Bài 35: Địa lí ngành Dịch vụ


Buôn bán
Du lòch
Ngân hàng Thể dục thể thao
Ch ngươ IX
A LÍ D CH VĐỊ Ị Ụ
BÀI 35
VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC
ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ
PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN
THẾ GIỚI

Trực tiếp tạo ra sản phẩm
Cơng nghiệp
Nơng nghiệp
Không trực tiếp tạo ra
sản phẩm
D ch vị ụ
Ngành dòch vụ khác ngành công nghiệp, nông
nghiệp ở điểm nào?
1.Khái niệm
1.Khái niệm
:
:
I. Cơ cấu và vai trò của ngành dòch vụ
Là ngành không trực tiếp tạo
ra sản phẩm

Generate time = 0.1814501285553 s. Memory usage = 1.93 MB