Bài 20 Hiến pháp nuoc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Kiểm tra bài cũ:
Bài tập 1: Điền vào ô trống cho phù hợp.
Hiến
Pháp
Là luật cơ bản của Nhà nước
Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong
hệ thống pháp luật Việt Nam
Mọi văn bản pháp luật khác đều đư
ợc xây dựng ban hành trên cơ sở các
quy định của Hiến pháp ,không đư
ợc trái với Hiến pháp.
1
2
3

Kiểm tra bài cũ:
Bài tập 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Nội dung của Hiến pháp nước ta quy định:
1.Chế độ chính trị,kinh tế ,văn hoá,quốc phòng,an ninh.
2.Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
3.Cơ cấu,nguyên tắc tổ chức và họat động của các cơ quan Nhà
nước.
4.Thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo,nhân dân làm
chủ, Nhà nước quản lí.
5 .Tất cả các đáp án trên đều đúng.
5

Bài 20 tiết 29
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
việt nam
1.Khái niệm Hiến pháp.
2.Nội dung cơ bản của Hiến Pháp.
3.Hiến pháp là đạo luật cơ bản của
Nhà nước
-
Về chế độ chính trị:
-
Về chế độ kinh tế:
-
Về chính sách văn hoá,giáo dục
và khoa học công nghệ.
-
Về bảo vệ tổ quốc Việt Nam
XHCN
-
Về quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân
-
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
của bộ máy Nhà nước

Bài 20 tiết 29
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
việt nam
1.Khái niệm Hiến pháp
2.Nội dung cơ bản của Hiến Pháp.
3.Hiến pháp là đạo luật cơ bản của
Nhà nước
Đều là những quy định về quyền
trẻ em và nghĩa vụ của cha mẹ, ông
bà,Nhà nước và xã hội đối với trẻ
em
So sánh Điều 65 Hiến pháp 1992
với Điều6-Luật Bảo vệ,Chăm sóc và
giáo dục trẻ em,điều 2 luật Hôn
nhân và Gia đình,chúng ta thấy có
điểm gì giống và khác nhau?
*Giống:Đều là những quy định của
nhà nước về quyền trẻ em.
*Khác:Điều6-Luật Bảo vệ,Chăm
sóc và Giáo dục trẻ em,điều 2-Luật
Hôn nhân và Gia đình là những quy
định cụ thể hơn,rõ ràng hơn,chi tiết
hơn so với điều 65-Hiến pháp 1992

Bài 20 tiết 29
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
việt nam
1.Khái niệm Hiến pháp
2.Nội dung cơ bản của Hiến Pháp.
3.Hiến pháp là đạo luật cơ bản của
Nhà nước
-Phù hợp với Điều 65-Hiến
pháp 1992
Luật Bảo vệ,Chăm sóc và Giáo trẻ
em,Luật Hôn nhân và Gia đình Là
sự cụ thể hoá Điều 65 Hiến pháp
1992.

Điều 57-Hiến pháp 1992: Công dân có quyền tự do kinh doanh
theo quy định của pháp luật
Điều 157- bộ Luật hình sự 1999: Người nào sản xuất ,buôn
bán hàng giả là lương thực thực phẩm,thuốc chữa bệnh
,thuốc phòng bệnh thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm Phạm tội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 20 năm,tù
chung thân hoặc tử hình.

Bài 20 tiết 29
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
việt nam
1.Khái niệm Hiến pháp
2.Nội dung cơ bản của Hiến Pháp.
3.Hiến pháp là đạo luật cơ bản của
Nhà nước
-Mọi văn bản pháp luật khác đều
được xây dựng trên cơ sở của
Hiến pháp phù hợp với Hiến
pháp.

Bài tập
Cho các cụm từ :Luật Hình sự,Luật Dân sự,Luật Hành
chính ,Luật Tố tụng hình sự,Hiến Pháp,Luật Lao động.
Điền vào sơ đồ cho phù hợp,Giải thích vì sao ?
Hiến pháp
Luật
Hành
chính
Luật
Hình
sự
Luật
Dân
sự
Luật
Tố
Tụng
hình
sự
Luật
Lao
động
1
2 3 4 5
6

Generate time = 0.095396041870117 s. Memory usage = 1.93 MB