Chương 3.Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác


Kính chào quý thầy cô giáo

đến dự giờ lớp 7D


Tieỏt: hỡnh hoùc

Giaựo vieõn: taù minh trang


Bài 6: Tính chất ba đường
phân giác của tam giác


1/ Đường phân giác của tam giác

Ví dụ 1: Cho hình vẽ

- AM là đường phân giác

(xuất phát từ đỉnh A)

của tam giác ABC

- Một tam giác có ba

đường phân giác
A
BC
M
Ví dụ 2: Cho hình vẽ

Chứng minh: BM =MC

ABC, AB = AC
GT AM là tia phân giác của Â
KL BM = MC
Chứng minh:
Xét 2: ABM và ACM
Có: AB =AC (gt)
= (gt)
AM chung
ABM = ACM (c g c)
BM= CM ( 2 cạnh tương ứng)

A
M
B C
1
2
Â
1
Â
2
Tính chất:
Trong một tam giác cân, đường phân
giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là
đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.

Generate time = 0.050193071365356 s. Memory usage = 1.93 MB