Đề thi học kì I Địa 11 - cơ bản

Sở GD-ĐT Quảng Trị ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Trường II-III Triệu Đại Môn: Địa lí 11(cơ bản)
Thời gian: 45 phút
Họ và tên:.............................................................Lớp:..........SBD:........... Phòng:............Điểm:
ĐỀ B
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày đặc điểm tự nhiên và xác định các tài nguyên thiên nhiên chính của các miền tự nhiên Hoa Kì.
Câu 2: (3 điểm)
a, Bốn mặt của tự do lưu thông trong EU là gì?
b, Hãy chứng minh rằng EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.
Câu 3: (3 điểm) Cho bảng số liệu:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước, năm 2004. (Đơn vị: %)
Nhóm nước
GDP phân theo khu vực kinh tế
Khu vực I Khu vực II Khu vực III
Phát triển
Đang phát triển
2,0
25,0
27,0
32,0
71,0
43,0
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển,
năm 2004.
b. Nhận xét về cơ cấu GDP của hai nhóm nước. Giải thích vì sao lại có sự khác biệt đó?
Câu 4: (1 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mĩ Latinh năm 2004

Nước GDP(tỉ USD) Tổng số nợ(tỉ USD) Tỉ lệ nợ so với GDP(%)
Mê-hi-cô 676,5 149,9
Vê-nê-duê-la 109,3 33,3
Pa-na-ma 13,8 8,8
Ác-hen-ti-na 151,5 158,0
Tính tỉ lệ nợ so với GDP của các quốc gia trên rồi ghi kết quả vào bảng trên.
BÀI LÀM:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Generate time = 0.055140972137451 s. Memory usage = 1.93 MB