Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Em hãy mô tả lại thành Cổ Loa?
2. Em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An
Dương Vương trong cuộc chiến tranh chống Triệu Đà
xâm lược?


Baứi 17:
Cuoọc khụỷi nghúa
Hai Baứ Trửng (naờm 40)

BÀI 17:
BÀI 17:
Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng
Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng
(năm 40)
(năm 40)
I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay?
I. Nước Âu Lạc từ TK II TCN đến TK I có gì đổi thay?


II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å
II.Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng no:å
a. Nguyên nhân.
a. Nguyên nhân.


b. Diễn biến.
b. Diễn biến.
c. Kết quả và ý nghóa.
c. Kết quả và ý nghóa.

Generate time = 0.045837879180908 s. Memory usage = 1.93 MB