bài 26. tây Sơn đánh tan quân Thanh


Câu 1: Mùa hè n m 1786, được sự giúp sức của ai. Nguyễn
Huệ đã vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú xuân?
A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn L
C. Nguyễn Hu Chỉnh. D. Nguyễn h u Cầu.
I. kiểm tra bài cũ
Câu 2: Gi a n m 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Th ng
Long tiêu diệt Vũ v n Nhậm đúng hay sai?
A. đúng. B. Sai.

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược
nước ta.
* Nguyên nhân.
Quân Thanh xâm
lược
Tây sơn rút quân
Tại sao ta chọn Tam - điệp,
Biện - Sơn để lập phòng tuyến?
Giặc Ta
- Cuối n m 1788
Tôn Sĩ Nghị làm
tổng chỉ huy 29
vạn quân tiên vào
nước ta.
- Rút khỏi Th ng
Long và lập phòng
tuyến Tam điệp -
Biện Sơn và cho
người báo cho
Nguyến Huệ biết.
Em có nhận xét gi` về lực lượng của
giặc?Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược
nước ta.
* Nguyên nhân.
Càn Long thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ
Nghị: Việc quân phải từ từ, nếu
thấy thuận thi đánh mạnh lập công to,
nếu không thuận làm ơn cho cả hai
bên. Ta đóng đại binh để kiềm chế...
rồi xử trí sau

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
VàoThng Long quân Thanh đã:
- đốt nhà, cướp của, giết người
trắng trợn.
- Phong Lê Chiêu Thống An
Nam Quốc vương
- Bắt nhân dân Thng long cống
nạp, dựng đồn luỹ cho giặc.
Nhân dân Thng Long than thở:
Nước Nam từ khi có đế có vương
đến nay, chưa bao giờ thấy ông
vua nào luồn cúi đê hèn như vậy.
Một tướng nhà Lê suốt ruột, xin Tôn Sĩ
Nghị xuất quân. Nghị kiêu ngạo trả
lời:Giặc còn gầy ta hãy nuôi cho béo, để
chúng tự đến dâng thịt cho ta.
Em có nhận xét gi` về hành động và việc
làm của bè lũ bán nước và cướp nước?
* Giặc
* Ta

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
- Ngày 22/12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi
Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung tiến
quân ra Bắc.
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý
nghĩa gi`?
- Khẳng định nước ta là nước độc lập, có
Hoàng đế đứng đầu, kiên quyết kháng chiến
bảo vệ tổ quốc.
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
- Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và
mở cuộc duyệt binh lớn.
Quân Thanh sang xâm lược nước
ta, hiện ở Thng Long các ngươi đã
biết chưa? ... Từ đời Hán đến nay,
chúng đã mấy phen cướp nước ta,
giết hại nhân dân, vơ vết của cải, ngư
ời minh không thể chịu nổi, ai cũng
muốn đuổi chúng đi... đời Hán có
Trưng N Vương, đời Tống có đinh
Tiên Hoàng, Lê đại Hành, đời
Nguyên có Trần Hưng đạo, đời
Minh có Lê Thái Tổ... Các ngài
không nỡ ngồi nhin chúng làm điều
tàn bạo... Nay người Thanh lại sang
mưu đồ lấy nước ta đặt là quận
huyện... Vi vậy ta kéo quân ra đuổi
chúng...
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
Việc làm này của Quang Trung có ý nghĩ gi`?
A. Tạo cho quân ta có lực lượng tương đương với
kẻ thù.
B. T ng thêm lòng tin trong chiến đấu.
C. Biến cuộc kháng chiến chống Thanh thành
cuộc kháng chiến của cả dân tộc.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương
ta tiến quân bằng đường
thủy

Tiết 56
Tây sơn đánh tan quân thanh
1. Quân Thanh xâm lược nước ta.
* Nguyên nhân.
* Giặc
*Ta
2. Quang Trung đại phá quân Thanh
- Tới Thanh Hoá tuyển thêm
quân, làm lê tuyên thệ & đọc bài
hiểu dụ tướng sĩ.
đánh cho để dài tóc,
đánh cho để rng đen,
đánh cho nó chính luân bất phản,
đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
đánh cho sử tri Nam quốc anh
hùng chi h u chủ.
hướng tiến của địch
hướng tiến của ta
nơi nguyễn huệ xưng vương
ta tiến quân bằng đường
thủy

Generate time = 0.15678405761719 s. Memory usage = 1.93 MB