Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 9

Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
GIÚP HOC SINH:
-Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của
học sinh cuối cấp THCS.
-Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường.
-Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy
truyền thống tốt đẹp đó.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
1-Bầu cán bộ lớp.
2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
Trang 2
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 3-09-2007
Hoạt động 1
BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
-Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện
của lớp.
-Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức.
-Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước.
-Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới.
2-Hình thức hoạt động:
-Nghe báo cáo và thảo luận.
-Bình bầu dưới hình thức biểu quyết.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
GVCN hội ý với cán bộ lớp:
-Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua.
-Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển.
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phân công trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực
hiện
Nội dung TL
Cả tập thể
Lớp phó văn thể
Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Cả tập thể
Lớp phó văn thể
Lơp1 phó văn
thể
Cả tập thể
GVCN
Lớp phó văn thể
Cả tập thể
Cán bộ lớp
Hoạt động 1
Hát tập thể bài “Vui bước đến trường”
Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 2
Nghe báo cáo và thảo luận
Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2005-2006
Đọc bản phương hướng năm học 2006-2007
Thảo luận góp ý kiến.
Tóm tắt các ý kiến phát biểu.
Hoạt động 3
Tổ chức bầu cán bộ lớp
Nêu thể lệ bầu cử
Cả lớp thảo luận về cách thức bầu.
Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ
Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN
Bầu cán bộ lớp.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm
thực hiện.
Hoạt động 4
2’
15’
15’
10’
Trang 3
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Các tổ
GVCN
Lớp phó văn thể
Chương trình văn nghệ
Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS
Nhận xét kết quả hoạt động.
3’
HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP
LỚP TRƯỞNG
THƯ KÝ
………………
………………
…..
THỦ QUỸ
………………
……………….
P. HỌC TẬP
………………
……………
P. LAO ĐỘNG
………………
………….....
P. VĂN THỂ
………………
……………….
Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3
Trang 4
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 8- 09 - 2007
Hoạt động2:
THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học
cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó.
-Các biện pháp thực hiện.
2-Hình thức hoạt động:
Trao đổi, thảo luận.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
-Giấy khổ lớn và bút.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GV phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động.
-Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể: điều khiển chương trình, thư kí, mời đại
biểu, trang trí, văn nghệ.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả lớp
Người điều khiển
Người điều khiển
Các tổ
Đại diện các tổ
Thư kí
Tổ 1,2
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu
đại biểu.
Hoạt động 2
Thảo luận theo tổ
-Nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận:
1-Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, bạn
thấy mình có những quyền gì?
2-Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những
nhiệm vụ gì?
-Thảo luận ghi ý kiến của tổ vào giấy lớn.
-Trình bày ý kiến của tổ mình. Lớp nhận xét bổ sung.
-Thư kí ghi ý kiến đúng nhất vào biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 3
Thảo luận chung cả lớp
Trang 5
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Cả lớp
Người điều khiển
Thư kí
Tổ 3,4
GVCN
Người điều khiển
-Nêu câu hỏi để lớp thảo luận:
3-Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các
nhiệm vụ đó như thế nào?
4-Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện
pháp gì?
-Cả lớp thảo luận chung.
-Chốt lại ý kiến của cả lớp.
-Thư kí ghi biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Phát biểu ý kiến, nhắc nhở thêm học sinh.
-Nhận xét kết quả thảo luận của lớp và các tổ.
Trang 6
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 11 - 09 - 2007
Hoạt động3:
THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT
LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu ý nghĩa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS.
-Có tình cảm lưu luyến, gắn bó với trường, lớp, với thầy cô giáo và bạn bè; mong
muốn để lại vật kỉ niệm cho trường.
-Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
-Xây dựng kế hoạch thực hiện.
2-Hình thức hoạt động:
-Thảo luận.
-Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch.
-GVCN góp ý kiến.
-Mỗi HS tự dự kiến kế hoạch của mình.
-Phân công người điều kiển chưng trình, thư kí
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả lớp
Người điều khiển
Người điều khiển
Cả lớp
Thư kí
Người điều khiển
Tô3,4
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình.
Hoạt động 2
Thảo luận về kỉ vật lưu niệm cho trường
-Lần lượt nêu từng câu hỏi:
1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường
đối với lớp cuối cấp có cần thiết không? Vì sao?
2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo
bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà
trường?
-Suy nghĩ tham gia phát biểu ý kiến.
-Thư kí ghi biên bản.
-Thống nhất kỉ vật lưu niệm.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ.
Trang 7
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Cả lớp
Lớp trưởng
Cả lớp
Lớp trưởng
Tố,2
GVCN
Người điều khiển
Hoạt động 3
Xây dựng kế hoạch thực hiện
-Lần lượt nêu các câu hỏi:
3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã
chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì?
4-Theo bạn lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bị
như thế nào?
-Nêu ý kiến của cá nhân mình.
-Báo cáo toàn diện phương án xây dựng.
-Bổ sung ý kiến lần cuối và biểu quyết.
-Phân công công việc và tiến hành thực hiện kế hoạch.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Phát biểu ý kiến và động viên khuyến khích HS.
-Nhận xét kết quả hoạt động.
Trang 8
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 20 - 09 - 2007
Hoạt động 4:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu về truyền thống của lớp, của trường.
-Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường.
2-Hình thức hoạt động:
-Thi viết, vẽ, làm thơ.
-Trò chơi.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính.
-Gợi ý một số các chủ điểm để HS lựa chọn.
+Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
+Cảnh sinh hoạt của trường, của lớp .
+Chân dung những HS giỏi, nghèo vượt khó.
+Chân dung các thầy cô giáo dạy giỏi.
-Biểu điểm.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GVCN nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu.
-Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, kế hoạch, nội dung hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình, thư kí, ban giám khảo, trang trí lớp, mua tặng phẩm, mời đại
biểu,chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả lớp
Người điều khiển
Các tổ
Người điều khiển
Đại diện các tổ
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Tuyên bố lí do giới thiệu chương trình, giới thiệu đại
biểu, ban cố vấn, các đội thi.
Hoạt động 2
Sáng tác theo chủ đề
-Nhận giấy bút, bút màu để viết vẽ.
-Cho các đội bốc thăm chủ đề.
-Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề
Trang 9
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Các tổ
Các thành viên còn
lại
Người điều khiển
Đại diện các tổ
Các tổ khác
Ban giám khảo
Các thành viên khác
Ban giám khảo
GVCN
Cố vấn
Người điều khiển
của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình.
-Qui định thời gian sáng tác và trình bày vào giấy.Tuyên
bố cuộc thi bắt đầu.
-Bàn bạc, phân công,khẩn trương xây dựng tác phẩm
của đội mình.
-Trong khi chờ đợi các đội trình bày, các tổ biểu diễn
các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 3
Trưng bày và bình luận tác phẩm dự thi
-Yêu cầu các đội trưng bày tác phẩm của đội mình lên vị
trí qui định.
-Trình bày tác phẩm của đội mình : bài văn, bài thơ,
tranh vẽ.Nêu lên nội dung, ý nghĩa của tác phẩm gắn với
chủ đề của đội mình.
-Có ý kiến nhận xét.
-Chấm điểm cho các đội.
-Biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Công bố kết quả cuộc thi.
-Phát biểu ý kiến, động viên, khích lệ học sinh.
-Trao thưởng cho các đội và cá nhân.
-Nhận xét kết quả hoạt động.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
STT Họ và tên XẾP LOẠI Ghi chú
Cá nhân Tổ GVCN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trang 10
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trang 11
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Chủ điểm tháng 10:
MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
GIÚP HỌC SINH:
-Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi học
sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa tháng 9 năm 1945 và thư gửi ngành Giáo dục ngày 16-10-1968.
-Xác định trách nhiệm học tập tích cực theo lời Bác Hồ dạy để
đạt kết quả tốt trong kì thi chuyển cấp.
-Biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện tiến bộ.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
1-Lễ đăng ký thi đua học tập tốt.
2-Thi tìm hiểu thư Bác Hồ.
3-Em là nhà khoa học.
4-Thi tài năng văn nghệ.
Trang 12
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 29/09/07
Hoạt động 1:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp, và xác định chỉ tiêu phấn đấu của
cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
-Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để
vươn lên
-Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
.II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:.
-Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chương trình hành động của lớp, các
biện pháp thực hiện.
-Các tổ và cá nhân đăng kí thi đua.
-Một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.
2-Hình thức hoạt động:
-Lễ đăng ký thi đua và văn nghệ.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Các bảng đăng kí giao ước thi đua(của cá nhân, tổ, lớp) với nội dung, chỉ tiêu, biện
pháp cụ thể.
-Phương tiện trang trí.
2-Về tổ chức:
-GV neu nội dung, yêu cầu và kế hoạch tổ chức hoạt động “Lễ giao ước thi đua”cho
cả lớp.
-Phân công chuẩn bị nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu, người điều khiển, người
hướng dẫn thảo luận, văn nghệ, trang trí, thư kí, mời đại biểu
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả tập thể
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát tập thể một bài.
-Tuyên bố lý do: Tuần trước, lớp chúng ta đã nghe nhiều báo
cáo kinh nghiệm học tập tốt. Lớp đã thảo luận sôi nổi để biến
những kinh nghiệm đó thành phương pháp học tập bổ ích cho
mỗi cá nhân học sinh. Trong tiết học động hôm nay, lớp
chúng mình sẽ cùng nhau đăng ký thi đua thảo luận về việc
thực hiện những chỉ tiêu thi đua của mình để việc học tập của
lớp nói chung và của mỗi người đạt được kết quả tốt nhất.
-Giới thiệu đại biểu
5’
Trang 13
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Cá nhân học sinh
Tổ trưởng
Lớp trưởng
Người HD thảo
luận
Cá nhân học sinh
Người điều khiển
Các tổ
GVCN
Người điều khiển
-Giới thiệu chương trình hoạt động:
+Giao ước thi đua
+Thảo luận kế hoạch hành động
+Thông qua chương trình hành động.
+Văn nghệ
+GVCN phát biểu.
Hoạt động 2
Giao ước thi đua
-Nêu thể lệ giao ước thi đua: Mỗi cá nhân, mỗi tổ, lớp đều có
bản giao ước thi đua.
-Cá nhân đọc bản giao ước thi đua:
+Học sinh học khá giỏi
+Học sinh học yếu, kém.
-Từng tổ đọc bản giao ước thi đua của tổ mình.
-Các tổ và cá nhân nộp bản giao ước cho thư ký.
-Trình bày “Chương trình thi đua của lớp”
Hoạt động 3
Thảo luận kế hoạch hành động
-Lần lượt nêu các câu hỏi:
+Trong các chỉ tiêu phấn đấu của lớp, các bạn thấy
những chỉ tiêu nào phù hợp, những chỉ tiêu nào không? Tại
sao?
+Lớp, tổ, bản thân bạn có thể gặp những khó khăn gì
trong việc thực hiện? Làm thế nào để khắc phục chúng?
+Lớp ta, tổ bạn và chính bản thân bạn có thể làm những
việc gì để thực hiện những chỉ tiêu đề ra?
-Tham gia thảo luận.
-Tổng hợp các ý kiến.
Hoạt động 4
Vui văn nghệ
-Trình bày những tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Kết thúc
-Phát biểu động viên học sinh.
-Nhận xét sự tham gia hoạt động của các bạn.
15’
10’
10’
5’
Trang 14
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 07/10/2007
Hoạt động 2:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng giáo dục của học
sinh và thuấm nhuần ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác.
-Kính yêu Bác, trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em.
-Biết thực hiện lời dạy của Bác để học tập tốt, rèn luyện tốt.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:.
-Những lời dạy của Bác được thể hiện trong thư gửi HS nhân ngày khai trường đầu
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9 năm 1945 và thư gửi ngành Giáo dục
ngày 16-10-1968.
2-Hình thức hoạt động:
-Thi hỏi- đáp và thảo luận ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác.
-Một số tiết mục văn nghệ.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Hai lá thư của Bác.
-Một số câu hỏi thảo luận thư Bác và đáp án.
-Một số tiết mục văn nghệ.
-Điều 28 và 29 của Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em.
-Khăn bàn, lọ hoa, phần thưởng.
2-Về tổ chức:
-GVCN thông báo nội dung hoạt động, cùng HS thống nhất hình thức tổ chức.
-Tiến hành phân công: người điều khiển, trang trí, BGK, văn nghệ.
-Cần dự kiến thời gian.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả tập thể
Người điều khiển
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài tập thể về Bác Hồ
-Tuyên bố lý do: Cách mạng Tháng Tám thành công đem
lại cho nhân dân ta độc lập tự do, trẻ em được đến
trường...Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên cho đến lúc
trước khi đi xa, bác Hồ đã luôn chăm lo quan tâm đến
việc học tập, tu dưỡng của học sinh.Trong buổi hoạt
động hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lời dạy
của Bác qua cuộc thi Tìm hiểu nội dung thư của Bác
gửi cho học sinh và ngành Giáo dục.
-Giới thiệu chương trình:
+Nghe đọc thư
+Thảo luận
5’
Trang 15
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Lớp trưởng
Người điều khiển
Đại diện các tổ
Các tổ
GVCN
Người điều khiển
+Văn nghệ
Hoạt động 2
Nghe đọc thư Bác và thảo luận
-Đọc thư Bác
-Thảo luận theo các câu hỏi:
1-Bác Hồ viết thư gửi HS cả nước nhân ngày khai giảng
năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
vào thời gian nào?
+Tháng 9- 1945
2-Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của nền giáo dục
mới. Bạn hãy đọc lại lời thư ấy của Bác?
+...từ giờ phút này giở đi...hoàn toàn Việt Nam.
+...một nền giáo dục...sẵn có của các em.
3-Trong thư, Bác nói về vai trò trách nhiệm của học
sinh, bạn hãy chỉ ra đoạn thư đó của Bác?
+Sau 80 năm giời nô lệ...ở công học tập của các em.
4-Trong thư 1968, Bác căn dặn thầy trò về công tác
chuyên môn và học tập như thế nào?
+Dù khó khăn đến đâu...khoa học và kỹ thuật.
5-Quyền được hưởng giáo dục của các em thể hiện trong
thư Bác như thế nào?
+Quyền được hưởng giáo dục là quyền cơ bản trong
sự hình thành, phát triển tài năng và nhân cách cuả trẻ
em. Trong thư Bác viết tháng 9-1945 thể hiện ở đoạn
“một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em...năng lực sẵn
có của các em.”
-Lần lượt trả lời
Hoạt động 3
Vui văn nghệ
-Trình bày theo thứ tự các tiết mục của tổ mình.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Nhận xét sự tham gia và sự hiểu biết của học sinh về
những lời dạy của Bác, khen những tổ trả lời hay. Động
viên HS cố gắng làm theo thư Bác.
-Tổng kết, phát thưởng.
20’
15’
5’
Trang 16
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 16/10/2007
Hoạt động 3:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Nâng cao quyền được phát triển khả năng về trí tuệ, vận dụng tri thức đã học để giải
thích một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên, trong xã hội và trong đời sống.
-Từ đó càng yêu thích các môn học, hăng say học tập, có thái độ học tập đúng đắn.
-Rèn luyện các kỹ năng tham gia vào hoạt động, biết vận dụng kiến thức đã học vào
thực tiễn.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:.
-Kiến thức một số môn học như: Toán, Lý, Hóa, Sinh...
-Một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên và đời sống, các bài toán vui, câu
đố có nội dung khoa học...
2-Hình thức hoạt động:
-Bắt thăm, hỏi- đáp.
-Một số tiết mục văn nghệ xen kẽ.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Câu hỏi, câu đố liên quan đến chủ đề cuộc thi.
-Câu hỏi liên quan đến một số điều được ghi trong công ước Liên hợp quốc về
Quyền Trẻ em.
-Phiếu ghi các câu hỏi
-Hộp đựng phiếu, đáp án biểu điểm,phần thưởng cho các cuộc thi.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GVCN phổ biến kế hoạch hoạt động.
-Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, tổ trực.
-Mời GV làm cố vấn.
-Trang trí.
-Sưu tầm tài liệu, câu đố khoa học...
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả tập thể
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát bài hát tập thể.
-Tuyên bố lý do: Chúng ta đã từng biết đến những tấm
gương học sinh Việt Nam làm rạng rỡ Tổ quốc tại các kỳ
thi quốc tế về Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa
học...Chúng ta cũng đã nghe nói đến những nhà khoa
học trẻ Việt Nam có nhiều tìm tòi khám phá để có những
phát minh nổi tiếng. Họ đã từng làm cho chúng ta cảm
5’
Trang 17
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Người điều khiển
Ngưới điều khiển
Các đội tham gia
phục, họ luôn xứng đáng để chúng ta noi theo. Hôm nay,
đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã cố gắng học
tập để trở thành những nhà khoa học. Buổi hoạt động
hôm nay của lớp ta là một dịp để các bạn trong lớp thể
hiện tài năng khoa học của mình.
-Giới thiệu chương trình hoạt động:
+Thi hiểu biết.
+Vui văn nghệ.
Hoạt động 2
Thi hiểu biết
-Nêu thể lệ cuộc thi: Từng đội bốc thăm câu hỏi, cho 30
giây hộiý, đội đó trả lời,nếu đội đó trả lời chưa chính
xác, chưa hay hoặc không trả lời thì các đội khác giành
quyền trả lời.Mốc điểm mỗi câu hỏi là 10. Ban cố vấn
quyết định câu trả lời nào là phù hợp và cho điểm. Thư
ký ghi điểm công khai lên bảng. Cuối cùng, BGK sẽ tính
tổng số điểm của từng đội, nếu điểm của hai đội bằng
nhau thì sẽ có câu hỏi phụ.Và công bố đội đoạt giải.
-Giới thiệu BGK và thư ký.
-Tổ chức thi:
1-Hằng ngày ta vẫn nhìn thấy kiến bò khắp nơi. Hễ gặp
nhau là kiến lại chụm đầu vào nhau rồi mới đi tiếp. Bạn
hãy giải thích vì sao?
-Đó là tín hiệu phát hiện ra mồi và chúng muốn thông
báo cho nhau cùng đi tha mồi.
2-Khi không may chạm vào con sâu róm, bạn sẽ thấy
ngứa và đau rát. Tại sao?
-Đó là nọc độc ở lông sâu róm.
3-Số 0 sao lại gọi là số chẵn?
-Trong số nguyên, số 0 không có bội số, mọi số tự nhiên
đều là ước số của số 0. Số có số 0 cuối cùng đều chia hết
cho 2, do đó số 0 là số chẵn.
4-Tại sao tàu thuyền lại nổi được?
-Đó là do lực đẩy Ac-si-met và cấu tạo của vỏ tàu.
5-Tại sao thiếu nước, thực vật sẽ khô héo và chết?
-Nước có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển
của tế bào, nếu thiếu nước các tế bào sẽ không tồn tại và
phát triển vì vậy cây sẽ khô héo và chết.
6-Tại sao khi sờ tay vào kim loại ta lại thấy lạnh?
-Kim loại dẫn nhiệt tốt,hơi nóng ở da tay truyền nhiệt
sang kim loại, tạo ra cảm giác lạnh khi sờ vào.
7-Tại sao một cái kim có thể nổi trên mặt nước?
-Các phân tử nước hút nhau bằng một lực tĩnh điện, lực
đó trên bề mặt nước còn mạnh hơn tạo ra một loại “rào
chắn” vô hình gọi là “sức căng bề mặt”.Một vật nhẹ
như cái kim có thể nổi được là vì vậy.
8-Tại sao con dơi bay trong đêm tối lại không đâm vào
tường, vào cây?
-Dơi có khả năng định vị âm thanh dội lại nhờ vào tai
25’
Trang 18
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
BGK
Các tổ
Người điều khiển
GVCN
chứ không phải mắt.Nên khi gặp vật cản dơi sẽ chao
người né đi hướng khác.
9-Toán học phát triển sớm nhất trên thế giới là ở nước
nào?
-Trung Quốc là quê hương của Toán học.
10-Tại sao kim loại Natri có thể cháy trong nước?
-Do Natri phản ứng với nước thì tỏa nhiệt.
11-Đỉnh cao của phong trào cách mạng đầu tiên do
Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo là gì?
-Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
12-Đây là bản tuyên bố của Chính phủ lâm thời nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để nói với thế giới rằng:
Nước Việt Nam là nước độc lập, tự do, dân chủ cộng
hòa.
-Bản Tuyên ngôn độc lập.
-Tổng kết cuộc thi:Trao phần thưởng
Hoạt động 3
Vui văn nghệ
-Một số tiết mục văn nghệ đã dự kiến được trình bày
Hoạt động 4
Kết thúc
-Nhận xét chung về quá trình chuẩn bị, tham gia dự thi
của các tổ.
-Nhận xét, đánh giá, động viên học sinh.
10’
5’
Trang 19
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 23/10/2007
Hoạt động 4:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
- Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp với các thể loại: hát, ngâm thơ, kể chuyện,
itêu phẩm...
- Tạo không khí sôi nổi, tươi vui, yêu cuộc sống, yêu trường, yêu lớp.
- Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:.
Các bài hát, bài thơ, kể chuyện, tiểu phẩm... phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên,
học sinh.
2-Hình thức hoạt động:
thi trình diễn văn nghệ với các thể loại; đơn ca, song ca, tốp ca, đọc thơ, ngâm thơ,
kể chuyện, diễn tiểu phẩm...
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
- Một số nhác cụ đơn giản.
- Quà tặng làm phần thưởng ( nếu có).
2-Về tổ chức:
- Giáo viên chủ nhiệm nêu nội dung, yêu cầu của hoạt động “Thi tài năng văn nghệ”
của lớp.
- Động viên các cá nhân, tổ, nhóm đăng kí tiết mục tham gia dự thi.
- Các cá nhân, nhóm tổ chức tập luyện.
- Tranh trí.
- Phân công người điều khiển chương trình.
- Cử ban giám khảo. Ban giám khảo xây dựng thanh chấm điểm.
- Mời đại biểu.
- Chuẩn bị nhạc cụ.
- Chuẩn bị phần thưởng.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả lớp
Người điều khiển
Hoạt động 1
Mở đầu
- Hát một bài hát tập thể.
- Tuyên bố lí do.
Mái trường là nơi HS chúng ta học tập, rèn luyện, quê
hương là nơi con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành.
trong tiết hoạt động hôm nay, lớp ta sẽ tổ chức cuộc thi
văn nghệ với những bài hát, bài thơ, câu chuyện... về học
tập và rèn luyện của mình, về mài trường thân yêu, về
quê hương... Hi vọng, qua cuộc thi này, các bạn trong
5’
Trang 20
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
BGK
Các tổ
BGK
GVCN
Người điều khiển
Lớp trưởng
lớp thể hiện được tài năng văn nghệ của mình. những
tiết mục văn nghệ đó là tình cảm gắn bó và thắm thiết
của chúng ta đối với trường lớp, với quê hương.
- Giới thiệu khách mới.
- Giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu Ban giám khảo.
Hoạt động 2
Thi văn nghệ.
- Nêu thể lệ cuộc thi. Tiêu chuẩn đánh giá về nội dung,
phong cách, tác phong. sự hấp dẫn... ;
-Các tiết mục lần lượt được Ban giám khảo mời trình
bày Ban giám khảo cho điểm theo từng tiết mục..
-Công bố kết quả cuộc thi.
-Phát thưởng.
Hoạt động 3
Kết thúc
-Nhận xét chung về cuộc thi, về sự chuẩn bị của học
sinh.
-Cám ơn sự giúp đỡ của các thầy cô.
35’
5’
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
STT Họ và tên XẾP LOẠI Ghi chú
Cá nhân Tổ GVCN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trang 21
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trang 22
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Chủ điểm tháng 11:
MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
GIÚP HỌC SINH:
-Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt nam 20-11 và
truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
-Kính trọng và biết ơn thầy giáo, cô giáo.
-Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần phát huy truyền thống
“Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM
1-Tổ chức Lễ đăng kí “Tuần học tốt, tháng học tốt”.
2-Thảo luận về chủ đề truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
3-Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
4-Biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11.
Trang 23
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày30/11 /2007
Hoạt động 1:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Nhận thức được ý nghĩa của tuần học tốt, tháng học tốt để lâp thành tích chào mừng
Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11.
-Tích cực hưởng ứng lễ đăng kí thi đua.
-Đoàn kết, giúp đỡ nhau thức hiện tốt kế hoạch thi đua.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của cá nhân, tổ, lớp.
-Kế hoạch thi đua.
-Biện pháp thức hiện
2-Hình thức hoạt động:
Trao đổi, thảo luận
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
Chương trình hành động của cá nhân, tổ, lớp
2-Về tổ chức:
-Giáo viên định hướng xây dựng kế hoạch thi đua dựa trên đặc điểm, khả năng, điều
kiện cụ thể của lớp.
-Học sinh:
+Họp cán bộ lớp xây dựng kế hoạch thi đua của lớp.
+Các tổ thảo luận kế hoạch của tổ dựa trên kế hoạch của lớp.
+HS xây dựng kế hoạch của cá nhân.
+Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
+Phân công người dẫn chương trình, thư kí, trang trí lớp.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện Nội dung TL
Cả tập thể
Người điều khiển
Lớp trưởng
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Tuyên bố lí do:
Để việc học tập thành công, công lao của các thầy cô giáo là
rất to lớn nhưng không thể thiếu việc học tập tích cực của
mỗi học sinh. Trong tiết học hôm nay, lớp chúng tasẽ cùng
nhau thảo luận về tuần học tốt, tháng học tốt, đăng kí thi đua
của mỗi cá nhân, chỉ tiêu phấn đấu của các tổ và giao ước thi
đua với nhau.
-Giới thiệu khách mời.
-Giới thiệu chương trình hoạt động.
Trang 24
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Người điều khiển
Người điều khiển
Học sinh thảo luận
Người điều khiển
Học sinh
Đại diện các tổ
Đại diện học sinh
Học sinh
Lớp trưởng
Học sinh
Các tổ
Người điều khiển
GVCN
Hoạt động 2
Thảo luận về tuần học tốt, tháng học tốt
-Hướng dẫn lớp thảo luận những câu hỏi:
1-Thế nào là tiết học tốt,tuần học tốt, tháng học tốt?
*Một tiết học được coi là tốt nếu ta chuẩn bị tốt cho tiết học,
tích cực tham gia thảo luận, hăng hái phát biểu ý kiến,Hiểu
bài vận dụng tốt kiến thức của mình, giữ trật tự, kỉ luật theo
sự điều khiển của thầy cô giáo.Tuần học tốt gồm các tiết học
tốt tạo nên.Tháng học tốt là nhờ nhiều tuần học tốt.
2-Tác dụng của những tiết học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt
là gì?
*Nó giúp cho chúng ta chủ động trong học tập, nắm bài sâu
hơn, tạo không khí học tập sôi nổi, nhờ đó kết quả học tập
ngày càng được nâng cao.
3-Để có những tiết học tốt , tuần học tốt, tháng học tốt người
học sinh cần phải làm gì?
*Chúng ta cần phải ôn bài, làm bài tập trước khi đến lớp,
chăm chú nghe thầy cô giáo giảng, giao nhiệm vụ; tích cực tự
giác thực hiện nhiệm vụ của mình, tự tin trình bày suy nghĩ,
kết quả bài làm của mình...
-Tổng kết ngắn gọn những nội dung chính kết quả thảo luận.
-Kể một tấm gương về chủ đề học tập.
Hoạt động 3
Đăng kí và giao ước thi đua
-Từng tổ lên đọc bản đăng kí thi đua của tổ mình. Treo tờ
đăng kí đó lên bảng.
-Đại diện học sinh đọc đăng kí thi đua của cá nhân mình.
-Cá nhân nộp bản đăng kí thi đua cho tổ trưởng.
-Đọc bản giao ước thi đua của lớp.
-Kí vào bản giao ước thi đua của lớp.
Hoạt động 4
Vui văn nghệ
-Trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Kết thúc
-Nhận xét về sự chuẩn bị và ý thức tham gia thảo luận của cá
nhân của các tổ.
-Ghi nhận sự đăng kí thi đua của từng cá nhân và tập thể
lớp. Động viên các em htực hiện tốt kế hoạch của mình.Gợi ý
các em về những biện pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đôn
đốc việc thực hiện của các bạn
Trang 25
Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008
Ngày 6/11/2007
Hoạt động2:
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Khắc sâu tình nghĩa thầy trò và công ơn đối với thầy cô giáo.
-Yêu quý và tin tưởng các thầy cô giáo.
-Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của HS với thầy cô giáo.
-Những truyện kể, bài thơ, bài hát ca ngợi thầy cô giáo, ca ngợi tình nghĩa thầy trò
2-Hình thức hoạt động:
Trao đổi, thảo luận, kể chuyện, sinh hoạt văn nghệ.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Tư kiệu HS sưu tậm được: các bài viết, truyện kể. bài thơ, bài hát, tranh ảnh... và
những kỉ niệm về tình nghĩa thầy trò.
-Câu hỏi để HS trao đổi, thảo luận..
-Phương tiện để trang trí, trình bày sản phậm và vị trí trưng bày sản phẩm cho các tổ.
2-Về tổ chức:
-Nhiệm vụ của GVCN:
+ Nệu gợi ý, nội dung và định hướng hoạt động cho HS.
+ Gợi ý, hướng dẫn cho cán bộ lớp và chi đội:
*Lựa chọn các công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp (như báo tường, tập
san hoặc triển lãm, trao đổi thảo luận, liên hoan văn nghệ,...)
*Hướng dẫn cách phân công công việc hơp lí (chia nhóm và phân công cụ thể theo
nội dung của con việc).
+Động viên và khuyến khích toàn thể HS chủ động tham gia vào những công việc
phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mỗi em.
-Nhiệm vụ của HS:
+ Họp tổ chia nhóm sưu tầm và sắp sếp tư liệu theo chủ đề.
+ Nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc của cá nhân đối với thầy cô giáo. Tập một số bài
hát, bài thơ ca ngợi tình nghĩa thầy trò.
+ Phân công người thực hiện các công việc cụ thể ( trang trí, trưng bày tư liệu, dẫn
chương trình...).
Trang 26

Generate time = 0.11140704154968 s. Memory usage = 1.99 MB