Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***
Biên bản họp phụ huynh
Thời gian:/. /..
Địa điểm: Lớp..Trờng THCS
Thành phần..phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm.
Nội dung
I. GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 2008
1. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp
+ Sĩ số: 39 h/s trong đó 16 Nam 23 Nữ
Sĩ số lớp năm 2007-2008: Tăng 5 học sinh, trong đó tiếp nhận thêm 10
h/s giỏi từ lớp khác về và chuyển 5 học sinh học lực khá sang lớp khác.
<> Thuận lợi:
Lớp 8A đợc sự quan tâm đầu t giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trờng
và các thầy cô giáo.
Các em học sinh ngoan, học lực nhìn chung đều đạt khá giỏi từ
những năm trớc.
Đội ngũ cán bộ lớp gơng mẫu có ý thức trách nhiệm cao.
<> Khó khăn:
Vẫn còn một số học sinh cha thực sự chăm học, ý chí vơn lên trong
học tập và rèn luyện cha cao
...
2. Ph ơng h ớng nhiệm vụ năm học 2007- 2008
Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2007-2008.
Hạnh kiểm : 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt
Học tập: Phấn đấu 35/39 học sinh xếp loại học lực giỏi 90%; 4/39
học sinh xếp loại học lực khá 10%. Không có trờng hợp học lực trung
bình.
Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh
.
3. Biện pháp thực hiện
Vì là lớp chất lợng cao của khối nên giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất
trí biện pháp thực hiện để đạt đợc mục tiêu đặt ra nh sau:
* Học sinh:
Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập .
Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trớc khi đến lớp
Có ý thức vơn lên trong học tập để đạt đợc kết quả cao nhất.
Đăng ký đôi bạn điểm 9,10
Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trờng.
Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
...
*Giáo viên
Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thờng xuyên
kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong
của học sinh.
Thờng xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh
học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.

* Phụ huynh
Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ
Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà.
Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu
hiện tốt hoặc cha tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.
II. Thông báo các khoản thu
Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hớng dẫn cụ thể (Các khoản thu đã
in mặt sau của giấy mời)
III. Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh lớp
1. Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm
học 2007-2008
+ Kinh phí đóng góp:
Quỹ hội cha mẹ..
Quỹ lớp.
+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của hội phụ huynh:
Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Vn)
Chi ngày 8/3 (ngày quốc tế phu nữ)
Chi ngày lễ, tết
Mua quà phát thởng học sinh Kì I, Kì II
Thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm, đau.
.
+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:
Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh của lớp.
Chi phôto in ấn tài liệu giấy kiểm tra v.v
Chi ủng hộ v..v..
Mua báo đội.
Thăm hỏi bạn bè ốm đau v.v..
Liên hoan ..
2. Bầu chi hội phụ huynh.
Chi hội trởng.
Chi hội phó..
ủy viên.
IV. ý kiến của phụ huynh học sinh.

V. Kết luận
Nội dung biên bản đợc thông qua trớc toàn thể hội nghị với sự nhất trí cao
và không có ý kiến bổ sung.
Biên bản lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, giáo viên chủ
nhiệm 01 bản, hội cha mẹ học sinh 01 bản.
Buổi họp kết thúc giờ . cùng ngày.
Th ký cuộc họp (ký tên)

Generate time = 0.11451292037964 s. Memory usage = 1.93 MB