Ktra 15'' toa do Oxyz-12 co ban

ĐỀ 1 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a
r
=(1;-1;1),
b i j= +3 4
r r r
. Tính
c a b= −
1
2
r r r
2/ Cho 3 điểm M(1; 0; 0), N(0; 0; 1),
P(2; 1; 1)
a) Tính
MN
uuuur
, MP
uuur

b) Chứng minh M, N, P không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
B(0; 1; 2) và có tâm C (-3; 3; 1)
ĐỀ 5 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a
r
=(1;-1;1),
b i j= +2 4
r r r
. Tính
c a b= −
1
2
r r r
2/ Cho 3 điểm M(2; 1; 1), N(0; 0; 1),
P(1; 0; 0)
a) Tính
NP
uuur
,
NM
uuuur

b) Chứng minh M, N, P không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
C(2; 1; 0) và có tâm B (-1; 3; 3)
ĐỀ 2 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a i j= +4 3
r r r
,
b
r
= (-1; 1; 1). Tính
c a b= −
1
2
r r r
2/ Cho 3 điểm A(1; 2; 2), B(0; 1; 0),
C(0; 0; 1)
a) Tính
AB
uuur
,
AC
uuur

b) Chứng minh A, B, C không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
J(1; 0; 2) và có tâm I (3; -3; 1)
ĐỀ 6 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a i j= +4 2
r r r
,
b
r
= (-1; 1; 1). Tính
c a b= −
1
2
r r r
2/ Cho 3 điểm A(0; 1; 0), B(0; 0; 1),
C(1; 2; 2)
a) Tính
CA
uuur
,
CB
uuur

b) Chứng minh A, B, C không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
I(0; 2; 1) và có tâm J (-3; 1; 3)
ĐỀ 3 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a
r
=(1;1;-1),
b i j= +2 3
r r r
. Tính
c a b= −
1
3
r r r
2/ Cho 3 điểm M(1; 0; 0), N(2; 1; 2),
P(0; 1; 0)
a) Tính
MN
uuuur
, MP
uuur

b) Chứng minh M, N, P không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
A(-3; 3; 1) và có tâm B (0; 1; 2)
ĐỀ 7 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a
r
=(1;1;-1),
b i j= +2 5
r r r
. Tính
c a b= −
1
3
r r r
2/ Cho 3 điểm M(0; 1; 0), N(2; 1; 2),
P(1; 0; 0)
a) Tính
NP
uuur
,
NM
uuuur

b) Chứng minh M, N, P không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu đi qua
B(1; 3; -3) và có tâm A (2; 1; 0)
ĐỀ 4 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a i j= +3 2
r r r
,
b
r
= (-1; 1; 1). Tính
c a b= −
1
3
r r r
2/ Cho 3 điểm A(0; 0; 1), B(2; 2; 1),
C(0; 1; 0)
a) Tính
BC
uuur
, BA
uuur

b) Chứng minh A, B, C không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu có tâm
M(1; 0; 2) và đi qua N (3; -3; 1)
ĐỀ 8 : Trong không gian Oxyz :
1/ Cho
a i j= +5 2
r r r
,
b
r
= (-1; 1; 1). Tính
c a b= −
1
3
r r r
2/ Cho 3 điểm A(2; 2; 1), B(0; 1; 0),
C(0; 0; 1)
a) Tính
AC
uuur
,
AB
uuur

b) Chứng minh A, B, C không thẳng
hàng.
3/ Viết phương trình mặt cầu có tâm
N(1; 2; 0) và đi qua M (3; -3; 1)

Generate time = 0.1146879196167 s. Memory usage = 1.93 MB