goc co dinh ben trong duong tron..


Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
Đònh nghóa Đònh lí
I: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

Đònh nghóa
I: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
A
D
C
B
E
Góc BEC có đỉnh E nằm bên bên trong
đường tròn (O) được gọi là góc có đỉnh
ở bên trong đường tròn.
Hai cung bò chắn của góc BEC là cung
BnC và cung AnD
n
m

A
D
C
B
E
n
m
Số đo của góc có đỉnh ở bên trong
đường tròn bằng nữa tổng hai cung
bò chắn.
Sđ BnC
+ Sđ AmD
2
BEC =
Đònh lí

I: Góc có đỉnh ở ngoài bên trong đường tròn.
Quan sát các hình sau :
O
E
C
D
B
A
B
O
E
C
O
A
B
E C
Góc BEC có hai
cạnh EB và EC là
cát tuyến.
Hai cung bò chắn là
cung AnD và cung
BmC
n
m
n
m
Góc BEC có một cạnh
EC là tiếp tuyến và
một cạnh EB là cát
tuyến.
Hai cung bò chắn là
cung AnC và cung
BmC
Góc BEC có hai cạnh
EB và EC là tiếp
tuyến.
Hai cung bò chắn là
cung BnC và cung
BmC
n
m

Đònh lí :
Số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn
bằng nửa hiệu hai cung bò chắn
O
E
C
D
B
A
n
m
Sđ BmC
- Sđ AnD
2
BEC =

Generate time = 0.11522793769836 s. Memory usage = 1.93 MB