tao thao uông rượu luận anh hung


Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
(Trích hồi 21- Tam Quốc Diễn nghĩa)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Em hãy cho biết , qua
đoạn trích “hồi trống
cổ thành”, tính cách
của Quan Công và
Trương Phi khác nhau
ở điểm nào?

Điểm gặp nhau trong
tính cách của họ là gì?

DỰA VÀO NỘI DUNG ĐOẠN TRÍCH
-ĐỌC THEO PHÂN VAI NHÂN VẬT
Lưu Bị
Tào Tháo
Quan Công
Trương Phi
Các vai phụ
Người dẫn truyện

CHIA NHÓM THẢO LUẬN
(Thời gian:10’)

Nhóm 1:Qua đoạn trích em thấy giữa Lưu Bị và
Tào Tháo đang ở vào tình thế như thế nào? Tình
thế này có ảnh hưởng gì đến tính cách của hai
nhân vật?

Nhóm 2:Hãy tìm những chi tiết có liên quan để
chứng minh tính cách đặc trưng của hai nhân vật.

Nhóm 3:Theo em mâu thuẫn giữa hai nhân
vậtTào Tháo và Lưu Bị là gi?Đỉnh điểm và mở
nút của câu chuyện được thể hiện qua chi tết nào?
Em có nhận xét gì về nghệ thuật xây dựng tình
huống giàu tính kịch của đoạn trích?

Nhóm 4:Em có nhận xét gì về quan niệm anh
hùng của Tào Tháo và Lưu Bị?Em đồng ý với
quan niệm anh hùng của ai? Vì sao?

Tao thao

L
L
ưu Bị
ưu Bị

Generate time = 0.23867392539978 s. Memory usage = 1.93 MB