Bài 29: Momen của lực

1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Trường THPT Hòn Gai
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
MÔN VẬT LÝ LỚP 10 THPT
MÔN VẬT LÝ LỚP 10 THPT
Bài:
M
M
ÔMEN CỦA LỰC
ÔMEN CỦA LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
Người soạn: Nguyễn Trọng Nghĩa
Người dạy: Nguyễn Trọng Nghĩa
Hạ Long, tháng 3 năm 2007
2
“H·y cho ta mét ®iÓm tùa,
ta cã thÓ bÈy tung c¶ Tr¸i §Êt nµy lªn”
ACSIMET (287 – 216 TCN)
3
M
M
ÔMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN
ÔMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN
CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Vật đứng yên.

Vật CĐ quay.
• Vật CĐ tịnh tiến.
4
1. Nhận xét về tác dụng của một lực lên VR có TQCĐ.
5
A
B
D
E
Trường hợp nào lực không
làm cho cánh cửa quay?
C
Trường hợp
A
B, C, D
không làm vật quay
: lực có giá // với trục quay
: lực có giá cắt trục quay
Đặc điểm về giá của lực
trong trường hợp A và B,
C, D?
6
E
d
1
d
2
F
2
Tác dụng làm quay của lực tỉ lệ
thuận với độ lớn của lực: F
…và khoảng cách từ giá của lực đến
trục quay
F
1
F
2
F
1
Hình 1
Hình 2
2
1
7
d
2
=2l
F
2
(F
2
= 3P)
A
F
1
(F
1
= P)
F
1
= P; d
1
= 6l. (1)
F
1
làm đĩa quay ngược chiều
KĐH.
F
2
= 3P; d
2
= 2l. (2)
F
2
: làm đĩa quay cùng chiều
KĐH.
* Kết quả: Đĩa cân bằng.
F
1
d
1
= 3P.2l = 6Pl
F
2
d
2
= P.6l = 6Pl
2. Mômen lực đối với một trục quay
a. Thí nghiệm:
B
O
P P P
F (F =P)

Tác dụng làm quay của hai lực là bằng nhau,
đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay
của lực có thể là đại lượng nào?
l
d
1
=6l
F
1
d
1
= F
2
d
2
8
A
C
d
2
=2l
d
3
=3l
F
2
(F
2
= 3P)
F
3
(F
3
= 2P)
F
3
d
3
=F
2
d
2

Kết luận:
Tích độ lớn của lực và
cánh tay đòn là đại lượng
đặc trưng cho tác dụng
làm quay của lực.

Generate time = 0.071780920028687 s. Memory usage = 1.93 MB