Tin hoc 10: Bai 21


Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Kiểm tra bài cũ

Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Hoạt động 1: Internet là gì?
Hoạt động 2: Kết nối Internet
bằng cách nào?

Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Hình 92 (SGK)
I. Internet là gì?

Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
 Internet là mạng máy tính khổng
lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy
tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ
giao thức truyền thông TCP/IP.
 Internet là mạng máy tính khổng
lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy
tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ
giao thức truyền thông TCP/IP.
I. Internet là gì?

Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
Bài 21: Mạng Thông Tin Toàn Cầu
Internet.
 Internet đảm bảo cho mọi người
khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn
thông tin thường trực, cung cấp các chỉ
dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp,
thư tín điện tử và nhiều khả năng khác
nữa.
 Internet đảm bảo cho mọi người
khả năng thâm nhập đến nhiều nguồn
thông tin thường trực, cung cấp các chỉ
dẫn bổ ích, dịch vụ mua bán, truyền tệp,
thư tín điện tử và nhiều khả năng khác
nữa.

Generate time = 0.087296962738037 s. Memory usage = 1.93 MB