Bài 8. tiet 3. Lien Bang Nga


Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3:
TIẾT 3:
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ
PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA
PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA
LIÊN BANG NGA
LIÊN BANG NGA


Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
I.TÌM HIỂU SỰ
THAY ĐỔI GDP
CỦA LIÊN BANG
NGA
II. TÌM HIỂU SỰ
PHÂN BỐ NÔNG
NGHIỆP LB NGA
NOÄI DUNG
Năm 1990 1995 2000 2003 2004
GDP 967,3 363,9 259,7 423,9 582,4
BẢNG 8.5: GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM
(Đơn vỊ: Tỉ USD)
Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP
của LB Nga qua các năm và nhận xét?
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT


1000
2000
3000
4000
0
2000
19901985
1995 2001 2003
2002
5000
USD
2004
N m ă
6000
7000
3869
6523
2347
1784
2118
2399
3098
4042
GDP/ Ng iườ
a) Vẽ biểu đồ
a) Vẽ biểu đồ
Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu
Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu
GDP của Nga qua các năm
GDP của Nga qua các năm


Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
NOÄI DUNG
a) Vẽ biểu đồ
a) Vẽ biểu đồ
I.TÌM HIỂU SỰ
THAY ĐỔI GDP
CỦA LIÊN BANG
NGA
II. TÌM HIỂU SỰ
PHÂN BỐ NÔNG
NGHIỆP LB NGA
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT


Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
NOÄI DUNG
b) Nhận xét;
- GDP của LB Nga tăng giảm không ổn định.
- Từ năm 1990 đến năm 2000 GDP của Nga giảm từ
967,3 tỉ USD xuấng còn 259,7 tỉ USD.
-
Từ năm 2000 đến năm 2004 liên tục tăng, từ
259,7 lên 582,4 tỉ USD.
-
Nguyên nhân: Do khủng hoảng KT – CT và xã
hội vào đầu thập kỉ 90.
-
Trong những năm gần đây Nga đã lấy lại nhịp độ
phát triển và tăng trưởng kinh tế
I.TÌM HIỂU SỰ
THAY ĐỔI GDP
CỦA LIÊN BANG
NGA
II. TÌM HIỂU SỰ
PHÂN BỐ NÔNG
NGHIỆP LB NGA
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT

Generate time = 0.064725875854492 s. Memory usage = 1.93 MB