Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
Lớp 10A13
Lớp 10A13


NHÓM: 3
NHÓM: 3
1. Vũ Hồng Vân
1. Vũ Hồng Vân
2. Nguyễn Trần Phương Thanh
2. Nguyễn Trần Phương Thanh
3. Lư Vương Hữu Trọng
3. Lư Vương Hữu Trọng
4. Lê Thị Thanh Hiền
4. Lê Thị Thanh Hiền
5. Đinh Hiền Duyên Anh
5. Đinh Hiền Duyên AnhChương II:
Chương II:
Chăn nuôi và thuỷ sản đại cương
Chăn nuôi và thuỷ sản đại cương


Bài 22
Bài 22
:
:

QUY LUẬT SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI


VD1:
VD1:
Trứng
Khối lượng: 30g
Gà con
Khối lượng: 30g
Trưởng thành
Khối lượng: 3000g
Các giai đoạn phát triển của gà


VD 2:
Lợn con mới đẻ:
Khối lượng:1.5 kg
Chiều dài: 20cm
Lơn cai sữa:
Khối lượng: 15 kg
Chiều dài: 40cm
Lợn trưởng thành:
Khối lượng: 80 kg
Chiều dài: 90cm
Lợn mẹ và
lợn con


Nhận xét về khối lượng, kích thước cơ thể của
gà, lợn ở trên?
-> Gà và lợn đều tăng về khối lượng, kích thước
cơ thể.
VD3:Khi còn nhỏ gà trống chưa biết gáy chưa có
cựa, đến lúc trửơng thành gà trống biết gáy, có
mào, cựa


I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC
Sơ đồ về vai trò của sinh trưởng, phát dục ở vật nuôi.
Sự phát triển
của cơ
thể vật nuôi
Phát dục:
Phân hóa để tạo ra các
cơ quan, bộ phận cơ thể
Hoàn thiện, thực hiện
các chức năng sinh lý
Sinh trưởng:
Tăng lên về khối lượng,
kích thước cơ thể
Cơ thể vật nuôi:
Lớn lên
Hoàn chỉnh:
+ Về cấu tạo
+ Về chức
năng sinh lýSinh trưởng và phát dục là 2 mặt của quá trình
Sinh trưởng và phát dục là 2 mặt của quá trình
phát triển cơ thể vật nuôi. Hai quá trình này
phát triển cơ thể vật nuôi. Hai quá trình này
xảy ra liên tục, song song và hỗ trợ nhau. Sinh
xảy ra liên tục, song song và hỗ trợ nhau. Sinh
trưởng làm cho khối lượng con vật tăng lên,
trưởng làm cho khối lượng con vật tăng lên,
tạo điều kiện cho vật nuôi phát dục, hoàn thiện
tạo điều kiện cho vật nuôi phát dục, hoàn thiện
chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ
chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ
thể. Nhờ 2 quá trình này mà cơ thể con vật lớn
thể. Nhờ 2 quá trình này mà cơ thể con vật lớn
lên, trưởng thành, già rồi chết.
lên, trưởng thành, già rồi chết.

Generate time = 0.061543941497803 s. Memory usage = 1.93 MB