân.
- Làm vệ sinh cá nhân
Trêng TiĨu Häc An Mü Bµi so¹n ThĨ dơc líp 5
***************************************************************************************************************************************
Tiết thứ 49
PHỐI HP CHẠY ĐÀ- BẬT CAO
- TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn bật cao , phối hợp- bật cao. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối
đúng, và bâït tích cực
- Chơi trò chơi “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ
động, tích cực
- Giáo dục học sinh rèn luyện thân thể
II. Đòa điểm và phương tiện.
- Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh, an toàn tập luyện.
-Phương tiện : Kẻ vạch và ô cho trò chơi,2-4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá và 4
chiếc khăn làm vật chuẩn bật cao
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời lượng Cách tổ chức
A .Phần mở đầu :
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối ,
hông vai :Mỗi động tác mỗi chiều 8-10
vòng
- Ôn các động tác, tay , chân, vặn mình,
toàn thân và nhảy của bài thể dục phát
triển chung : Mỗi động tác 2 x 8 nhòp do
cán sự điều khiển .
- Trò chơi khởi động:.
B.Phần cơ bản.
1)Ôn phối hợp chạy – bật nhảy –
mang vác
Gv phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu chia tổ
tập luyện khoảng 3phút sau đó cả lớp
chia làm 2 đội do cán sựđiều khiển
2) Bật cao phốihợp chạy đà – bật cao
Gv triển khai thành 4 hàng dọc học sinh
bạt 2-3 lần .Sau đó thực hiện 3-5 bước
đà – bật cao(Học sinh thực hiện 2-3 lần
có treo vật chuẩn trên cao để học sinh
phấn đấu bật cao tay chạm vật chuẩn )
2’
2- 3’
2 – 3 lần
17-18 ‘
7– 8’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × ×
×
×
×
× × × × × × × ×
Trêng TiĨu Häc An Mü Bµi so¹n ThĨ dơc líp 5
***************************************************************************************************************************************
3) Trò chơi “Chuyển nhanh chạy nhanh

Chia số Hs trong lớp làm 4 đội. Gv phổ
biến cách chơi, luật chơi
Cho học sinh chơi thử và sau đó cho học
sinhchơi thật 2-3 lần
. Tuyên dương đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
- Gv cho lớp đứng thành vòng tròn vừa
di chuyển vỗ tay và hát. Sau đó chuyển
thành 4 hàng ngang theo tổ
- Gv cùng Hs hệ thống bài.
- Gv hướng dẫn Hs về nhà tự tập chạy
đà bật cao tay với vào vật chuẩn để tăng
sức bật .
2-3 lần
2’
1’
1’
× × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
Tiết thứ 50
BẬT CAO
TRÒ CHƠI “CHUYỂN NHANH, NHẢY NHANH”
I.Mục tiêu:
- Ôn hoặc kiểm tra bật cao. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng kó thuật động tác cực
- Chơi trò chơi “ Chuyển nhanh, nhảy nhanh “. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ
động, tích cực
- Giáo dục học sinh rèn luyện thân thể
II. Đòa điểm và phương tiện.
- Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh, an toàn tập luyện.
-Phương tiện : Kẻ vạch và ô cho trò chơi,2-4 quả bóng chuyền hoặc bóng đá và 4
chiếc khăn làm vật chuẩn bật cao
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung Thời
lượng
Cách tổ chức
A .Phần mở đầu :
- Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối ,
hông vai :Mỗi động tác mỗi chiều 8-10
vòng
- Ôn các động tác, tay , chân, vặn mình,
2’
2- 3’
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×
× × × × × × × × ×

Generate time = 0.047039031982422 s. Memory usage = 1.97 MB