Đề kiểm tra Lịch sử 9 HK I - Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề)
Đề số 1
Phần một. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1(3 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu
trả lời đúng.
1. ASEAN là tên gọi của:
A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
B. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á
C. Khối quân sự Đông Nam Á
D. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á
2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Nhật
3. Đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau
năm 1945 là:
A. Qui mô của phong trào ngày càng rộng lớn
B. Nhiều thành phần xã hội tham gia
C. Hình thức đấu tranh đa dạng, trong đó chủ yếu là vũ trang
D. Cả ba đặc điểm trên
4. Đến năm 2002 tổ chức ASEAN gồm:
A. 10 nước tham gia
B. 9 nước tham gia
C. 8 nước tham gia
D. 6 nước tham gia
5.Năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi “năm châu Phi” vì:
A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ
B. 17 nước châu Phi giành được độc lập
C. Hệ thống thuộc địa bị tan rã ở châu Phi
1
D. Cuộc kháng chiến ở An -giê- ri thắng lợi
6. Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian:
A. Tháng 7 năm 1992
B. Tháng 9 năm 1994
C. Tháng 7 năm 1995
D.Tháng 9 năm 1997

Phần hai. Tự luận (7 điểm)
Câu 2 (5 điểm). Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau
“chiến tranh lạnh”. Trước xu thế đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là
gì?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2
Câu 3 (2 điểm). Hãy kể tên những tổ chức Liên Hợp quốc đang hoạt động ở
Việt Nam mà em biết (ít nhất 5 tổ chức):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Đề số 1 :
Phần một. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
Câu 1 (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
1. Ý đúng là A
2. Ý đúng là B
3. Ý đúng là D
4. Ý đúng là A
5. Ý đúng là B
6. Ý đúng là C
Phần hai. Tự luận (7 điểm)
Câu 2 (5 điểm): Học sinh trình bày được 5 ý sau:
Xu thế:
1. Xu hướng hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế…
2. Thế giới đang xác lập một trật tự thế giới mới….
3. Các nước lấy kinh tế làm trọng điểm phát triển…
4. Nhiều khu vực xảy ra xung đột quân sự hoặc nội chiến…
Nhiệm vụ:
- Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta trước xu hướng phát triển của
thế giới là tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức để xây dựng một nước
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, dân chủ….
Câu 3 (2 điểm): Các tổ chức: UNICEF, UNDP, PAO, WHO, UNESCO

4

Generate time = 0.078593969345093 s. Memory usage = 1.93 MB