Tiết 42.Máy biến áp một phaKhi thấy xuất hiện biểu tượng thì học sinh ghi bài vào vở.

Ghi tất cả các đề mục vào vở.

Mỗi bàn học sinh là một nhóm.


Câu 1: Lựa chọn câu trả lời mà em cho là đúng trong các câu sau:
Máy sấy tóc là đồ dùng điện loại gì?
Kiểm tra bài cũ
A
B
C
Máy sấy tóc là đồ dùng điện kết hợp loại điện nhiệt và
điện cơ.
Máy sấy tóc là đồ dùng điện nhiệt.
Máy sấy tóc là đồ dùng điện cơ.

Câu 2: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô thích hợp trong
bảng sau khi nói về đặc điểm của đèn sợi đốt?
TT
Câu Đúng Sai
1 Năng lượng đầu vào của động cơ điện là điện năng
2 Năng lượng đầu vào của quạt điện là cơ năng
3 Năng lượng đầu ra của động cơ điện là điện năng
4 Năng lượng đầu ra của máy bơm nước là cơ năng
5 Máy sinh tố là đồ dùng loại điện cơ
Đ
S
S
Đ
Đ
Kiểm tra bài cũ

Câu 3: Có các nguồn điện sau: U = 220V, U = 110V, U = 380V.
Một quạt điện có số liệu kĩ thuật: 110V 57W sử dụng được với
nguồn điện nào?
Kiểm tra bài cũ
Nếu mạng điện nhà em có điện áp 220V, muốn dùng
quạt điện trên thì em phải dùng thiết bị điện nào?
Máy biến áp
B. U = 110V
A. U = 220V
C. U = 380V
O

TiÕt 42 - Bµi 46:
M¸y biÕn ¸p mét pha

Chức năng: Thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của
dòng điện xoay chiều một pha.
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha


- D©y quÊn
- Lâi thÐp
- Vá
Lâi thÐp
D©y quÊn

Nªu cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p?
TiÕt 42 - Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha
TiÕt 42 - Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha
1. CÊu t¹o:
2
3
1


- Vá
TiÕt 42 - Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha
TiÕt 42 - Bµi 46: M¸y biÕn ¸p mét pha
1. CÊu t¹o:

Quan s¸t vá cña m¸y biÕn ¸p em cã nhËn xÐt g×?
æ lÊy ®iÖn ra
1
2
3 4
5
V«n kÕ
AmpekÕ Nóm ®iÒu chØnh
Aptomat
12V 6V

- Vỏ
- Lõi thép
Lõi thép làm bằng vật liệu gì?
Tác dụng của lõi thép?
Hình dạng của các lá thép?
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha
1. Cấu tạo:

+ Làm bằng các lá thép kĩ thuật điện ghép lại với nhau,
giảm bớt tổn hao năng lượng
+ Tác dụng: để dẫn từ

- Vỏ
- Lõi thép
- Dây quấn có đặc điểm gì?
-
Tác dụng của dây quấn?
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha
Tiết 42 - Bài 46: Máy biến áp một pha
1. Cấu tạo:
- Dây quấn
U
1
U
2
N
1
N
2

Làm bằng dây điện từ có bọc lớp
cách điện quấn quanh lõi thép

Cuộn sơ cấp Cuộn thứ cấp

Cuộn dây sơ cấp:

Cuộn dây thứ cấp:
Lõi thép
Nối với nguồn điện
Lấy điện ra sử dụng

Generate time = 0.13450884819031 s. Memory usage = 1.93 MB